CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióA2.2.1 Documentació personal i comptable

(Reg. 80. 2a i 3a carpetes)

A2.2.1/2 Documentació comptable

 • A2.2.1/2.1 Rebut de l'Ajuntament Constitucional de Barcelona, segons el qual Aureli Capmany Farrés ha pagat 25 ptes. per tenir dret al concurs d'Auxiliar de Folklore. El rebut data del 21 de juliol de 1933. (Davant)
 • A2.2.1/2.2 Rebut de participació en un número del sorteig de Nadal de la Lotería Nacional de l'any 1935. (Davant)

A2.2.1/3 "Testaments, capítols i vendes de Can Farnés"

 • A2.2.1/3.1 "Escritura de poder otorgada por Doña María Farrés y Viñolas à favor de su hijo Don Aurelio Capmany y Farrés" que data del 25 d'agost de 1902 [camisa que conté 2 pp.]. (Davant portada. Davant pàgina 1 i 2)
 • A2.2.1/3.2 Document de l'Inspecció Provincial d'Hisenda de Barcelona, segons el qual Aureli Capmay es dóna d'alta a la contribució industrial com a copista. El document data del 17 d'abril de 1917. (Davant)
 • A2.2.1/3.3 Document de l'Inspecció Provincial d'Hisenda de Barcelona, segons el qual Aureli Capmay es dóna de baixa a la contribució industrial com a copista documental. El document data del 21 de desembre de 1917. (Davant)
 • A2.2.1/3.4 Factura de la notaria de Joaquín Casades y Vehils a càrrec de Maria Farrés Viñolas, vídua de Capmany, que data de 1902. (Davant)
 • A2.2.1/3.5 Document de l'Administració d'Hisenda de la província Barcelona, segons el qual Pablo Capmay es dóna de baixa a la contribució industrial en haver deixat l'exercici de la indústria de cistelleria per traspàs del local. El document data del 30 de desembre de 1893. (Davant)
 • A2.2.1/3.6 Document de l'Administració d'Hisenda de la província Barcelona, segons el qual Aureli Capmay es dóna d'alta a la contribució industrial com a cisteller el 4 de febrer de 1916. (Davant)
 • A2.2.1/3.7 Document de l'Administració de Contribucions i Rendes de la Província de Barcelona, segons el qual Maria Farrés i Viñolas es dóna d'alta a la contribució industrial com a cistellera, en adquirir l'establiment de Pablo Capmany Comellas, per traspàs el 14 de gener de 1895. (Davant)
 • A2.2.1/3.8 Document de l'Administració de Contribucions i Rendes de la Província de Barcelona, segons el qual Pablo Capmay es dóna de baixa a la contribució industrial en haver deixat l'exercici de la indústria de cistelleria en traspassar el local a Maria Farrés Viñola, que data del 14 de gener de 1895. (Davant)
 • A2.2.1/3.9 Document de l'Administració de Contribucions de la Província Barcelona, segons el qual Pablo Capmay Comellas es dóna d'alta a la contribució industrial com a cisteller o constructor de cistells i objectes de vímet, que data del 19 de maig de 1893. (Davant)
 • A2.2.1/3.10 Resguard de correus de correspondència certificada en el servei internacional que data del 28 d'agost de 1930. (Davant)
 • A2.2.1/3.11 Carta de l'Agent Consular de l'Agencia Consular Honoraria de España en Rafaela (Repúlica Argentina), dirigida a Antoni Sansalvador, segons la qual s'adjunta la partida de defunció que ha sol·licitat. La carta data del 20 de setembre de 1930. (Davant)
 • A2.2.1/3.12 Duplicat d'un "Giro vendido" que data del 27 d'agost de 1930. (Davant)
 • A2.2.1/3.13 Carta del cònsol d'Espanya a Rafaela (Repúlica Argentina), segons la qual, per encàrrec d'Antoni Sansalvador, envia un certificat de defunció d'Emili Farnés el 23 de juny de 1930. (Davant i darrera)
