saltar al contingut principal
Cercar
URV

Òrgans de govern del campus

Composició, funcions i reglaments de l'Equip de direcció del campus, la Comissió de Coordinació del campus i del Consell Assessor del campus.

Equip de direcció

L'Estatut de la URV preveu que els campus ha d'estar dirigit per un director o directora de campus, que és designat pel rector, del qual en depèn. Així mateix la Memòria de creació del campus estableix que es podran nomenar subdirector o subdirectors del campus, que dependran directament del director i que el director i subdirectors disposaran d'un equip de suport en el vessant tècnic i administratiu.

 • Director: representa al rector, per delegació, al Campus de les Terres de l'Ebre.
 • Subdirector i subdirectora: depenen directament del director i exerceixen les funcions que els hi encomana.
 • Responsable de gestió: depèn del director del campus i de la gerència de la URV, i exerceix les funcions encomandes per aquests.

Son funcions del director del campus:

 • La representació del rector, per delegació, al campus de les Terres de l'Ebre.
 • La interacció amb l'entorn socioeconòmic de les Terres de l'Ebre.
 • La gestió del PAS i la direcció de les seves activitats.
 • La interlocució amb els centres, els departaments, els serveis/gabinets centrals de la Universitat.
 • La coordinació amb el vicerector o vicerectora de l'àrea, al qual corresponguin els temes que siguin competència del director o directora, i la gerència.
 • La planificació, el seguiment i la rendició de comptes de les activitats que es desenvolupin al campus en els àmbits que són de la seva competència.
 • La presidència i la convocatòria de la Comissió de Coordinació del campus.
 • Totes les altres funcions que li siguin atribuïdes per l'Estatut, la normativa vigent, pels òrgans de govern de la Universitat o pel rector.

Comissió de Coordinació de campus

La Memòria de creació del campus, estableix que la Comissió de Coordinació del campus té com a funció millorar l'eficiència i l'eficàcia dels recursos i les activitats del campus. Està constituïda pel director o directora del Campus (que la presideix), els subdirectors o subdirectores, els responsables d'ensenyament, el o la responsable de gestió del campus, un representant del PAS i un representant de l'alumnat per cadascun dels ensenyaments de grau  del campus de les Terres de l'Ebre.

Els membres de la Comissió de Coordinació del campus són:

Son funcions de la Comissió de Coordinació del campus:

 • Millorar l'eficiència i l'eficàcia dels recursos i les activitats del campus de les Terres de l'Ebre
 • Coordinar els objectius docents i de recerca i de desenvolupament estratègic del campus.
 • Dur a terme la implantació i el desenvolupament coherent, la coordinació i el seguiment dels diferents nivells de gestió que afectin el campus.
 • Organitzar, coordinar i supervisar els serveis del campus.
 • Proposar i organitzar activitats de formació permanent.
 • Distribuir els recursos econòmics assignats al campus.
 • Reglament Comissió Coordinació

Consell Assessor del Campus

La Memòria de creació del Campus, estableix que el Consell Assessor del Campus té la missió de guiar el desenvolupament del Campus de les Terres de l'Ebre i afavorir l'establiment de sinergies amb el territori. Està format per representants de les principals institucions i/o  organismes vinculats als sectors social, econòmic, polític i cultural de les Terres de l'Ebre.

Els membres del Consell Assessor del Campus són:

Son funcions del Consell Assessor del Campus:

 • Col·laborar amb la Comissió de Coordinació en la definició dels criteris i els objectius de planejament estratègic del Campus.
 • Contribuir a la supervisió i l'avaluació de la qualitat i rendiment del Campus.
 • Donar suport institucional a activitats del Campus, incidir i proposar actuacions de millora de les activitats acadèmiques del Campus.
 • Promoure vincles de col·laboració mútua amb la societat i fomentar les relacions entre el Campus i el seu entorn cultural, professional, econòmic, social i territorial.
 • Promoure la col·laboració entre el Campus i altres entitats públiques o privades, amb la finalitat de completar la formació dels estudiants i les persones titulades del Campus i facilitar-los l'accés al món del treball.
 • Promoure accions efectives i vetllar per la correcta inserció laboral i professional dels titulats del Campus.
 • Promoure accions per al desenvolupament de les pràctiques dels estudiants del Campus a les empreses del territori.
 • Totes les altres funcions que li atribueixi aquest reglament i la Comissió de Coordinació.
 • Reglament Consell Assessor