Presentació del rector

Em plau presentar-vos la Memòria del curs 2016-17, que ha elaborat la Secretaria General de la Universitat. En aquest format electrònic trobareu el recull extens de l’actuació de la Universitat Rovira i Virgili d’aquest darrer curs acadèmic, amb un primer apartat d’estructures en què hi ha la informació corresponent als centres i departaments. Tot seguit, els apartats de formació, recerca i innovació, tercera missió, les persones que fan la URV i eficàcia i eficiència, que corresponen als informes respectius que s’han presentat al Consell de Govern durant aquest curs acadèmic i han constituït el gruix de l’Informe del rector al Claustre. Finalment, com a resums, s’incorpora un vídeo i el document “La Universitat és futur” de l’inici de curs.

 

Pel que fa a formació, s’ha produït un lleuger decrement del nombre d’estudiants de grau, si bé hi ha un increment dels de màster. En estudis de doctorat, el document presenta les xifres consolidades del curs 2015-16, en què més de 1.200 estudiants van fer formació doctoral, dels quals el 33% eren doctorands d'altres països. En total, al curs passat es van llegir 242 tesis doctorals, de les quals el 36% van rebre la menció internacional o menció europea.

 

Quant a la recerca i la innovació, cal destacar que el Claustre de la URV va aprovar el II Pla estratègic de recerca i innovació, amb el qual la institució, basant-se en l’excel·lència científica, vol contribuir als reptes de la societat focalitzant-los en la millora del benestar de les persones, el desenvolupament sostenible i la dinamització de les ciutats i els territoris, i a l’enfortiment dels sectors productius d’especialització territorial. Pel que fa a l’informe de recerca, les dades mostren que s’ha incrementat de nou la producció científica de la Universitat i també l’impacte. Respecte als recursos captats, s’han mantingut els obtinguts per via competitiva, entre els quals destaquen els 4 milions d’euros del programa COFUND de la Unió Europea per al programa Martí i Franquès d’investigadors predoctorals. També s’han augmentat els recursos captats internacionalment i s’han reduït els fons no competitius. Com a novetat s’hi ha incorporat, d’una banda, una anàlisi dels recursos propis que la Universitat dedica a recerca i innovació (10 milions d’euros), que juntament amb la resta de recursos captats comporten un bon impacte en l’ocupació i, d’altra banda, una comparació internacional que mostra l’alta competitivitat de la URV.

 

El tercer apartat correspon a la tercera missió, en el qual es visualitza l’enorme conjunt d’actuacions dirigides essencialment cap a la societat, des de l’àmbit més sociocultural fins al més socioeconòmic, que la URV du a terme. El quart apartat està dedicat a les persones que fan la URV, el personal de la Universitat, que expressa la dedicació a les diverses activitats i enguany s’ha ampliat amb un capítol sobre les polítiques adreçades a les persones.

 

Finalment, el cinquè apartat correspon a l’eficàcia i eficiència en l’ús de recursos, que facilita la rendició de comptes i demostra que es fa un bon ús dels recursos que la societat posa a l’abast de la Universitat, els quals han permès assolir els resultats assenyalats en els apartats anteriors. Com a novetat, aquest capítol s’ha ampliat amb una comparació del pressupost de la URV amb el d’altres universitats que apareixen en els principals rànquings internacionals. Les dades mostren una alta eficàcia i eficiència de la URV en el context internacional respecte als recursos utilitzats per complir les missions de docència i recerca.

 

Quant al posicionament global, destaca l’aparició de la URV, per primera vegada, en el rànquing acadèmic d’universitats del món 2016 (ARWU), conegut com rànquing de Xangai, i també en el de la revista Times Higher Education (THE), en què de nou la URV hi és valorada entre les primeres 500 universitats del món. Un altre cop és remarcable que la institució figuri, per quart any consecutiu, entre les cent millors universitats del món amb menys de cinquanta anys, concretament en el lloc 76, d’acord amb el rànquing d’universitats joves, també de la revista THE.

 

Aquest conjunt de dades, mirant ja cap als propers 25 anys, expressen una alta qualitat docent basada en la recerca d’excel·lència per formar l’estudiantat i seguir aportant el màxim de coneixement en aquest nou marc globalitzat per millorar el benestar de les persones, afavorir el desenvolupament sostenible, dinamitzar les nostres ciutats i territoris, i potenciar l’equitat entre homes i dones. Els resultats que hi trobareu són fruit del capital de la URV, el personal docent i investigador, el personal d’administració i serveis i l’estudiantat, col·lectius que construeixen dia a dia la Universitat Rovira i Virgili. Moltes felicitats per aquests primers 25 anys!

JOSEP ANTON FERRÉ VIDAL

Rector de la URV

Memòria Anual 2016/17

ESTRUCTURES

ÒRGANS DE GOVERN

I DE REPRESENTACIÓ

COMISSIONS

Visió 2017/18

VISIÓ 2017/18

Video-presentació

ESTRUCTURES

ÒRGANS DE GOVERN

I DE REPRESENTACIÓ

COMISSIONS