CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióB3.2.3.1/14 - B3.2.3.1/20 Recerques Prèvies. Tesi doctoral

 • B3.2.3.1/14 Liber Maiolichinus, material per a la tesi. Fotografies
  • B3.2.3.1/14.1 Sobre enviat pel Museu Britànic amb fotografies del manuscrit del LiberMaiolichinus. (No escanejar. Document només consultable en paper)
  • B3.2.3.1/14.2 Sobre amb els negatius de les fotografies del manuscrit del Liber Maiolichinus del Museu Britànic. (Foto dels quatre negatius)
  • B3.2.3.1/14.3 Fotografies de les pàgines 17 i 20 del manuscrit "pisanor" del Liber Maiolichinus. (Escanejar dues fotografies)
 • B3.2.3.1/15 Liber Maiolichinus, material per a la tesi
  • B3.2.3.1/15.1 "Llibre segon": traducció mecanoscrita d'aquest capítol del Liber Maiolichinus (11 pàgines). (Escanejar primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.3.1/15.2 "Llibre II": traducció mecanoscrita d'aquest capítol del Liber Maiolichinus (pàgines 17-30). (Escanejar primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.3.1/15.3 Una altra variant mecanoscrita, amb un fragment manuscrit, de la traducció del llibre segon del Liber Maiolichinus (12 pàgines). (Escanejar primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.3.1/15.4 "Llibre primer": dos còpies d'una traducció mecanoscrita d'aquest capítol del Liber Maiolichinus (pàgines 1-7). (Escanejar primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.3.1/15.5 "Liber Maiolichinus o Poema de la conquesta pisana de Mallorca": traducció mecanoscrita del llibre primer del Liber Maiolichinus (12 pàgines). (Escanejar primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.3.1/15.6 Còpia mecanoscrita del primer capítol d'un del manuscrits del Liber Maiolichinus (13 pàgines). (Escanejar primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.3.1/15.7 "Cant I": llista manuscrita de personatges que apareixen al llibre I (2 pàgines).(Davant dues pàgines)
  • B3.2.3.1/15.8 Vuit quartilles, cadascuna amb una referència bibliogràfica mecanoscrita. (Davant 1 quartilla. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.3.1/15.9 "Incipit liber secundus": còpia mecanoscrita d'aquest capítol del Liber Maiolichinus (12 pàgines). (Davant primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.3.1/15.10 "Explicit liber primus. Incipit liber secundus": dos còpies mecanoscrites d'aquest fragment del Liber Maiolichinus (pàgines 17-31). (Primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.3.1/15.11 Fragment mecanoscrit per a la tesi, on parla sobre els diversos manuscrits del Liber Maiolichinus (2 pàgines). (Davant dues pàgines. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.3.1/15.12 Traducció mecanoscrita de la primera meitat del llibre segon del Liber Maiolichinus (3 pàgines). (Davanttres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.3.1/16 Liber Maiolichinus, material per a la tesi
  • B3.2.3.1/16.1 Resguard de la Biblioteca Medicea-Laurenziana, de Florència, segons el qual Jaume Vidal Alcover demana diapositives en color d'algunes pàgines d'un manuscrit del Liber Maiolichinus (16 d'octubre de 1984). (Davant)
  • B3.2.3.1/16.2 En un foli, breu resum manuscrit d'una part del Liber Maiolichinus. (Davant)
  • B3.2.3.1/16.3 Resguard de la Biblioteca Medicea-Laurenziana, de Florència, segons el qual se li deixa consultar a Jaume Vidal Alcover el manuscrit Liber Maiolichinus, del segle XIV (15 d'octubre de 1984). (Davant)
  • B3.2.3.1/16.4 En un quadern, notes preses segurament durant la consulta del manuscrit inventariat en el punt anterior. A l'interior de la llibreta, una quartilla amb referències bibliogràfiques en italià mecanoscrites, sobre rima, folklore, etc., i una quartilla amb referències bibliogràfiques manuscrites sobre dialectologia italiana. (7 primeres pàgines)
  • B3.2.3.1/16.5 Rebut segons el qual Jaume Vidal Alcover ha pagat les despeses de les diapositives del manuscrit del Liber Maiolichinus que ha demanat (18 d'octubre de 1984). (Davant)
  • B3.2.3.1/16.6 Fotocòpia d'un llibre editat a Itàlia, on es reprodueix el Liber Maiolichinus (no és edició facsímil), amb prefaci i apèndix en italià, de C. Calisse. (2 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.3.1/17 "Redianus": reproducció fotogràfica d'un manuscrit original [que conté algunes notacions musicals] del Liber Maiolichinus, que es troba a la Biblioteca Medicea-Laurenziana, de Florència (material per a la tesi).(Tot)
 • B3.2.3.1/18Aparat crític
