saltar al contingut principal
Cercar
URV

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE DRET A REDUCCIONS EN L' IMPORT DE LAMATRÍCULA

Documentació que cal aportar per acreditgar situacions que comporten reduccions en l'import de la matrícula 

Sol·licitants de beca

Estudiants que han estat becaris/àries el curs 2011-12

  • Credencial becari/ària curs 2011-12, o bé, full acreditació caràcter econòmic, emès per l'AGAUR.

Estudiants que no han estat becaris/àries el curs 2011-12

Família nombrosa de categoria general o Família nombrosa de categoria especial.
  • Estudiants espanyols: Original i fotocòpia del títol de família nombrosa.
  • Estudiants andorrans: Informe social expedit pel Ministeri de Benestar del Govern Andorrà.
  • Estudiants estrangers d'altres països: Original i fotocòpia del títol de família nombrosa expedit pel Departament de Benestar Social.
Matrícula d'Honor o premi extraordinàri de batxillerat
 Estudiants amb títol univeritàri sense finalitzar:
  •  Original i fotocòpia de les qualificacions, o bé, documentació acreditativa de d'aquesta condició.
Víctimes d'actes terroristes
  •  Resolució administrativa corresponent.
  • En el cas de cònjuge i fills, s'adjuntarà també llibre de família.
 Discapacitat (estudiants amb un grau mínim del 33%)
  •  Certificat expedit o validat per l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials o organisme equivalent d'altres comunitats autònomes, o bé, targeta acreditativa de la discapacitat emesa pel Departament de Benestar Social i Família, acompanyada del DNI o NIE.
 Víctimes de violència de gènere
  •  Ordre de protecció a favor de la víctima, quan estigui en vigor, o bé, sentència condemnatòria, o bé certificació de l'ordre de protecció. Excepcionalment, Informe de Ministeri Fiscal