 • A2.2.1/3.14 Rebut de la Secció de Recaptació de l'Ajuntament de Barcelona amb data del 7 de novembre de 1930, segons el qual Aureli Capmany ha pagat 25 ptes. pel seu establiment en la indústria de cistelleria. (Davant i darrera)
 • A2.2.1/3.15 Document de l'Administració de Contribucions de la Província Barcelona, segons el qual Maria Farnés es dóna de baixa a la contribució industrial en haver deixat d'exercir en la indústria de "tienda de juguetes finos", que data del 21 de gener de 1916. (Davant)
 • A2.2.1/3.16 Còpia manuscrita del certificat de defunció d'Antoni Farnés Baró que data del 24 de desembre de 1907 [3 pp.]. (Davant i darrera pàgina 1 i 2. Davant pàgina 3)
 • A2.2.1/3.17 Certificat manuscrit realitzat pel jutge municipal suplent del districte de l'Hospital, en què es reprodueix l'acta de defunció de Maria Farrés Viñolas, morta el 8 de novembre de 1921. (Davant i darrera)
 • A2.2.1/3.18 Còpia mecanoscrita d'un document dirigit al jutjat, escrit per Ramon Casals Prevosti, procurador d'Eugènia Casanovas Amat, seguit d'una cèdula de ratificació manuscrita per la secretària de Miguel Aracil, amb data del juny de 1913 [2 pp.]. (Davant i darrera pàgina 1 i 2)
 • A2.2.1/3.19 Còpia mecanoscrita feta per l'advocat Ramon Casals de l'acta de la sentència dictada per la Sala Segona de l'Audiència Territorial del Districte Oest de Barcelona, en el judici declaratiu de major quantia, promogut per Eugènia Casanovas contra Ricardo Vilumara, que data del 28 de novembre de 1912 [10 pp.]. ((Davant i darrera 10 pàgines)
 • A2.2.1/3.20 Còpia manuscrita de l'advocat Ramon Casals d'una escriptura notarial feta pel notari Fernando Moragas Ubach d'un contracte de compra-venda d'uns terrenys que data del 9 de febrer de 1869 [4 pp.]. (Davant i darrera 3 pàgines)
 • A2.2.1/3.21 Còpia manuscrita de l'advocat Ramon Casals del certificat de defunció de Juan Farnés Toll que data del 4 d'abril de 1913 [3 pp.]. (Davant i darrera pàgina 1 i 2. Davant pagina 3)
 • A2.2.1/3.22 Còpia mecanoscrita feta per l'advocat Ramon Casals del certificat de la inscripció de defunció de Juan Farnés Toll amb data del 8 de gener de 1908 [1 pp.]. (Davant i darrera)
 • A2.2.1/3.23 Còpia manuscrita per l'advocat Ramon Casals del testament de José Farnés Flaquer que data del 8 de juliol de 1909 [6 pp.]. (Davant i darrera 6 pàgines)
 • A2.2.1/3.24 Còpia mecanoscrita per l'advocat Ramon Casals d'una escriptura notarial feta pel notari Fernando Moragas Ubach d'un contracte de compra-venda d'uns terrenys que data del 9 de febrer de 1869 [5 pp.]. (Davant i darrera 5 pàgines)
 • A2.2.1/3.25 Cèdula judicial amb data del 2 de juliol de 1913, en què el jutge cita a declarar a Sebastià Farnés Badó, en relació al judici declaratiu de major quantia, promogut per Eugènia Casanovas Amat. (Davant)
 • A2.2.1/3.26 Enganxada a la cèdula hi ha la còpia mecanoscrita per l'advocat Ramon Casals de l'escriptura feta pel notari José Torelló Catarineu de l'acord entre Eugènia Casanovas Amat i els advocats Ramon Canals, Gerardo Maristany i Antonio Gallisà, en el qual Eugènia Casanovas otorga el poder als 3 advocats perquè en temes de dret la representin (5 de maig de 1913) [2 pp.]. (Davant i darrera pàgina 1. Davant pàgina 2)
 • A2.2.1/3.27 Còpia manuscrita de l'advocat Ramon Casals de l'acceptació per part del Col.legi d'advocats de l'acord pres entre Eugènia Casanovas i Ramon Casals que data del 3 de juny de 1913. (Davant pàgina 1 i 2)
 • A2.2.1/3.28 Còpia manuscrita de l'advocat Ramon Casals de l'acceptació per part de l'Iltre. Col·legi de Procuradors de Barcelona del poder otorgat per Eugènia Casanovas als seus advocats davant del notari José Torelló, amb data del 5 de maig de 1913. (Davant)
