CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióB3.1.1/8 Material didàctic

 • B3.1.1/8.1 "A l'entorn de la novel·la psicològica". Temari amb la bibliografia i les lectures especificades per temes, mecanoscrit en setze pàgines.(Primera pàgina. Document sencer nomes consultable en paper)
 • B3.1.1/8.2 "Criteris per a la transcripció de textos amb adaptació a les normes ortogràfiques actuals", mecanoscrits en quinze pàgines. (Primera pàgina. Document sencer nomes consultable en paper)
 • B3.1.1/8.3 "Salvador Galmes". Relació de les seves obres en dos pàgines mecanoscrites, amb algunes anotacions manuscrites.(Davant dues pàgines)
 • B3.1.1/8.4 "Bibliografia". Dins un sobre, llista de referències de "Fuentes y bibliografía de literatura catalana", dividida en diversos apartats (antologies, obres generals sobre la literatura, obres sobre autors, etc.): fotocòpies de pàgines mecanoscrites i numerades des de 149 fins a 224.(Davant pàgina 149. Document complert només consultable en paper)
 • B3.1.1/8.5 Poesia, mecanoscrita en tres pàgines i amb alguna anotació en llapis, de Marcabrú, "Paxi in nomine Domini".(Davant 3 pàgines)
 • B3.1.1/8.6 Fotocòpia de l'original o d'una edició facsímil d'un poema medieval. (Davant 2 pàgines)
 • B3.1.1/8.7 Còpia mecanoscrita de Monologue d'un faune, de Mallarmé. (Primera pàgina. Document sencer nomes consultable en paper)
 • B3.1.1/8.8 Poema mecanoscrit de Guido Cavalcanti. (Davant 2 pàgines)
 • B3.1.1/8.9 Lletra mecanoscrita de dos cançons dels Beatles: Lucy in the sky with diamonds i I am the walrus.(Davant)
 • B3.1.1/8.10 Dibuix en color de la costa de Tarragona, València i les Illes Balears, amb la senyalització de fets històrics del s.XIII.(Davant)
 • B3.1.1/8.11 Apunts manuscrits de Jaume Vidal Alcover en fulls numerats del 35 al 58. (Primera pàgina. Document sencer nomes consultable en paper)
 • B3.1.1/8.12 Apunts manuscrits de Jaume Vidal Alcover en fulls numerats de l'1 al 28. (Primera pàgina. Document sencer nomes consultable en paper)
 • B3.1.1/8.13 "Bibliografia catalana", manuscrit en quinze pàgines d'un estudi de bibliografia catalana que data del maig de 1981, corregit el gener de 1982. (Primera pàgina. Document sencer nomes consultable en paper)
 • B3.1.1/8.14 Bibliografia sobre l'alguerès, per a l'assignatura de Dialectologia Catalana, impartida en el Departament de Filologia Catalana.(Davant)
 • B3.1.1/8.15 "Els pronoms febles (guia provisional per classe)". Esquema de classe mecanoscrit. (Davant)
 • B3.1.1/8.16 Apunts de classe de Català II, assignatura que impartia Solà, que daten de l'11 i el 16 de desembre de 1971. (Davant i darrera)
 • B3.1.1/8.17 Apunts de gramàtica i sintaxi en set fulls mecanoscrits: "Els lligams de l'infinitiu i de la subordinada que..." i "Canvi i caiguda de les preposicions". (Primera pàgina. Document sencer nomes consultable en paper)
 • B3.1.1/8.18 Apunts o esquema mecanoscrit en dues pàgines de "La gramàtica històrica" i "Los neogramáticos". (Davant dues pàgines)
 • B3.1.1/8.19 En un foli doblegat per la meitat, anotacions manuscrites sobre Gilliéron, Bréal, Curtius, etc. (Tot)
 • B3.1.1/8.20 Apunts mecanoscrits, algunes pàgines manuscrites, de gramàtica històrica de l'espanyol. (Primera pàgina. Document sencer nomes consultable en paper)
 • B3.1.1/8.21 Vint còpies de "La lengua latina en las obras de Salustio: notas características". Relació de les característiques principals del llatí de Salusti, mecanoscrit en una pàgina. (Primera pàgina. Document sencer nomes consultable en paper)
 • B3.1.1/8.22 En un full de la Delegació de Tarragona de la Universitat de Barcelona, hi ha enganxada la fotocòpia d'un text llatí: Censo hecho por el monasterio a Guillermo de Salvinyac y Pedro Ginestar, del honor que fue de Guillermo Trull y del sarraceno Avimforra.(Davant)
 • B3.1.1/8.23 Tres fotocòpies, l'última amb alguna anotació manuscrita, d'un text en llatí en edició facsímil: Constitutions de Cathalunya.(Davant fotocòpia amb anotació)
 • B3.1.1/8.24 "L'escola siciliana". En mig foli, idees bàsiques o esquema mecanoscrit.(Davant)
 • B3.1.1/8.25 "Literatura Latina I. Lista de lecturas", mecanoscrita en tres folis.(Davant tres pàgines)
 • B3.1.1/8.26 "Francès". Programació de les classes teòriques i classes pràctiques que es realitzaran. (Davant dues pàgines)
 • B3.1.1/8.27 Esquema manuscrit en un foli doblegat per la meitat, sobre literatura grega: "Els orígens del teatre". (Davant dues pàgines)
 • B3.1.1/8.28 Esborrany d'un temari sobre teatre, manuscrit en un foli. (Davant i darrera)
 • B3.1.1/8.29 Anotacions diverses manuscrites en un foli doblegat per la meitat i cremat: "Sucesos verdaderos del sitio y plaza de Tarragona..." (Davant i darrera)
