CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióB1.2/3 Altres

 • B1.2/3.1 Taló de Banca March per valor de 1.500 pessetes que data del 15 de març de 1965. (Davant)
 • B1.2/3.2 Rebut de la compra de bitllets estrangers per valor de 27.500 pessetes de Banca March a nom de Jaume Vidal. (Davant)
 • B1.2/3.3 Rebut d'ingrés de 14.500 pessetes al compte corrent de Jaume Vidal de la Caja de Ahorros Provincial que data del 3 d'abril de 1981. (Davant)
 • B1.2/3.4 Rebut d'ingrés de 1.000 pessetes al compte corrent de Jaume Vidal de la Caja de Ahorros Provincial que data del 9 d'abril de 1981. (Davant)
 • B1.2/3.5 Resguard de lliurament de xec de Caixa d'Estalvis de Catalunya que data del 24 d'octubre de 1989. (Davant)
 • B1.2/3.6 Llibreta verda de Banca Catalana per anotar-hi guanys i despeses. (Coberta i 2 primeres pàgines)
 • B1.2/3.7 Rebut expedit per Banca Catalana en concepte del reemborsament de les operacions efectuades a través de la targeta de crèdit "Master Charge" que data del 31 de març de 1979. (Davant)
 • B1.2/3.8 Extracte de les operacions realitzades amb una targeta de crèdit de Banca Catalana que data del 30 de novembre de 1977. (Davant)
 • B1.2/3.9 Xec del Banco Español de Crédito a nom de Jaume Vidal que data del 16 de maig de 1960. (Davant)
 • B1.2/3.10 En un full arrencat d'una llibreta que té impresa als fulls "Lampara Z", hi ha manuscrit un pressupost. (Davant)
 • B1.2/3.11 Carta destinada a Jaume Vidal Alcover. El sobre inclou unes pàgines de revista sobre decoració i un pressupost de la botiga Cheminées Richard le Droff que data del 13 de febrer de 1990. (Davant pressupost. Document complert només consultable en paper)
 • B1.2/3.12 Carta de la Universitat de Barcelona que demana a Jaume Vidal que vagi a les oficines de l'entitat per firmar i cobrar unes nòmies amb data del 21 de gener de 1972. (Davant carta)
 • B1.2/3.13 Notificació o recordatori dels diners que s'han de pagar en concepte de la quota de l'any 1980 de l'Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. (Davant)
 • B1.2/3.14 Carta de l'Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes que recorda a Jaume Vidal que té pendents de pagament les quotes dels anys 1980-1986. (Davant)
 • B1.2/3.15 Carta de l'advocat Ramon Franques Sarda dirigida a Jaume Vidal Alcover on li recorda els pagaments que té pendents que data del 22 de gener de 1988. (Davant)
 • B1.2/3.16 Fotocòpia d'una carta de l'advocat Ramon Franques Sarda dirigida a Jaume Vidal Alcover en què, com a administrador de la finca on viu i en nom de la seva propietària, li comunica la pujada de preu del subministrament d'aigua. La carta porta la data de 30 de setembre de 1985. (Davant)
 • B1.2/3.17 Carta de l'advocat Ramon Franques Sarda dirigida a Jaume Vidal Alcover que notifica un augment en el preu del lloguer del pis on viu que data del 12 de setembre de 1984. La carta va acompanyada d'un certificat de la delegació provincial de l'Intitut Nacional d'Estadística que detalla l'augment de l'IPC en el període que va del juny de 1983 al mateix mes de 1984. (Davant dos fulls)
 • B1.2/3.18 Carta de l'advocat Ramon Franques Sarda dirigida a Jaume Vidal Alcover que comunica un augment del preu del pis on viu per l'augment de l'IPC i adjunta una fotocòpia de l'informe expedit per la Delegació Provincial de l'Institut Nacional d'Estadística, corresponent a l'increment de l'IPC entre el juny de 1986 i el juny de 1987. La carta data del 29 de febrer de 1988. (Davant dos fulls)