 • A2.2.1/3.29 Cèdula d'emplaçament, en relació al judici declaratiu promogut per Eugènia Casanovas Amat, que data del 30 de juny de 1881. (Davant)
 • A2.2.1/3.30, 31 Carta [1 p.] mecanoscrita i còpia de la carta [1 p.], on no consta ni el destinatari ni el firmant, que acompanya la Sentència dictada el 16 d'agost de 1915 en relació al judici promogut per Eugènia Casanovas Amat (següent document). (Davant 1 còpia)
 • A2.2.1/3.32 Còpia mecanoscrita de la sentència dictada el 16 d'agost de 1915, en relació al judici declaratiu promogut per Eugènia Casanovas Amat [43 pp.]. (Davant pàgina 1. Document compert només consultable en paper)
 • A2.2.1/3.33 Còpia mecanoscrita de la demanda de judici declaratiu de major quantia dirigida al Jutjat per Ramon Casals, procurador d'Eugènia Casanovas Amat, el 3 de juny de 1913 [14 pp.]. (Davant pàgina 1. Document complert només consultable en paper)
 • A2.2.1/3.34 Còpia d'una nota mecanoscrita que devia acompanyar la partida de defunció d'Emili Farnés, mort a Rafael el 21 de febrer de 1908. (Davant)
 • A2.2.1/3.35 Còpia manuscrita (3 de maig de 1914) de l'escriptura (10 de febrer de 1877) dels capítols matrimonials entre Pablo Despax i Maria Farnés [8 pp., comptant les tapes]. (Davant portada. Davant i darrera pàgines 1-4)
 • A2.2.1/3.36 "Traslado del juicio ejecutivo seguido por D. Sebastià Farnés y Badó contra D. José y Juan Farnés y los curadores de Emilio y Antonio Fornés y Badó. Procurador Antonio Forns y Milà": Document manuscrit del 7 de gener de 1886 en 12 pp., comptant la tapa. (Davant portada i davant pàgina 1. Document comlpert només consultable en paper)
 • A2.2.1/3.37 Rebut de la notaria d'Adelfo Fochs, del compte pagat per Sebastià Farnés, que data del 14 de desembre de 1885. (Davant)
 • A2.2.1/3.38 Petita nota manuscrita i firmada per l'advocat Sebastià Farnés: "Honorarios que deben al abogado D. Sebastià Farnés los Sres. Cosidó y Bosch..." (25 de novembre de 1885). (Davant)
 • A2.2.1/3.39 Petita nota manuscrita per Sebastià Farnés: "El Excmo. Ayuntamiento Constitucional de Barcelona [debe] al taquígrafo D. Sebastià Farnés..." (20 d'agost de 1892). (Davant)
 • A2.2.1/3.40 Còpia manuscrita (3 d'agost de 1914) de l'escriptura (15 de desembre de 1877) dels capítols matrimonials entre Eusebio Vilumara i Carmen Farnés [11 pp., comptant les tapes]. (Davant portada i davant pàgina 1. Document complert només consultable en paper)
 • A2.2.1/3.41 Còpia manuscrita d'una escriptura feta per Narcís Maspons, procurador de les germanes Maria i Josefa Farnés Flaquer i dirigida al Jutjat l'any 1880 [42 pp., comptant l'última pàg., en blanc i solta]. (Davant pàgina 1. Document complert només consultable en paper)
 • A2.2.1/3.42 Certificat de la partida de bateig de Maria del Carmen Farnés Badó (6 nov. 1877). (NO ES TROBA)
 • A2.2.1/3.43 Còpia manuscrita per l'advocat Ramon Casals del certificat de l'acta de defunció de Maria Farnés Badó (7 de gener de 1913) [2 pp.]. (Davant i darrera pàgina 1 i 2)
 • A2.2.1/3.44 Rebut del pagament per part de Maria Farnés Capmany dels honoraris del notari Guillermo Augusto Tell Lafont que data del 22 d'octubre de 1922. (Davant)
 • A2.2.1/3.45 Còpia mecanoscrita per l'advocat Ramon Casals del certificat de l'acta de defunció de Jaume Farnés Badó que data del 7 de gener de 1913 [1 p.]. (Davant i darrera)
 • A2.2.1/3.46 Còpia manuscrita de l'11 d'abril de 1878 de l'escriptura de dissolució de la societat accidental de Juan Farnés i fills i el seu traspàs a José Farnés Flaquer [7 pp.]. (Davant portada. Davant i darrera pàgines 1-5. Davant pàgina 6)
