CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióC1.1 Documentació personal i comptable

  • C1/1 Documentació personal i comptable
    • C1/1.1 Contracte d'edició de Jaume Vidal i Maria Aurèlia Capmany amb l'editorial DOPESA per a la publicació d'un llibre provisionalment titulat Literatura: Post-guerra, dins la col·lecció "Conèixer Catalunya". (Tot)
    • C1/1.2, 1.3 Poder atorgat per Maria Aurèlia Capmany Farnés i Jaume Vidal Alcover (Barcelona, 26 de febrer de 1970), davant el notari José Vall Serrano. (Escanejar C1/1.2)
    • C1/1.4 Invitació al casament de Tuyen i Pilar -ella, filla de M. Teresa Vidal Alcover i José Ramón Sicre Mallol- (Madrid, 12 d'octubre de 1990). (Davant invitació)
    • C1/1.5 "Viatge a Nova York (març de 1980)": sobre amb diversos fullets sobre diversos llocs de Nova York i, sobretot, programes d'obres de teatre i òperes que van veure allà. Hi ha, a més, 10 pàgines mecanoscrites: "El efecto de las margaritas", de Miguel Chivite, i unes altres 3 grapades: el text d'una obra de teatre de Tina Howe, "L'Art de Dinar", en versió "patois-catalana", dirigida per A. J. Antoon. També hi ha el programa d'aquesta obra, en anglès, que la devien anar a veure a Nova York. (No escanejar. Document només consultable en paper)
    • C1/1.6 Extracte del Banco Exterior de España a nom de Jaume Vidal i Maria Aurèlia Capmany que data del setembre de 1973. (No escanejar. Document només consultable en paper)
    • C1/1.7 Extracte del Banco Simeón a nom de Jaume Vidal i Maria Aurèlia Capmany que data del 9 d'agost de 1978.   (No escanejar. Document només consultable en paper)
    • C1/1.8 Carta de l'advocat Eduard Sòria Badía, dirigida a Jaume Vidal i M. Aurèlia Capmany (Barcelona, 30 de novembre de 1988), informant-los de quant li han de pagar, en concepte de les despeses de l'escriptura de compra del 4rt pis de la Plaça Reial, 8. (Davant)
    • C1/1.9 Carta de l'advocat Eduard Sòria Badía, dirigida a Jaume Vidal i M. Aurèlia Capmany (Barcelona, 10 de gener de 1989), informant-los de quant han de pagar en concepte de la contribució territorial urbana per l'edifici de Plaça Reial, 8. (Davant)
    • C1/1.10 Carta de l'advocat Eduard Sòria Badía, dirigida a Jaume Vidal i M. Aurèlia Capmany (Barcelona, 25 d'abril de 1989), informant-los de les despeses que hauran de pagar en concepte de l'escriptura de la compra del 4rt pis de la Plaça Reial, 8, juntament amb la factura dels seus honoraris.(Davant 2 fulls)
    • C1/1.11 Ordre de pagament del Banco Garriga Nogués a María Avellana Quintana (Barcelona, 30 de desembre de 1966). (Davant i darrera)
    • C1/1.12 Relació dels dividends de beneficis per les accions d'Antonia de Llano a La España Industrial, des de l'any 1847 a 1955. (Tot)
  • C1/2 Pis Barcelona
    • C1/2.1 Carta d'Antoni Pujol Niubó (Tarragona, 3 de juliol de 1978), arquitecte, adjunta als plànols i la memòria de les obres del seu pis. (Davant carta i davant plànols)
    • C1/2.2, 2.3, 2.4, 2.5 Quatre còpies fotocopiades del mateix contracte de venta d'una casa de la Plaça Reial, núm. 8, per part de Salvador Samá i de Torrents a Aurora Dalmau Batet i a les seves filles (Barcelona, 9 [juny?] 1934). (No escanejar. Document només consultable en paper)
    • C1/2.6 Carta d'Enric Ribadulla i Saló (Barcelona, 27 de setembre de 1988), dirigida a Jaume Vidal i M. Aurèlia Capmany, amb la seva proposta d'honoraris a pagar-li pels treballs duts a terme a la seva vivenda de la Plaça Reial, núm. 8. (Davant carta)
    • C1/2.7 En un sobre, 6 rebuts de crèdit de la Caixa d'Estalvis de Catalunya a Jaume Vidal (dates compreses entre l'1 gen. 1989 i l'1 abr. 1990). (No escanejar. Document només consultable en paper)
    • C1/2.8 Acta de la Junta General Ordinària de la Comunitat de Copropietaris de la Plaça Reial, núm. 8, en què Maria Aurèlia Capmany és escollida presidenta (Barcelona, 6 maig 1991). (Davant)
    • C1/2.9 Factures de "P. Ordeig. Carpintería y Ebanistería", enviades a Jaume Vidal (Barcelona, 25 d'abril i 30 de maig 1990). (Escanejar factura 147/90. Document només consultable en paper)
