saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Educació Infantil

L’etapa de la vida entre els 0 i 6 anys és quan l’ésser humà adquireix els aprenentatges fonamentals per desenvolupar-se com a persona i quan més ràpidament aprèn coses noves. La impartició del grau d’Educació Infantil es justifica per la creixent demanda social i laboral de professionals amb aquesta formació i per la necessitat d’adequar-la a les noves exigències socials.

L'educació infantil és, sobretot, un treball a l’aula i en un sistema reglat; en contraposició, el pedagog o pedagoga és un professional de l’educació que se centra en l’orientació educativa (professorat, alumnat, pares i mares, etc.), en la detecció de problemes, en l’elaboració d’un diagnòstic pedagògic i l’aplicació i seguiment del corresponent programa educatiu. També treballa en empreses i institucions detectant necessitats de formació, redactant plans de formació, cursos de formació contínua, com a formador de formadors, etc. així com en editorials i mitjans de comunicació per elaborar material educatiu.

Descripció del títol: Graduat o Graduada en Educació Infantil

Acord del Consell de Ministres 12 de novembre de 2010 (BOE)
Publicació del pla d'estudis al BOE  11 d'agost de 2011
Branca Ciències socials i jurídiques
Durada mínima 4 anys
Crèdits ECTS 240
Formació bàsica 102
Obligatoris 60
Optatius 27
Pràctiques externes 42
Treball fi de grau 9
Places
 • Campus Sescelades (Tarragona) 80
 • Campus Terres de l'Ebre (Tortosa)      40
 • Seu Baix Penedès (el Vendrell) 40
Horari
 • Campus Sescelades (Tarragona): matí o tarda
 • Campus Terres de l'Ebre (Tortosa): tarda
 • Seu Baix Penedès (el Vendrell): matí i tarda
Centre on s'imparteix

Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia:

Llengües utilitzades
 • Català
 • Castellà

Mencions

Educació Musical i Dansa
Amb 27 ECTS optatius i 3 d'obligatoris, els estudiants coneixen els fonaments teòrics de la rítmica i el vessant pedagògic en l'educació infantil, saben integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a generador de moviment
descobreixen i experimenten amb les possibilitats d'improvisació que genera l'educació rítmica en l'educació infantil. També saben determinar el veritable sentit que ha de tenir l'educació musical i cadascun dels aspectes que integren l'educació musical en l'etapa d'educació infantil. A més, dominen les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris. Finalment, aplicaran els elements que integren el disseny curricular de l'àrea de música en l'educació infantil i elaboraran propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.

Idiomes
Amb 27 ECTS optatius i 3 d'obligatoris, els estudiants reflexionen sobre les teories del llenguatge actuals i, des de l'òptica de la llengua anglesa, entenen els conceptes del seu ensenyament i aprenentatge, comprenen i avaluen les diferents metodologies, dissenyen unitats didàctiques, desenvolupen activitats per ensenyar-la i les destreses docents bàsiques enl'ensenyament i l'aprenentatge.

Atenció a la Diversitat
Amb la mateixa configuració de crèdits que els anteriors, aquesta menció afavoreix el coneixement dels principis, fonaments i referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat, els entorns educatius i els processos d'ensenyament, aprenentatge i la reflexió
sobre les diverses realitats i entorns educatius. També facilita l'anàlisi crítica de les aportacions de l'atenció a la diversitat en els diferents àmbits de l'educació i el desenvolupament de programes d'intervenció d'atenció a la diversitat.

Educació Psicomotriu
Amb aquesta menció de 27 ECTS optatius i 3 d'obligatoris, l'estudiant coneix i comprèn significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la vinculació al concepte de globalitat de la persona, la dimensió aplicada de la psicomotricitat i identifica activitats psicomotrius. A més, dissenya activitats psicomotores per a infants entre 0-6 anys.

Perfil recomanat

L'aspirant a estudiar aquest grau haurà de tenir una inclinació vocacional expressada en l'interès per comprendre i facilitar l'educació de l’ésser humà, en l'àmbit de mestre o mestra d’educació infantil, disposició per adquirir els coneixements al llarg de la carrera, per mitjà de l'autoaprenentatge i l'aprenentatge grupal, capacitat per comprendre els processos psicològics, socials, polítics, culturals, científics, educatius i reflexionar sobre el seu paper com a mestre o mestra en educació infantil en la transformació d'aquests processos. Ha de tenir interès i motivació a adquirir un grau de preparació professional d'alta qualitat, i compromís de participació activa i creativa en totes les accions que per a la seva preparació acadèmica i formació personal-professional dugui a terme la Universitat. També es valoraran habilitats de comunicació oral i escrita, d'anàlisi i síntesi, interès per la lectura i coneixements bàsics d’informàtica i anglès, i actituds de respecte, responsabilitat, tolerància i empatia.

