Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de Tarragona

Campus d'Excel·lència Internacional - Universitat Rovira i Virgili - Tarragona - Espanya

Portada > Observatori de la Igualtat URV

Observatori de la IgualtatPresentació

L’Observatori de la Igualtat té un doble objectiu: d’una banda, ser l'òrgan tècnic encarregat d'implementar les mesures previstes en el Pla d'Igualtat de la URV i, de l'altra, ser un servei d'informació i difusió de la realitat de la desigualtat per raó de gènere entre la comunitat universitària i la societat.

Funcions

Les funcions de l’Observatori de la Igualtat es centren en:

  • Diagnosticar les desigualtats existents entre els homes i les dones.
  • Recollir i analitzar la informació rellevant en matèria d’igualtat per raó de gènere.
  • Fer un seguiment al llarg del temps de la situació en matèria d'igualtat d'oportunitats en el sí de la URV.
  • Promoure i afavorir la formació i recerca específiques en estudis de gènere.
  • Actuar com un centre de recursos en matèria d’assessorament i en la realització d'estudis.

Amb la creació de l’Observatori de la Igualtat la URV fa seva la filosofia de la modificació de la Llei orgànica d’universitats aprovada el març de 2007 i la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març per a la igualtat efectiva entre les dones i els homes (LOIEMH). La igualtat és un valor que les universitats incorporen en la seva estructura i funcionament com un objectiu propi i que han de projectar a la societat que les envolta.

Contacte

  • Inma Pastor, directora de l'Observatori de la Igualtat i delegada del rector per als temes d'igualtat efectiva de dones i homes. Tel. 977 55 83 66.
  • Cinta Verge, suport administratiu.
  • Núria Serret, suport de projectes.

Exposició Dones Arquitectes. Del 10 d'abril al 18 de maig. ETSA, Reus


@Igualtat_URV

https://www.facebook.com/observatoridelaigualtat 

 


Informació

© 2008 - 2014 Universitat Rovira i Virgili