Estudis de Comunicació

Aspectes relatius a la gestió de la plantilla de personal docent i investigador

 

Durant el curs 2017-18 s’han produït poques novetats en la plantilla del PDI del Departament, com a reflex i conseqüència de les restriccions econòmiques i de gestió imposades des d’instàncies superiors arran de la gran crisi econòmica dels últims anys. A finals del curs passat es va aprovar la transformació d’una plaça de lector en agregat interí i se’n va crear una de lector a partir de l’amortització parcial d’una plaça de titular vacant. Totes dues places es van proveir per concurs públic, cosa que ha suposat una millora en la situació de la plantilla del DEC que esperem continuï durant els propers cursos fins a assolir una situació de normalitat en el termini més curt possible.

 

Pel que fa al PAS, el curs 2017-18 s’ha consolidat la nova estructura de suport administratiu activada el curs anterior, consistent en una unitat que dona servei a dos departaments: el DEC i el DAFITS. D’altra banda, una vacant provisional generada en el PAS del Servei de Suport a la Docència adscrit al Departament ha estat proveïda per concurs d’interinatge.

 

Activitats de recerca i transferència que el PDI desenvolupa

 

En aquest apartat cal destacar que tot el PDI del DEC que pot tenir la consideració d’investigador actiu ho ha estat durant el curs 2017-18. Igualment, tot el PDI que pot demanar sexennis de recerca té sexenni viu en data de juliol del 2018.

 

El grup de recerca Asterisc, reconegut per la URV i per la Generalitat de Catalunya com a grup consolidat en la convocatòria del 2017 (SGR2017-360), inclou tot el PDI del DEC amb dedicació a temps complet. A banda, alguns membres del DEC pertanyen a altres grups i centres de recerca de la URV com la càtedra Unesco del Diàleg Intercultural Mediterrani; GRATET (Anàlisi Territorial i Estudis Turístics), Imatge. Memòria. Gènere, i MARC (Medical Anthropology Research Center).

 

L’activitat de recerca del PDI del Departament ha estat intensa i variada durant el curs 2017-18. Emmarcada en les dues línies principals: comunicació de risc i mitjans de comunicació i estudis culturals, ha cobert les següents àrees de treball:

 

  • Comunicació de risc
  • Comunicació i turisme
  • Comunicació política
  • Comunicació i salut
  • Comunicació, mitjans i mobilitat
  • Desigualtats en l'accés i la representació als mitjans
  • Esport, cultura i societat
  • Estudis de televisió i cinema
  • Gestió estratègica de la comunicació corporativa i relacions públiques
  • Mitjans de comunicació, cultura i identitat

LLEGIR MÉS

Campus Catalunya

Av. Catalunya, 35 – 43002 Tarragona

Tel. 977 558 582

Dr. Bernat López López, director

Dr. Paul Capriotti Pere, secretari