  • B3.2.3.1/18.1 Aparat crític (especificació de les variants segons els manuscrits) per a l'edició i traducció del text llatí Liber Maiorichinus (pp. 1bis - 16bis): material per a la tesi. (Primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.3.1/18.2 Aparat crític (especificació de les variants segons els manuscrits) per a l'edició i traducció del text llatí Liber Maiorichinus (pp. 17bis - 31bis): material per a la tesi. (Segona pàgina. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.3.1/18.3 Aparat crític (especificació de les variants segons els manuscrits) per a l'edició i traducció del text llatí Liber Maiorichinus (pp. 32bis - 47bis): material per a la tesi. (Tercera pàgina. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.3.1/18.4 Aparat crític (especificació de les variants segons els manuscrits) per a l'edició i traducció del text llatí Liber Maiorichinus (pp. 48bis - 60bis): material per a la tesi. (Segona pàgina. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.3.1/18.5 Aparat crític (especificació de les variants segons els manuscrits) per a l'edició i traducció del text llatí Liber Maiorichinus (pp. 62bis - 77bis): material per a la tesi. (Segona pàgina. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.3.1/18.6 Aparat crític (especificació de les variants segons els manuscrits) per a l'edició i traducció del text llatí Liber Maiorichinus (pp. 78bis - 92bis): material per a la tesi. (Segona pàgina. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.3.1/18.7 Aparat crític (especificació de les variants segons els manuscrits) per a l'edició i traducció del text llatí Liber Maiorichinus (pp. 93bis - 112bis): material per a la tesi. (Segona pàgina. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.3.1/18.8 Aparat crític (especificació de les variants segons els manuscrits) per a l'edició i traducció del text llatí Liber Maiorichinus (pp. 113bis - 131bis): material per a la tesi. (Quarta pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.3.1/19 Fotocòpies de llibres i articles
  • B3.2.3.1/19.1 Scalia, Giuseppe. "Il carme pisano sull'impresa contro i Saraceni del 1087". Dins Studi di Filologia Romanza. Padova: 1971. Pp. 565-627. (Primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.3.1/19.2 Alcover, Miguel. El islam en Mallorca (707-1232) y la cruzada pisano-catalana (1113-1115). Palma de Mallorca: Escuela-tipográfica Provincial 1930. (Coberta e introducció. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.3.1/19.3, 19.4 Marchetti, Serafino. "Intorno al vero autore del poema «De Bello Maioricano". Dins Crivellucci, Amedeo (a cura de). Studi Storici. Vol. II. Pisa: 1893. Pp. 261-269 i 295-313 (fotocòpia d'un article que li va enviar un company de Jaume Vidal des de Roma). (Dues primeres pàgines de cada. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.3.1/19.5 Scalia, Giuseppe. "Oliverius e Rolandus nel Liber Maiorichinus" (pàgines 1-17). (Dues primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.3.1/20 Diversos
  • B3.2.3.1/20.1 Carta de "Dino" (Roma, 23 de gener de 1977) a Jaume Vidal, segons la qual, li adjunta un article: Marchetti, Serafino. "Intorno al vero autore del poema «De Bello Maioricano". Dins Crivellucci, Amedeo (a cura de). Studi Storici. Vol. II. Pisa: 1893. Pp. 261-269 i 295-313 (material per a la tesi). (Davant)
  • B3.2.3.1/20.2 Fotocòpia d'algunes pàgines de l'article "Patrología latina. Renallo gramático y la conquista de Mallorca por el Conde de Barcelona D. Ramón Berenguer III. Escrituras inéditas de Renallo". Boletín de la Real Academia de la Historia: pàgines 50-55. (Tot)
  • B3.2.3.1/20.3 Llista mecanoscrita dels cronicons o relacions d'efemèrides on és consignada la presa de Mallorca, segons Flórez a España Sagrada i Villanueva a Viage literario a las iglesias de España. (Davant)
  • B3.2.3.1/20.4 Esborrany mecanoscrit de la primera pàgina de la introducció de la tesi. (Davant)
  • B3.2.3.1/20.5 En una quartilla, llista manuscrita de noms de persones en llatí, possiblement, els que apareixen al Liber Maiorichinus. (Davant i darrera)
  • B3.2.3.1/20.6 Primera pàgina per a la tesi, mecanoscrita, on apareix el títol, els noms de l'autor (Jaume Vidal) i director (Joan Bastardas), etc. (Davant)
  • B3.2.3.1/20.7 Diverses pàgines mecanoscrites, corresponents a una part de la tesi (pàgines LXIX-LXXIV). (Primera pàginA. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.3.1/20.8 Mitja pàgina mecanoscrita. Sembla correspondre a una pàgina de notes de la tesi (notes 115-118). (Davant)
  • B3.2.3.1/20.9 En una quartilla mecanoscrita, anunci de la Societat Catalana d'Estudis Històrics, de l'IEC, de la comunicació a càrrec de Jaume Vidal "El Liber Maiolichinus entre la història i la literatura" (3 de febrer). (Davant)
  • B3.2.3.1/20.10 Inici d'un discurs mecanoscrit, segurament corresponent a les primeres paraules que Jaume Vidal dirigí al públic en la comunicació mencionada en el punt anterior ("Senyores i senyors: Si he acceptat l'amable encàrrec d'aquesta Societat Catalana d'Estudis Històrics i ara em veig ocupant aquest lloc..."). (Davant)
  • B3.2.3.1/20.11 "El «Liber Maiorichinus» entre la història i la literatura": diverses pàgines mecanoscrites, corresponents, segurament, a la comunicació que Jaume Vidal va fer a petició de la Societat Catalana d'Estudis Històrics (pàgines 1-16). (Dues primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.3.1/20.12 "El Llibre de Mallorca": fragment mecanoscrit (material per a la tesi). (Davant)
  • B3.2.3.1/20.13 "La letteratura Italiana. Storia e testi. Volume I": referències bibliogràfiques mecanoscrites. (Tot)

Informació