Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química

El posicionament estratègic de l’ETSEQ és esdevenir un centre de referència per l’ensenyament de l’enginyeria al sud d’Europa. Aquest és un llarg camí que volem recórrer malgrat estar llastrats per la:

 

  • La manca de recursos.
  • La manca d’uns instruments de gestió adequada de la plantilla i la contratació de nou personal.
  • El condicionant geogràfic que significa tenir un pol d’atracció tan important com Barcelona a la cantonada.

 

Les conseqüències d’aquests aspectes es descriuen a continuació.

 

En primer lloc, la manca de recursos fa que les plantilles dels departaments de l’ETSEQ estiguin majoritàriament al límit de la seva capacitat docent. En les actuals condicions, el professorat permanent està principalment absorbit per les tasques docents i, no menys important,  la gestió de la docència derivada del model educatiu del centre, molt enfocat a un aprenentatge per competències, que inclou les competències socials (transversals) com a eix vertebrador de l’aprenentatge de l’enginyeria. La docència no es pot fer amb una qualitat equiparable a la universitat francesa o holandesa, però molt menys la recerca. Pel que fa a aquest darrer aspecte,  la situació de la plantilla té impacte en ítems de qualitat de la recerca, més que de quantitat: pocs highly cited papers i capacitat d’atracció d’estudiants de doctorat i postdoctorat de qualitat. Si prenem com a referència el rànquing Times Higher Education,  veiem que, com a URV, perdem posició respecte a altres universitats com la UAB en relació amb el nombre de citacions («Citations»), però també en relació amb el prestigi de la recerca («Research»), el pes acumulat dels quals és del 60% del rànquing. De la mateixa manera, la manca de recursos impedeix que els departaments puguin procedir a un relleu generacional adequat, que es presenta, als nostres ulls, com la pedra angular per a la supervivència de la URV com a universitat independent en el futur a mitjà termini.

 

La manca d’instruments òptims de gestió de la plantilla fan que aquesta no rendeixi en la seva màxima capacitat. Fonamentalment, el marc actual permet l’existència d’enormes greuges comparatius sota el mateix sostre. Aspectes fonamentals en la consecució dels objectius estratègics de centre (i, probablement, d’universitat) que estan relacionats amb l’excel·lent praxis docent i l’impacte internacional en recerca no estan gestionats. Això deixa un marge molt ampli per tal que sorgeixin conductes fins i tot contràries als objectius institucionals, ja que indirectament es premien els objectius individuals com la carrera científica, per davant de l’excel·lència docent, o els interessos crematístics, per davant de la producció científica.

LLEGIR MÉS

Campus Sescelades

Av. dels Països Catalans , 26 - 43007 Tarragona

Tel. 977 559 700·-  Fax 977 559 699