saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Economia

Pla preexistent: llicenciatura d'Economia (2001)

Els graus d’Economia, de Finances i Comptabilitat, i d’Administració i Direcció d’Empreses configuren el programa formatiu d'Economia i Empresa de la Facultat. Dins d’aquest programa cal distingir, d'una banda, el grau d’Economia i, d'una altra banda, els graus de Finances i Comptabilitat, i d’Administració i Direcció d’Empreses relacionats, ambdós, amb l’àmbit de l’empresa.

El grau d’Economia proporciona les eines per entendre i millorar el funcionament d’una economia. En aquest grau es treballen conceptes com l’atur, la inflació, el finançament del sector públic, la redistribució de les rendes i les crisis econòmiques, entre altres qüestions. L’objectiu del grau és formar professionals capaços d’analitzar el context i prendre decisions per fer créixer de forma sostenible una economia, en l’àmbit local, nacional o internacional, i millorar el benestar dels agents econòmics i socials que l’integren.

Descripció del títol: Graduat o Graduada en Economia

Acord del Consell de Ministres 12 de novembre de 2010 (BOE)
Publicació del pla d'estudis al BOE  11 d'agost de 2011
Branca Ciències socials i jurídiques
Durada mínima 4 anys
Crèdits ECTS 240
Formació bàsica 60
Obligatoris 120
Optatius 30
Pràctiques externes 24
Treball fi de grau 6
Places 50
Horari Matí o tarda 1r, a partir de segon només matí
Centre on s'imparteix Facultat de Economia i Empresa (campus Bellissens de Reus)
Llengües utilitzades
 • català
 • castellà
 • anglès (optatiu)

Mencions

Comerç Internacional
Format per 5 assignatures, de 6 crèdits cadascuna (30 ECTS), impartides en anglès:

 • Economia Internacional (International Economics)
 • Relacions Econòmiques Internacionals (International Economic Relations)
 • Finances Internacionals (International Finance)
 • Màrqueting Internacional (International Marketing)
 • Dret del Mercat Internacional (International Trade Law)

L’objectiu de la menció és especialitzar l’estudiant en la gestió empresarial en un context internacional.

Perfil recomanat

Els estudiants de nou ingrés han de tenir interès pels problemes econòmics, com les causes que motiven l’atur i la inflació, el funcionament dels mercats i de les institucions econòmiques o la justificació del sector públic. A més, caldrà tenir aptituds clau com la responsabilitat, capacitat de treball autònom i en equip, i habilitats comunicatives.


També és recomanable disposar de capacitat de raonament numèric i abstracte, coneixements bàsics de matemàtiques, i expressió oral i escrita correctes.

Pràctiques externes

En el darrer curs la formació de l’estudiant es complementa amb una estada d’un quadrimestre en pràctiques en una empresa o institució. També es duen a terme activitats d’orientació professional.


De forma complementària, la Facultat disposa d’una borsa de treball específica que permet integrar els estudiants al teixit empresarial del territori.

Objectius

El grau d’Economia pretén formar professionals capaços de desenvolupar la seva activitat professional tant en l’àmbit de les empreses privades com en el de qualsevol organisme públic. El graduat o graduada en Economia ha de ser capaç de determinar els problemes econòmics que presenti qualsevol economia i poder aportar-hi possibles solucions. Així mateix, ha de ser un professional capaç de desenvolupar tasques de gestió, assessorament, avaluació i direcció de les institucions en què desenvolupi la seva tasca professional.

Treball fi de grau

L’estudiant ha de decidir, seguint les orientacions del seu tutor o tutora de treball fi de grau, el tema objecte del treball. El tutor o tutora acompanyarà l’estudiant al llarg de tot el procés i duran a terme entrevistes periòdiques per avaluar la progressió del treball.
 

El treball fi de grau pot consistir a desenvolupar un tema relacionat amb alguna assignatura obligatòria o optativa, un estudi de cas, la realització d’un projecte vinculat amb les pràctiques externes, etc.


En qualsevol cas, es treballaran les competències específiques, transversals i nuclears adquirides al grau i s’integraran coneixements teòrics amb la realitat a la qual es projecten. Finalment, caldrà fer una presentació oral en què l’estudiant haurà d’exposar de forma coherent els resultats del treball en català, castellà o anglès.

Competències

 • Saber explicar el funcionament de l’economia tant en l’àmbit macroeconòmic com microeconòmic.
 • Dominar els mètodes i els instruments bàsics per analitzar la realitat empresarial.
 • Ser capaç de cercar, analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter financer, econòmic, social i legal, rellevant per prendre decisions empresarials i econòmiques.
 • Conèixer el funcionament del sector públic i ser capaç de gestionar-ne eficientment les seves institucions.
 • Aportar racionalitat a l’anàlisi de les institucions econòmiques: empreses, organitzacions públiques, mercats industrials, financers i altres serveis.
 • Analitzar els diversos contextos professionals en què treballa un economista: la conjuntura econòmica, el sector, el mercat, l’empresa i el departament.
 • Pensar amb una visió global, macroeconòmica, i actuar amb una visió local, microeconòmica.
 • Elaborar informes d’assessorament sobre situacions concretes de l’economia (internacional, nacional, regional o local) o dels seus sectors.
 • Redactar projectes de gestió econòmica en els àmbits internacional, nacional, regional, local o de l’empresa.

Sortides professionals

 • Saber explicar el funcionament de l’economia tant en l’àmbit macroeconòmic com microeconòmic.
 • Dominar els mètodes i els instruments bàsics per analitzar la realitat empresarial.
 • Ser capaç de cercar, analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter financer, econòmic, social i legal, rellevant per prendre decisions empresarials i econòmiques.
 • Conèixer el funcionament del sector públic i ser capaç de gestionar-ne eficientment les seves institucions.
 • Aportar racionalitat a l’anàlisi de les institucions econòmiques: empreses,organitzacions públiques, mercats industrials, financers i altres serveis.
 • Analitzar els diversos contextos professionals en què treballa un economista: la conjuntura econòmica, el sector, el mercat, l’empresa i el departament.
 • Pensar amb una visió global, macroeconòmica, i actuar amb una visió local, microeconòmica.
 • Elaborar informes d’assessorament sobre situacions concretes de l’economia (internacional, nacional, regional o local) o dels seus sectors.
 • Redactar projectes de gestió econòmica en els àmbits internacional, nacional, regional, local o de l’empresa.