saltar al contingut principal
Cercar
URV

PROTOCOL A SEGUIR EN EL MOMENT DE REALITZAR UNA ESMENA DE QUALIFICACIÓ

D’acord amb la Normativa Acadèmica, en l’article 16. Esmenes a les qualificacions, en el cas que hi hagi alguna esmena a fer en l'acta, segons el període transcorregut, s’actuarà seguint el procediment següent:

a) Si s’està dins del període general d’exàmens de cada convocatòria, el docent pot fer la modificació directament, adreçant-se a la secretaria del centre, mitjançant correu electrònic a l'adreça corresponent.
Caldrà adjuntar la sol·licitud amb les dades mínimes per a poder realitzar la modificació.

b) Un cop finalitzat el període general d’exàmens i si no han transcorregut un màxim de sis mesos després de la convocatòria afectada, el docent ho ha de demanar al Secretari o Secretària de centre, que ho ha d’autoritzar, si s’escau. Per sol·licitar-la el docent ha d’enviar per correu electrònic a la Secretaria del Centre la següent sol·licitud.

c) Si han transcorregut més de sis mesos i abans d’un any es presenta algun cas excepcional que requereix una modificació, el docent ho ha de demanar al vicerectorat competent amb el vistiplau del degà o degana, o del director o directora del centre, i del director o directora del departament, que ho ha d'autoritzar, si s’escau. Per sol·licitar aquesta esmena es seguirà el següent procediment:

- Omplir la següent sol·licitud i enviar-la al Director del Departament al qual  pertany el docent.

- Un cop el director del Departament ha signat (digitalment) la sol·licitud, ha d’enviar-la a la Secretaria del Centre (mitjançant correu electrònic).

d) Quan la modificació afecti a actes que sobrepassin un any de la data de signatura, el docent haurà de seguir tot el procés del punt c) adjuntant a més a més, un informe detallat que justifiqui la petició.

Quan la correcció de les actes es produeixi, com a conseqüència de l'apartat a), un cop realitzada la correcció per part de la secretaria, aquesta ho comunicarà al docent per correu electrònic, que haurà de signar digitalment l'acta esmenada.

Quan la correcció es produeix i com a conseqüència dels apartats b), c) i d), un cop signada pel docent digitalment, aquest haurà d'avisar a la secretaria perquè comuniqui al Secretari o Secretària de centre, que ja està en disposició de signar-la per part seva.