saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Llengua i Literatura Hispàniques

L’espanyol s’ha convertit en la segona llengua més estesa al planeta i la tercera més parlada, amb una evident vitalitat i projecció; per això, la demanda creixent de l’ensenyament d’espanyol per a estrangers s’ha revelat com una sortida professional emergent. D’altra banda, en el context de la comunicació, la proliferació de nous mitjans d’expressió i de les relacions empresa/usuari han fet necessària una anàlisi de la conjuntura fonamental per establir vies de comunicació ràpides i eficaces amb pautes de comunicació oral i escrita clares que requereixen el perfil d’un professional que domini l’anàlisi, la interpretació i l’aplicació discursiva, així com altres mecanismes lingüístics necessaris per a la comunicació externa i interna de l’empresa/institució. És per això que la URV, amb aquest grau, ofereix una sòlida formació lingüística i cultural que ha de manifestar-se en competències i capacitats relacionades amb una excel·lent pràctica oral i escrita, amb el coneixement de la producció literària i la comunicació, àmbits de formació dels quals la nostra societat està especialment necessitada.

Descripció del títol: Graduat o Graduada en Llengua i Literatura Hispàniques

Acord del Consell de Ministres 12 de novembre de 2010 (BOE)
Publicació del pla d'estudis al BOE  25 d'octubre de 2011
Branca Art i humanitats
Durada mínima 4 anys
Crèdits ECTS 240
Formació bàsica 60
Obligatoris 144
Optatius 30
Treball fi de grau 6
Places 80 (Llengua i Literatura Hispàniques + Llengua i Literatura Catalanes)
Horari Matí i tarda
Centre on s'imparteix Facultat de Lletres (campus Catalunya de Tarragona)
Llengües utilitzades
 • Català
 • Castellà
 • Anglès
 • Francès
 • Alemany

Mencions

La titulació ofereix la possibilitat de realitzar diferents itineraris formatius bàsics seleccionant assignatures optatives que s’activaran els dos darrers cursos del grau.
 

Llengua Espanyola
Aquesta menció de 30 ECTS proporciona una especialització orientada a les sortides professionals que demanin més competències específiques de l’àmbit lingüístic i a la realització dels diferents màsters relacionats amb aquest àmbit.


Literatura Espanyola
Aquesta menció de 30 ECTS proporciona una especialització orientada a les sortides professionals que demanin més competències específiques de l’àmbit literari i a la realització dels diferents màsters relacionats amb aquest àmbit.

Lingüística General
Aquesta menció de 30 ECTS proporciona una formació orientada a adquirir els conceptes bàsics de la lingüística general i a conèixer-ne les aplicacions en els àmbits computacional, lexicogràfic, forense, etc.

Llengua i Cultura Franceses
Aquesta menció de 30 ECTS proporciona una formació orientada a desenvolupar la  capacitat de comprensió oral i escrita en francès i conèixer la cultura francesa.

Pràctiques externes

Amb l’assignatura de pràctiques externes els estudiants posen en pràctica, en diversos àmbits professionals i de manera integrada, tot un seguit de competències específiques, transversals i nuclears: els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar; també coneixen les institucions i els organismes vinculats a l'àmbit estudiat, i  apliquen les tècniques apreses en contextos concrets, l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional.

Objectius

La formació de graduats en Llengua i Literatura Hispàniques és bàsica i imprescindible per exercir la professió en qualsevol dels àmbits laborals en els quals la societat requereix un professional d'aquestes característiques. Aquests graduats han d'arribar a tenir una sòlida formació lingüística i cultural que ha de manifestar-se en competències i capacitats relacionades amb una excel·lent pràctica oral i escrita, amb el coneixement de la producció literària i amb la comunicació, àmbits de formació dels quals la nostra societat està especialment necessitada.
Des d'un punt de vista estrictament científic, l'estudi de la llengua i la literatura hispànica es justifica per la importància de la ciència lingüística i de la ciència literària, tant en el  desenvolupament teòric com en les aplicacions. En definitiva, es tracta de formar persones:

 • Que sàpiguen comunicar oralment i per escrit el que saben, que plantegin el discurs d'acord amb uns objectius precisos, que adoptin el to i el registre adequats als receptors als quals es dirigeixen, que sàpiguen estructurar la informació i que desenvolupin el gust per l'estil en l'ús de la llengua.
 • Que tinguin recursos per informar-se del que desconeguin i per aprofundir en el que no dominen, que coneguin les fonts d'informació, tinguin l'hàbit de consultar-les i sàpiguen valorar-ne l’interès.
 • Que hagin adquirit l’autoexigència i la pràctica en la lectura precisa, analítica i  contextualitzada dels textos.
 • Que posseeixin uns coneixements bàsics sòlids que els permetin emprendre els estudis de postgrau amb garanties d'èxit, tant si la formació posterior té una orientació docent i/o investigadora com si està orientada cap a un altre perfil professional.
 • Que siguin capaços d'integrar-se en equips creats per satisfer les necessitats comunicatives d'empreses i institucions per col·laborar amb professionals dels àmbits de la publicitat i el periodisme.

Treball fi de grau

Amb el treball fi de grau els estudiants adquireixen les competències específiques, transversals i nuclears en un projecte integrador: apliquen les tècniques  pròpies del camp científic en un projecte concret i desenvolupen l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un projecte. També demostren el  coneixement, l’anàlisi i la utilització crítica de fonts i de bibliografia, la capacitat d’elaborar un discurs concís i coherent, i comunicar els resultats del treball.

Competències

Demostrar que coneix els corrents teòrics i metodològics de la lingüística i les aplicacions que té.

 • Demostrar que coneix els corrents teòrics i metodològics de la literatura i la crítica literària.
 • Entendre una segona llengua estrangera i expressar-s'hi en un nivell bàsic.
 • Aprofundir en el coneixement de l'ésser humà i dels diversos entorns culturals.
 • Acostar-se a la llengua llatina i als aspectes més generals de la tradició clàssica.
 • Demostrar que coneix l'evolució del llatí a les llengües romàniques i l'origen de les literatures romàniques.
 • Demostrar que coneix la història de la literatura en llengua espanyola.
 • Demostrar un coneixement avançat de les tècniques i els mètodes de la investigació i la creació literàries i de l'edició de textos.
 • Demostrar que coneix l'estructura, l'ús, la variació i l'evolució històrica de la llengua espanyola.
 • Demostrar un coneixement avançat dels mecanismes orals i escrits de la llengua espanyola i de les diverses metodologies que implica l'activitat professional que se'n deriva.

Sortides professionals

Aquest títol capacita per exercir les activitats professionals següents:

 • Relacionades amb l'assessorament i la correcció lingüística, la planificació, la gestió del multilingüisme, el treball editorial, la crítica literària, la gestió cultural del  patrimoni literari -escrit i oral-, la gestió lingüística avançada tant en els àmbits de la comunicació escrita, oral i audiovisual tradicionals com en el de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), i l'ensenyament de la llengua i la literatura.