Presentació de la rectora

Benvolgudes i benvolguts, us presento la Memòria del curs 2017-18, que ha elaborat la Secretaria General de la Universitat. En aquest document, hi trobareu tota l’activitat que va generar la Universitat Rovira i Virgili el passat curs acadèmic.

 

A grans trets, veureu que la Memòria reflecteix que la nostra Universitat ha continuat avançant en el ferm compromís cap a les persones i les empreses del nostre territori. Aquest progrés s’ha aconseguit obtenint bons resultats en docència, recerca, innovació i transferència del coneixement, tal com ho corroboren els principals rànquings que es publiquen a escala global.

 

La Memòria del curs 2017-18 comença, precisament, exposant les dades i indicadors que han posicionat la nostra universitat en el conjunt del país, de l’Estat i de l’àmbit internacional. En aquest sentit, la URV s’ha consolidat, un any més, en la quarta posició del sistema universitari públic català en els principals indicadors (matrícula, titulats, recursos humans i finançament) i en la cinquena pel que fa a la recerca, desenvolupament i innovació. Quant al posicionament en els rànquings internacionals, la URV ocupa el setanta-vuitè lloc al món, segons el The-Young University Rankings, que analitza les universitats de menys de 50 anys.

 

Les classificacions són importants per adquirir i consolidar un bon prestigi en l’àmbit nacional, estatal i internacional, alhora que són un estímul més per seguir avançant cap a l’excel·lència. Però la URV també centra els seus esforços a formar persones autònomes, crítiques i ètiques, perquè esdevinguin professionals competents, responsables, compromesos i solidaris.

 

Aquesta Memòria analitza les dades sobre formació, recerca i innovació; la tercera missió; les persones que fan la URV, i l’eficàcia i eficiència en l’ús dels recursos. Tot plegat constitueix el gruix de l’Informe que la rectora presenta al Claustre. Al final d’aquesta memòria en format electrònic, també hi trobareu el vídeo que resumeix aquest treball.

 

En l’àmbit de la formació, el passat curs acadèmic va registrar una certa estabilitat pel que fa al nombre d’estudiants matriculats, amb un lleuger decrement del nombre d’estudiants de grau i un increment notable dels estudiants de màster. Amb tot, la tendència per al curs que comencem ha millorat sensiblement, amb un increment dels estudiants de nou accés a grau i de les matrícules en general. A més es van consolidar els estudiants de doctorat, així com les tesis doctorals (més de dues-centes). Els estudiants internacionals en l’etapa de postgrau i els que es van matricular en cursos de formació permanent també presenten dades positives.

 

Pel que fa a l’apartat de la recerca i la innovació, les dades corroboren que s’ha continuat incrementant la producció científica de la Universitat i també el seu impacte. Alhora, s’ha fet un gran esforç en les activitats de divulgació científica a la societat a través del programa ComCiència i altres activitats específiques. Respecte als recursos captats, es van reduir els obtinguts per via competitiva; però, en canvi, es van incrementar els ingressos per via no competitiva. En conjunt, la URV va destinar el curs passat més de 18 milions d’euros a la recerca. Cal destacar, també, que es van crear cinc noves empreses de base tecnològica.

 

Sobre la tercera missió, a la Memòria hi trobareu totes les actuacions dirigides a la societat, tant de l'àmbit sociocultural com del socioeconòmic. En aquest sentit, l’informe palesa que la transferència i la innovació han reforçat la relació de la URV amb el territori al qual dona servei. Així, el curs passat, la Fundació URV va gestionar 345 projectes amb 180 empreses i institucions, i va facturar 4,3 milions d’euros a través del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació (CTTI). La URV també es va adherir a la plataforma Demola, una organització internacional d’innovació oberta en la qual participen universitaris i membres de les organitzacions que treballen per generar solucions a reptes reals d'empreses i institucions.

 

L’últim apartat de la Memòria, que fa referència a les persones que fan la URV, recull que s’ha mantingut l’estabilitat de la plantilla de la Universitat, amb un col·lectiu de 2.920 persones, i s’ha fet un esforç per millorar les condicions de treball amb el desenvolupament dels plans de formació, mobilitat, igualtat, atenció a la discapacitat, conciliació i teletreball.

 

Aquesta és, a grans trets, la fotografia final que ens queda del curs 2017-18. I el futur? Doncs, amb vistes a aquest nou any acadèmic, cal que siguem conscients de la situació en què es troba la nostra universitat: amb necessitats imperioses, però també amb limitacions econòmiques: uns pressupostos congelats fins al 2020 i unes despeses corrents que n’augmenten el cost i que hem d’assumir dins d’aquest mateix pressupost. Malgrat tot, treballarem fent de la necessitat virtut, i amb la convicció que continuarem sent una referència en docència, recerca i transferència, i un motor de l’ocupació de les nostres comarques.

MARÍA JOSÉ FIGUERAS

Rectora de la URV

Memòria Anual 2017/18

ESTRUCTURES

ÒRGANS DE GOVERN

I DE REPRESENTACIÓ

COMISSIONS

25 ANYS URV

Visió 2018/19

VISIÓ 2018/19

Video-presentació

ESTRUCTURES

ÒRGANS DE GOVERN

I DE REPRESENTACIÓ

COMISSIONS