Dret Privat, Processal i Financer

Actuacions d’avaluació i millora

 

El Departament sempre ha estat favorable a la millora i avaluació de l’activitat docent impartida pel professorat en els diferents ensenyaments en què participa. Mostra d’això és el gran nombre de professorat que forma part del Grup d’Innovació Docent (GID-URV) reconegut per l’ICE, així com el fet que la direcció d’aquest grup ha estat a càrrec de membres del Departament durant els darrers cursos. La preocupació per l’actualització i el reciclatge en la docència es pot constatar també per l’elevada participació en cursos PROFID i en jornades d’innovació docent com a ponents/comunicants i publicacions.

 

Pel que fa a l’avaluació de l’activitat docent, s’ha observat una millora en els resultats de les enquestes sobre el PDI per part dels estudiants. A més, el Departament de Dret Privat, Processal i Financer ha estat el que ha obtingut la puntuació més alta en el reconeixement d'excel·lència docent de la URV per al curs 2017-18. Les dimensions utilitzades han estat les enquestes de satisfacció dels estudiants, el resultat de l'activitat docent, l'actuació professional i desenvolupament, la planificació docent i l’autoinforme.

 

Aspectes relatius a la gestió de la plantilla de personal docent i investigador

 

El Departament de Dret Privat, Processal i Financer es va constituir en sessió del Consell de Departament de Dret el 16-10-2002, aprovat per Consell de Govern el 24-10-2002 i ratificat pel Claustre de la Universitat Rovira i Virgili el 29-11-2002.

El Departament està integrat per les següents àrees de coneixement: Dret Financer i Tributari, Dret Internacional Privat, Dret Mercantil, Dret Processal, Dret Romà i Dret Civil.

 

Es tracta d’un departament actiu amb professorat a temps complet encara no consolidat totalment i professorat a temps parcial. Hi ha 6 catedràtics d’universitat, 1 catedràtic laboral, 1 titular d’universitat, 1 titular d’escola universitària, 5 agregats, 4 agregats interins, 3 lectors, 1 col·laborador permanent, 3 personal investigador d’accés al SECTI, 4 professors visitants,1 investigador postdoctoral, 2 becaris predoctorals i la resta del professorat és associat.

 

El Departament imparteix docència en els ensenyaments següents: Dret, Relacions Laborals i Ocupació, Treball Social, Dret de l’Empresa i la Contractació, Advocacia, Administració i Direcció d’Empreses, Finances i Comptabilitat, Economia, Turisme, Geografia i Ordenació del Territori, Dret Ambiental, Arqueologia Clàssica, Migracions i Mediació Social i en cursos de postgrau impartits per la Fundació URV.

LLEGIR MÉS

Campus Catalunya

Av. Catalunya, 35 - 43002 Tarragona

Tel. 977 558 379 – Fax 977 558 846

Dr. Ángel Urquizu Cavallé, director

Dra. Maria Font Mas, secretària