 • B3.1.1/8.30 Anotacions diverses manuscrites en un foli doblegat per la meitat: "La columna de foc..." (Davant)
 • B3.1.1/8.31 "El teatro de Salvador Espriu". Esquema mecanoscrit amb anotacions manuscrites. (Davant 2 pàgines)
 • B3.1.1/8.32 En un foli doblegat per la meitat, relació mecanoscrita de reis i dates de naixement i mort, i, manuscrita, una llista de literats i els anys que van viure. (Davant)
 • B3.1.1/8.33 Esquema-esborrany d'una assignatura de literatura des de l'antiguitat fins al s. XVII. (Davant)
 • B3.1.1/8.34 En dos folis doblegats per la meitat, llista mecanoscrita d'obres de la literatura antiga: "Obres de Plaute", "Obres de Terenci", etc. (Davant i darrera full interior)
 • B3.1.1/8.35 Anotacions manuscrites, potser per donar alguna classe de literatura o història antiga: "El Palatí i el Celi són dos dels set famosos puigs o turons sobre els quals s'assenta Roma...". (Davant)
 • B3.1.1/8.36 Llista mecanoscrita, amb anotacions manuscrites, de personatges de la mitologia grega: "Electra, Orestes, Ifigienia a Aulis,...". (Davant)
 • B3.1.1/8.37 Apunts manuscrits sobre l'Heraclíada. (Davant i darrera)
 • B3.1.1/8.38 Esquema-resum sobre algun mite grec, encapçalat per l'arbre geneaològic (fins als néts) de Perseu, manuscrit en llapis en dos fulls. (Davant 3 fulls)
 • B3.1.1/8.39 "Fulla informativa", en què s'expressa la voluntat de "seguir amb els seminaris del curs passat" sobre història de Mallorca, regionalisme a Mallorca i llengua catalana. (Davant)
 • B3.1.1/8.40 "The works of William Shakespeare". Relació de les obres del literat i els anys de publicació. (Davant)
 • B3.1.1/8.41 Llista de reis anglesos i els seus anys de regnat. (Davant)
 • B3.1.1/8.42 Llista manuscrita de literats en llengua anglesa i els anys que van viure. (Davant)
 • B3.1.1/8.43 Llista manuscrita d'obres de Shakespeare, classificades per gèneres: drames històrics, grans drames, comèdies, drames poètics, drames històrics clàssics, drames romans. (Davant 2 fulls)
 • B3.1.1/8.44 "Iniciació a la tècnica de l'actor. Ortofonia". Làmina elaborada pel Grup de teatre Xaloc amb el text Tirallonga dels monosíl·labs, de Joan Oliver. (Davant)
 • B3.1.1/8.45 Anotacions en un full de format quartilla extret d'una llibreta. Semblen apunts d'alguna classe impartida pel Dr. Badia que daten del 14 d'abril de 1970. (Davant)
 • B3.1.1/8.46 En una quartilla manuscrita, relació d'autors de literatura espanyola, amb les dates de naixement i mort i a l'altra cara, llista d'obres. (Davant i darrera)
 • B3.1.1/8.47 Llista de literats espanyols i les seves obres principals, amb els anys de publicació, que es comprenen entre la primera meitat del XIX i la primera meitat del XX, en onze pàgines mecanoscrites. (Davant primera pàgina)
 • B3.1.1/8.48 En una quartilla mecanoscrita, llista de deu obres d'autors europeus i, a continuació, descripció de la llengua pròpia de la literatura del romanticisme, extreta d'un llibre de Leonia Jabonkowna. (Davant i darrera)
 • B3.1.1/8.49 Temari d'un "Curset d'iniciació al teatre clàssic". (Davant)
 • B3.1.1/8.50 Llista mecanoscrita de paraules relacionades amb la mitologia clàssica (personatges, llocs, etc.) i text mecanoscrit en llatí i traduit al català sobre Euristeu. (Davant primera pàgina)
 • B3.1.1/8.51 Petit full amb la fitxa bibliogràfica següent: Painter, George D. Marcel Proust. I, 1871-1903: Les années de jeunesse. (Davant)
 • B3.1.1/8.52 Llista mecanoscrita dels emperadors romans, des del segle I fins al segle V. (Davant 3 pàgines)
 • B3.1.1/8.53 "Esboç d'un curs elemental d'història de les literatures romàniques" en set pàgines mecanoscrites. (Davant 1 pàgina)
 • B3.1.1/8.54 Un foli doblegat per la meitat, amb una part mecanoscrita i una altra manuscrita, fa de camisa de diversos fulls amb anotacions manuscrites que semblen apunts de classe de llatí.(No escanejar. Document complert només consultable en paper)
 • B3.1.1/8.55 Apunts manuscrits de lingüística romànica en quartilles quadriculades extretes d'una llibreta d'anelles. (Davant 1 pàgina)
 • B3.1.1/8.56 Apunts d'alguns fets històrics importants de la Grècia antiga, extrets de Matz, Friederich. Kreta, Mykene, Troja.(Davant i darrera)
 • B3.1.1/8.57 "Cronologia". Llista d'autors clàssics, des del segle III aC fins al IV dC, i apunts sobre l'edat mitjana llatina. (Davant 2 pàgines)
 • B3.1.1/8.58 En un tros de paper, llista manuscrita d'autors i obres de la literatura castellana.(Davant i darrera)
 • B3.1.1/8.59 Cartell de paper que anuncia la representació d'una obra de teatre: Dins un gruix de vellut, d'Alexandre Ballester. (Davant)
 • B3.1.1/8.60 Relació cronològica, amb tots els anys des de 1740 (naixement de Pamela Andrews) fins al 1915 (Niebla), d'obres literàries i autors europeus en set pàgines mecanoscrites. (Davant 1 pàgina)

Informació