Pràctiques externes

L'estudiant, d'una banda, realitza pràctiques a classe en grups reduïts i, de l'altra, pot realitzar pràctiques externes en qualsevol dels àmbits de professionalització del mestre o mestra d'Educació Infantil. Durant el primer i el segon curs fa activitats pràctiques
d'observació guiada i participativa, i també d'implementació de propostes d'innovació als centres educatius.

A tercer i quart curs fa dos períodes de pràctiques externes de 21 crèdits ECTS cadascun, amb la finalitat d'integrar els coneixements teoricopràctics i professionals i adequar-los a les necessitats socials actuals. D'aquesta manera també s'afavoreix la col∙laboració entre la facultat i els centres educatius perquè l'estudiant adquireix coneixement pràctic de l'aula i de la gestió, coneixement i aplicació dels processos d'interacció i comunicació a l'aula i domini de les habilitats, tècniques, actituds i hàbits necessaris per fomentar un clima d'aula que faciliti l'aprenentatge i la convivència. També aprèn a controlar i fer el seguiment del procés educatiu d'ensenyament i aprenentatge actuant actuant i reflexionant des de la pràctica.

Objectius

 • Adquirir coneixements i instruments que ajudin a fonamentar la reflexió psicosociopedagògica del fet educatiu en el període 0-6 anys.
 • Adquirir coneixements i habilitats que permetin al mestre o mestra desenvolupar capacitats i actituds que facilitin el nivell de maduresa necessari per assumir les responsabilitats que els són pròpies.
 • Crear situacions d'ensenyament i aprenentatge que facilitin als estudiants del període 0-6 anys construir el coneixement. Això els ha de permetre en el seu futur treball plantejar-se una bona reflexió des de la pròpia pràctica i sobre aquesta.
 • Aconseguir una formació que els permeti impartir coneixements i que els capaciti per elaborar projectes curriculars que s'adaptin a les característiques i necessitats de les seves escoles i dels estudiants del període 0-6 anys. A més, han de ser generadors constants del currículum dintre del context de l'escola de la qual formin part.

Treball fi de grau

El Treball Fi de Grau (TFG) s'ha d'entendre com un mòdul o matèria de caràcter globalitzador orientat a integrar les competències associades al títol. Té com a finalitat afavorir que l'estudiant consolidi les competències professionalitzadores del futur mestre o mestra mestra i palesar la capacitat d'autoregulació treballada al llarg de la formació, així com conscienciar-lo sobre les pròpies necessitats enfocades a la pràctica docent.

Competències

 • Conèixer els objectius, continguts curriculars i criteris d'avaluació de l'educació infantil.
 • Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat que atenguin les necessitats educatives singulars dels estudiants, la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans.
 • Fomentar la convivència a l'aula i a fora, i abordar la resolució pacífica de conflictes. Saber observar sistemàticament contextos d'aprenentatge i convivència, i saber reflexionar-hi.
 • Reflexionar en grup sobre l'acceptació de normes i el respecte als altres. Promoure l'autonomia i la singularitat de cada estudiant com a factors d'educació de les emocions, els sentiments i els valors en la primera infància.
 • Conèixer l'evolució del llenguatge en la primera infància, saber identificar possibles disfuncions i vetllar per l'evolució correcta. Tractar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i multilingües. Expressar-se oralment i per escrit i dominar l'ús de diferents tècniques d'expressió.
 • Conèixer les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la comunicació i, en particular, de la televisió en la primera infància.
 • Conèixer fonaments de dietètica i higiene infantils.
 • Conèixer fonaments d'atenció primària i les bases i desenvolupaments que permeten comprendre els processos psicològics, d'aprenentatge i de construcció de la personalitat en la primera infància.
 • Conèixer l'organització de les escoles d'educació infantil i la diversitat d'accions que inclou el funcionament. Assumir que l'exercici de la funció docent ha d'anar perfeccionant-se i adaptant-se als canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida.
 • Orientar pares i mares pel que fa a l'educació familiar en el període 0-6 i dominar habilitats socials en el tracte i relació amb la família de cada estudiant i amb el conjunt de les famílies.
 • Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per innovar i millorar la feina docent. Adquirir hàbits i destresesper a l'aprenentatge autònom i cooperatiu, i promoure'l entre els estudiants.
 • Comprendre la funció, les possibilitats i els límits de l'educació en la societat actual i les competències fonamentals que afecten els col·legis d'educació infantil i els professionals. Conèixer models de millora de la qualitat amb aplicació als centres educatius.

Sortides professionals

Aquesta titulació capacita per a la professió de mestre o mestra d'Educació Infantil, conformada com a professió per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, i pel Llibre blanc: títol de grau en Magisteri, mestre o mestra de suport, ensenyament no reglat, docència hospitalària, centre de recursos pedagògics, etc.