    • C1/2.10 Document notarial: Cancel·lació atorgada per «Sucesores de Luís Soler y Pujol, S.A.» (2 d'agost de 1988). (No escanejar. Document només consultable en paper)
    • C1/2.11 Convocatòria d'una Junta General de Copropietaris de la finca de la Plaça Reial, núm. 8, per al 4 de desembre de 1989. (Davant)
    • C1/2.12 Acta d'una Junta General de Copropietaris de la finca de la Plaça Reial, núm. 8 (Barcelona, 4 de desembre de 1989). (Davant y darrera)
    • C1/2.13 Acta de la Junta General Extraordinària de la Comunitat de Copropietaris de la Plaça Reial, núm. 8 (Barcelona, 14 de maig de 1990). (Davant)
    • C1/2.14 Còpia del document notarial del préstec hipotecari de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Barcelona en favor de M. Aurèlia Capmany (6 d'octubre de 1988). (No escanejar. Document només consultable en paper)
    • C1/2.15 Còpia del document notarial del préstec hipotecari de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Barcelona en favor de M. Aurèlia Capmany (5 de gener de 1989). (No escanejar. Document només consultable en paper)
    • C1/2.16 Rebut de l'import abonat per Caixa de Barcelona a M. Aurèlia Capmany, en motiu d'un préstec (6 d'octubre de 1988). (Davant)
    • C1/2.17 Document notarial: "Testimonio parcial por exhibición de la primera copia de la escritura de constitución de régimen de propiedad horizontal y asignación privativa de departamentos de la casa sita en esta ciudad, Plaza Real, núm. 8 y calle Tres Llits, núm. 3 otorgada por Don Jaume Vidal i Alcover y otros" (16 de novembre de 1987). (Coberta i primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
    • C1/2.18, 2.19 Dos cartes de Manuel Brugarolas, que actua d'advocat de la constructora DECO, que reclamen a Jaume Vidal un pagament (17 d'abril i 10 de maig de 1990). (Davant dues cartes)
    • C1/2.20 Rebut d'Eduard Sòria i Badía, advocat, segons el qual ha cobrat de Jaume Vidal la quantitat corresponent a les despeses originades per les escriptures de compra i adjudicació de Plaça Reial 8. (Davant)
    • C1/2.21 Sobre dels arquitectes Martorell, Bohigas i Mackay, amb diversos documents relacionats amb el pis de Plaça Reial 8: assegurança d'incendis de l'edificació que és garantia del préstec hipotecari, "Qualificació provisional de rehabilitació" del pis del carrer Tres Llits 3, 3r, 2n (6 d'octubre de 1988), etc. (Escanejar davant de Seguro de incendios. Document complert només consultable en paper)
    • C1/2.22 Fotocòpia del document notarial: "Testimonio parcial por exhibición de la primera copia de la escritura de constitución de régimen de propiedad horizontal y asignación privativa de departamentos de la casa sita en esta ciudad, Plaza Real, núm. 8 y calle Tres Llits, núm. 3 otorgada por Don Jaume Vidal i Alcover y otros" (16 de novembre de 1987). (No escanejar. Document només consultable en paper)
    • C1/2.23 Escriptura de la venda, per part de Josep M. Castells i M. del Carmen Recasens, del pis de la Plaça Reial 8 a Jaume Vidal i M. Aurèlia Capmany (17 de novembre de 1988). (Coberta i primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
    • C1/2.24 Document notarial: cancel·lació atorgada per Oriol Bohigas Guardiola, en relació a l'edifici de la Plaça Reial 8 (2 d'agost de 1988). (No escanejar. Document només consultable en paper)
    • C1/2.25 Projecte i pressupost d'un moble llibreria, elaborat per Estudi Masjoan per a M. Aurèlia Capmany i Jaume Vidal (Tarragona, 27 de febrer de 1978). (Davant tres pàgines)
    • C1/2.26 Pressupost de Construcciones Royblas per als acabats del pis de Plaça Reial 8 (17 de març de 1989). (Dues primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
    • C1/2.27 "Reforma de pis. Projecte bàsic i executiu" elaborat pels arquitectes Beth Galí i Màrius Quintana, referent al pis del Carrer dels Tres Llits 3. (Davant tres plànols)
    • C1/2.28 Fotocòpia del D.N.I. de Xavier Izquierdo Vidal, llicència d'obres majors concedida per l'Ajuntament de Barcelona i un contracte entre Xavier Izquierdo i Oriol Bohigas, referent a l'edifici de la Plaça Reial. (No escanejar. Document només consultable en paper)

Informació