saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Llengua i Literatura Catalanes

El grau de Llengua i Literatura Catalanes s’ofereix, d’una banda, als estudiants del país interessats en l’estudi de la llengua, la literatura i la cultura pròpies, tant si tenen previsions de dedicar-se a la investigació com si trien un perfil orientat a l’exercici professional; de l’altra, a estudiosos i universitaris de tot Europa que vulguin completar la seva formació en estudis catalans.

A més, el grau pot tenir demanda entre persones interessades per les diferents branques de les humanitats, les ciències socials, l’educació i la mediació cultural en la mesura que completi la seva formació i els obri perspectives tant relacionades amb el món del treball com amb el de la investigació. En aquest sentit, el seguiment d’aquest grau pot significar per a aquestes persones l’adquisició d’una perspectiva transversal i integradora i, tot sovint, d’oportunitats laborals.

Descripció del títol: Graduat o Graduada en Llengua i Literatura Catalanes

Acord del Consell de Ministres 19 de novembre de 2010 (BOE)
Publicació del pla d'estudis al BOE  25 d'octubre de 2011
Branca Arts i humanitats
Durada mínima 4 anys
Crèdits ECTS 240
Formació bàsica 60
Obligatoris 132
Optatius 36
Treball fi de Grau 12
Places 80 (Llengua i Literatura Catalanes + Llengua i Literatura Hispàniques)
Horari Matí i tarda
Centre on s'imparteix Facultat de Lletres  (campus Catalunya de Tarragona)
Llengües utilitzades
 • Català
 • Castellà
 • Anglès

Mencions

Redacció i Edició de Textos Catalans
Aquesta menció de 30 ECTS comporta una formació des de diversos vessants pràctics i aplicats: taller d’escriptura literària de ficció i assagística, ortotipografia, correcció de textos, edició crítica de textos i edició en tota mena de formats, fins i tot els més actuals.


Cultura Clàssica
Des del grau de Llengua i Literatura Catalanes es pot seguir, mitjançant les optatives, un itinerari de 30 ECTS en cultura clàssica.

Perfil recomanat

Persones motivades pel plaer de la literatura, a qui els atrau l'escriptura creativa i a qui els agrada reflexionar sobre l'art de la comunicació i l'expressió.

Persones que se senten compromeses amb la llengua i la cultura catalanes i a qui els interessa reflexionar sobre les relacions entre llengua, societat i política.

Pràctiques externes

Són 12 ECTS optatius en què es posa en pràctica, en diversos àmbits professionals —docent, editorial i corporatiu— i de manera integrada, tot un seguit de competències específiques, transversals i nuclears.
S’integren els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar, i alhora es coneixen les institucions i organismes vinculats a l'àmbit de l’estudiant. També s’ha de ser capaç d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets, així com desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional, i conèixer i utilitzar els mitjans tècnics al quals recorren sovint els professionals de l'àmbit.

Objectius

Els objectius són els següent. En primer lloc, la formació de professionals de la llengua, la literatura i la cultura catalanes, tant si tenen previsions de dedicar-se a la investigació com si trien un perfil orientat a l'exercici de les professions que s'hi relacionen: ensenyament mitjà, ensenyament d'adults i no reglat, correcció de textos, món editorial, centres i gabinets de normalització lingüística, planificació lingüística, edició multimèdia, assessorament lingüístic, crítica literària, etc.

En segon lloc, la formació d'experts en llengua i literatura catalanes, i això significa que aquest grau constitueix una aportació rellevant per al manteniment de la diversitat cultural a Europa i al món. La llengua i la literatura catalanes tenen una història mil·lenària, i hi ha pocs idiomes al planeta que comptin amb una tradició literària tan rica, antiga i diversa com el català.

Treball fi de grau

Amb l’assignatura treball de fi de grau l’estudiant ha de demostrar que ha aconseguit les habilitats conduents a l'elaboració, presentació i defensa d'un treball de recerca o de recopilació, a partir de material original o inèdit en l'àmbit de la filologia catalana aplicant la metodologia científica apropiada, demostrant que ha integrat adequadament les competències específiques en relació amb la llengua i la literatura catalanes. També ha  d’haver estat capaç de plantejar un projecte de treball i haver-lo resolt satisfactòriament, d'integrar la metodologia del treball filològic i d'analitzar críticament les fonts i la bibliografia, i elaborar un discurs escarit, coherent i que expliqui els resultats del treball, comunicant correctament en català un resum coherent del treball realitzat.

Competències

 • Demostrar que es coneixen els corrents teòrics i metodològics de la lingüística i les seves aplicacions.
 • Demostrar que es coneixen els corrents teòrics i metodològics de la literatura i  de la crítica literària.
 • Entendre una segona llengua estrangera i expressar-s'hi en un nivell bàsic.
 • Aprofundir en el coneixement de l'ésser humà i dels diversos entorns culturals.
 • Acostar-se a la llengua llatina i als aspectes més generals de la tradició clàssica.
 • Demostrar que es coneix l'evolució del llatí a les llengües romàniques i l'origen de les literatures romàniques.
 • Demostrar que es coneix la història de la literatura en llengua catalana.
 • Demostrar un coneixement avançat de les tècniques i els mètodes de la investigació, la creació literàries i de l'edició de textos.
 • Demostrar que es coneix l'estructura, l'ús, la variació i l'evolució històrica de la llengua catalana.
 • Demostrar un coneixement avançat dels mecanismes orals i escrits de la llengua catalana i de les diverses metodologies que implica l'activitat professional que se'n deriva.

Sortides professionals

Aquest títol capacita per exercir les activitats professionals següents:

 • Docència: centres de secundària, universitats, lectorats, centres d'acollida, aules d'ensenyament d'adults, escoles i acadèmies d'idiomes, centres de normalització lingüística, creació literària, guionatge.
 • Assessorament i planificació lingüística, gestió del multilingüisme, ensenyament del català com a llengua estrangera, traducció.
 • Món editorial: direcció, edició, maquetació, correcció.
 • Crítica literària, divulgativa i especialitzada.
 • Mitjans de comunicació escrits i audiovisuals: redacció, correcció, edició, opinió,  reportatges, guionatge.
 • Gestió del patrimoni cultural, literari, escrit i oral.
 • Àrees de cultura d'institucions i administracions: gestió cultural, dinamització, programació, festivals culturals.
 • Empreses privades: edició, correcció, redacció, gestió, activitats diverses.
 • Centres d'investigació: estudis aprofundits en llengua, literatura i cultura catalanes.
 • Creació artística: poesia, narrativa, teatre, assaig, guionatge, prosa periodística, etc.