 • B1.2/3.19 Carta de l'advocat Ramon Franques Sarda dirigida a Jaume Vidal Alcover comunicant un augment en el preu del pis per l'augment de l'IPC que data del 18 de setembre de 1985.La carta adjunta una fotocòpia de l'informe expedit per la Delegació Provincial de l'Institut Nacional d'Estadística, corresponent a l'increment de l'IPC entre el juny de 1984 i el juny de 1985. (Davant dos fulls)
 • B1.2/3.20 Fotocòpia d'una carta de l'advocat Ramon Franques Sarda dirigida a Jaume Vidal Alcover on, com a administrador de la finca, li comunica l'apujada en el preu del subministrament de l'aigua amb data del 12 de maig de 1988. (Davant)
 • B1.2/3.21 Fotocòpia d'una carta de l'advocat Ramon Franques Sarda dirigida a Vicenta Morató on, com a administrador de la finca, li comunica l'apujada en el preu del subministrament de l'aigua amb data del 12 de maig de 1988. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B1.2/3.22 Fotocòpia d'una carta de l'advocat Ramon Franques Sarda dirigida a Jaume Vidal Alcover en què, com a administrador de la finca, li comunica l'apujada en el preu de l'arbitri de deixalles, amb data del 13 de febrer de 1986. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B1.2/3.23 Carta de l'advocat Ramon Franques Sarda dirigida a Jaume Vidal Alcover que comunica un augment del preu del pis per l'aplicació de l'IVA amb data del 28 de desembre de 1985. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B1.2/3.24 Carta de l'advocat Ramon Franques Sarda en la qual recorda a Jaume Vidal Alcover les mensualitats que té pendents de pagament amb data del 22 de maig de 1979. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B1.2/3.25 Carta de l'advocat Ramon Franques Sarda que comunica a Jaume Vidal un augment del lloguer del pis on viu, amb data del 31 de març de 1988.
 • B1.2/3.26 Carta de l'advocat Ramon Franques Sarda que comunica a Jaume Vidal un augment del lloguer del pis on viu. (Davant)
 • B1.2/3.27 Carta de l'advocat Eduard Sòria Badia dirigida Jaume Vidal Alcover que data del 5 de gener de 1989. (Davant)
 • B1.2/3.28 Carta de l'advocat Eduard Sòria Badia dirigida a Jaume Vidal Alcover on demana la quantitat necessària per fer front a les despeses originades per la tramitació de les escriptures públiques atorgades davant de notari. La carta data del 26 de novembre de 1987. (Davant)
 • B1.2/3.29 Carta de l'advocat Eduard Sòria Badia a Jaume Vidal Alcover on l'informa que s'han demanat a l'Ajuntament de Barcelona les dades necessàries per a fer l'ingrés corresponent a l'arbitri municipal de plusvàlua i adjunta una fotocòpia de la corresponent autoliquidació, que cal ingressar. La carta data del 3 de desembre de 1987. (Davant dos fulls)
 • B1.2/3.30 Notificació de percepcions del Ministerio de Economía y Hacienda dirigida a Jaume Vidal Alcover que data de l'agost de 1991. (Davant)
 • B1.2/3.31 Fotocòpia d'una notificació de l'administrador de finques Juan Segarra Gallart dirigida a Jaume Vidal Alcover de la pujada del preu del lloguer del pis on viu que data del 8 de març de 1978. (Davant)
 • B1.2/3.32 Certificat de l'Institut Nacional d'Estadística que detalla la pujada de l'IPC durant el període que va del juny de 1988 al mateix mes de 1990. (Davant)
 • B1.2/3.33 Imprès que fa constar que Llorenç Bosch i Campis deu 2.288 pessetes a Manel Vera i Pericàs i que data del 5 de març de 1965. (Davant)

Informació