 • A2.2.1/3.47 Certificat manuscrit del jutjat amb la sentència que s'ha dictat "en los autos sobre discernimiento del cargo de de curatela ejemplar de Dª Emerenciana Badó..." que data del 14 de desembre de 1881 [full de mida DIN A-3, doblegat per la meitat]. (Davant i darrera pàgina 1. Davant pàgina 2)
 • A2.2.1/3.48 Còpia manuscrita per l'advocat Ramon Casals del certificat de compareixença d'Amadeo Rivetto, davant l'encarregat del Registre de l'Estat Civil de Rafaela (Departament de Santa Fe), que declara la defunció d'Emilio Farnés a l'Hospital de la Caridad de Rafaela, el 21 de febrer de 1908 [3 pp.]. (Davant i darrera pàgines 1, 2 i 3)
 • A2.2.1/3.49 Compte manuscrit de beneficis i despeses d'Emerenciana Badó i família Farnés, del març a l'agost de 1880 [13 pp. relligades, sense cobertes]. (Davant pàgina 1. Document complert només consultable en paper)
 • A2.2.1/3.50 Full amb anotacions manuscrites i mecanoscrites, que sembla ser un llistat de documents legals que fa falta demanar pel judici en motiu de desacords amb l'herència. (Davant i darrera)
 • A2.2.1/3.51 Còpia mecanoscrita per l'advocat Ramon Casals del certificat del testament i últimes voluntats de Juan Farnés Toll que data del 26 de juny de 1909. (Davant i darrera pàgines 1-5)
 • A2.2.1/3.52 Document manuscrit dels pactes a què arriben Sebastià Farnés Badó, com a defensor judicial d'Antoni Farnés, i el procurador Narciso Bordas, que data del 15 de juliol de 1898 [2 pp.]. (Davant i darrera pàgines 1 i 2)
 • A2.2.1/3.53 Compte manuscrit de beneficis i despeses del hereus de Juan Farnés i Toll (1881) [4 pp.]. (Davant i darrera pàgines 1 i 2)
 • A2.2.1/3.54 Compte manuscrit de beneficis i despeses dels hereus de Juan Farnés i Toll (setembre-novembre de 1880) [4 pp.]. (Davant i darrera pàgines 1 i 2)
 • A2.2.1/3.55 Carta mecanoscrita de l'agent consular de l'Agenica Consular Honoraria de España de Rafaela, a Antoni Salvador, que data del 21 de juliol de 1930.
 • A2.2.1/3.56 Certificat manuscrit de l'Arxiu parroquial de la partida de casament d'Aureli Capmany i Maria Farnés que data del 10 d'agost de 1918. (Davant)
 • A2.2.1/3.57 Certificat manuscrit de l'Arxiu parroquial de la partida de bateig de Maria Farnés que data del 18 d'abril de 1916. (Davant)
 • A2.2.1/3.58 Factura de Manuel López Peña pels seus honoraris i despeses, en l'enviament a Antonio Sansalvador del certificat del Registre general d'actes d'última voluntat, referent a Antonio Farnés Badó, amb data del 30 d'octubre de 1930. (Davant)
 • A2.2.1/3.59 Certificat de la partida de naixement de Maria del Carmen, Josefa i Antonia Farnés, filles de Miguel Farnés i Emerenciana Badó, que data del 6 de novembre de 1877. (Davant)

(Reg. 81)

A2.2.1/4 "Títols" (Foto de la carpeta tancada)

 • A2.2.1/4.1 Títol de Director honorari de l'Esbart dansaire a favor d'Aureli Capmany que data del 20 d'octubre de 1929. (Davant)
 • A2.2.1/4.2 Titol de "Miembro correspondiente" de l'Associació espanyola d'etnologia i folklore a favor d'Aureli Capmany que data del 21 de desembre de 1951. (Davant)
 • A2.2.1/4.3 Títol d'Auxiliar de folklore de l'Arxiu històric de la ciutat concedit per l'ajuntament de Barcelona a Aureli Capmany el 29 de maig de 1934. (Davant i darrera)
 • A2.2.1/4.4 Títol del premi Fèlix Millet Maristany, dels Jocs florals de Granollers de l'any 1948, concedit a Aureli Capmany per la composició "La cançó en el Vallès". (Davant)

Informació