saltar al contingut principal
Cercar
URV

PROTOCOL A SEGUIR EN EL MOMENT DE REALITZAR UNA ESMENA DE QUALIFICACIÓ

D’acord amb la Normativa Acadèmica, en l’article 16. Esmenes a les qualificacions, en el cas que hi hagi alguna esmena a fer en l'acta, segons el període transcorregut, s’actuarà seguint el procediment següent:

a) Si s’està dins del període general d’exàmens de cada convocatòria, el docent pot fer la modificació directament, adreçant-se a la secretaria del centre, mitjançant correu electrònic a l'adreça corresponent.
Caldrà adjuntar la sol·licitud amb les dades mínimes per a poder realitzar la modificació.

b) Un cop finalitzat el període general d’exàmens i si no han transcorregut un màxim de sis mesos després de la convocatòria afectada, el docent ho ha de demanar al Secretari o Secretària de centre, que ho ha d’autoritzar, si s’escau. Per sol·licitar-la el docent ha d’enviar per correu electrònic a la Secretaria del Centre la següent sol·licitud.

c) Si han transcorregut més de sis mesos i abans d’un any es presenta algun cas excepcional que requereix una modificació, el docent ho ha de demanar al vicerectorat competent amb el vistiplau del degà o degana, o del director o directora del centre, i del director o directora del departament, que ho ha d'autoritzar, si s’escau. Per sol·licitar aquesta esmena es seguirà el següent procediment:

- Omplir la següent sol·licitud i enviar-la al Director del Departament al qual  pertany el docent.

- Un cop el director del Departament ha signat (digitalment) la sol·licitud, ha d’enviar-la a la Secretaria del Centre (mitjançant correu electrònic).

d) Quan la modificació afecti a actes que sobrepassin un any de la data de signatura, el docent haurà de seguir tot el procés del punt c) adjuntant a més a més, un informe detallat que justifiqui la petició.

Quan la correcció de les actes es produeixi, com a conseqüència de l'apartat a), un cop realitzada la correcció per part de la secretaria, i una vegada tancada l’acta, per part del professor no caldrà fer cap acció més. Un procés automàtic periòdicament generarà l’acta signada de l’assignatura amb un certificat institucional i aquesta s’emmagatzemarà al portasignatures.