Estudis de Comunicació

Aspectes relatius a la gestió de la plantilla de personal docent i investigador

 

El curs 2016-17 es va transformar una plaça de lector en una d’agregat i es va convocar el corresponent concurs públic, que va suposar un pas més en la consolidació i la normalització de la plantilla del departament.

 

No obstant això, a causa de la conjuntura econòmica dels últims anys, la plantilla del DEC continua amb un nivell excessiu de precarietat, en forma d’un nombre elevat de contractes temporals de PDI a temps complet. En els propers anys, l’objectiu del departament és estabilitzar progressivament aquests contractes temporals per tal d’assolir una plantilla de PDI a temps complet amb vinculació permanent proporcional a l’activitat docent, de recerca i de tercera missió del departament.

 

Pel que fa a la plantilla de PAS adscrita al departament, enguany ha tingut lloc la modificació de les estructures de suport administratiu als departaments de la URV, que en el nostre cas ha suposat la integració de les antigues secretaries de Comunicació i d’Antropologia en una nova unitat de suport administratiu per a ambdós departaments. Això ha comportat, en el nostre cas, que una de les administratives adscrites a l’antiga secretaria del DEC hagi estat destinada a un altre servei de la universitat. La nova unitat administrativa està atenent satisfactòriament les necessitats de suport del DEC en aquest àmbit.

 

Activitats de recerca i transferència que el PDI desenvolupa (noves línies de recerca, participacions en xarxes, nous projectes i contractes, tesis doctorals, publicacions, congressos, etc.)

 

L’activitat de recerca del PDI del DEC es canalitza a través del grup de recerca ASTERISC, que agrupa tot el professorat a temps complet del departament. Aquesta activitat es mou entre la continuïtat i la ruptura. Tot i l’assoliment de les fites que ens vàrem fixar, el grup es veu empès a consolidar-se tot renovant-se. Els objectius estratègics del grup s’han adaptat dinàmicament en resposta al context d’una universitat, la URV, compromesa amb la qualitat i l’excel·lència. Aquesta política de recerca universitària exigent ha condicionat positivament la nostra presència institucional fent-nos eixamplar els reptes per afrontar, com és el cas de l’impacte social de la nostra recerca o l’alineament amb els nous reptes plantejats en el marc del II Pla estratègic de recerca i innovació, aprovat durant el curs 2016-17.

LLEGIR MÉS

Campus Catalunya

Av. Catalunya, 35 – 43002 Tarragona

Tel. 977 558 582

Dr. Bernat López López, director

Dr. Paul Capriotti Pere, secretari