Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Ensenyament > Sortides Professionals de la Geografia

Departament de GeografiaEnsenyament

Sortides professionals de la Geografia

Les sortides professionals són diverses. Actualment hi ha geògrafs treballant a l’administració pública, l’ensenyament i l’empresa privada. Altres exerceixen lliurement la professió. L’any 1999 es formalitza el Col·legi Professional de Geògrafs per la defensa dels interessos professionals en igualtat de condicions amb altres titulats universitaris. El geògraf veu, en el dia d’avui, incrementada la seva demanda en camps com:

Anàlisi Mediambiental, Estudis d’Impacte Ambiental, Planificació i Gestió Turística, Planificació Urbana i Regional, Previsió i Anàlisi Climatològica, Gestors de Programes Europeus, Agents de Desenvolupament Local, Gestors d’Espais Naturals Protegits, Cartografia Automàtica i Fotointerpretació, Tècnics Superiors de l’Administració Pública (estatal, autonòmica i local), Professors d’Ensenyament Secundari, Professional i Superior, Estudis de Mercat i d’Anàlisi Econòmica Espacial.

El títol de Graduat en Geografia i Ordenació Territorial ofereix els coneixements necessaris per a inserir-se laboralment en els següents àmbits:

 • Tecnologies de la Informació Geogràfica: cartografia, toponímia, sistemes d’informació geogràfica, teledetecció, fotogrametria, i sistemes de localització.
 • Medi Ambient: ordenació i gestió d’espais d’interès natural, implantació de sistemes de qualitat ambiental, agendes 21, i auditories ambientals, plans d’emergència i de prevenció de riscos, avaluacions d’impacte ambiental, meteorologia i climatologia, educació ambiental.
 • Planificació i Gestió Territorial: plans d’ordenació territorial, plans urbanístics, mobilitat i altres treballs relacionats amb el cadastre o la política del sòl.
 • Societat del Coneixement: divulgació de coneixements geogràfics en editorials o per Internet, promoció de productes turístics, ensenyament secundari, o guiatge i interpretació del territori.
 • Desenvolupament socioeconòmic i territorial: planificació estratègica local i regional, gestió del desenvolupament local, programació, gestió i avaluació de polítiques i serveis públics, geomàrqueting, estudis demogràfics aplicats, polítiques de desenvolupament turístic, etc.

Dins dels àmbits anteriors, algunes de  les funcions possibles d’un Graduat en Geografia i Ordenació del Territori són les següents:

 • Creació, actualització, contrast o verificació d’informació territorial, i la seva expressió cartogràfica.
 • Implantar, manipular i desenvolupar sistemes d’informació geogràfica.
 • Analitzar, diagnosticar, seguir i valorar prospectivament fenòmens i processos socioterritorials i econòmics.
 • Analitzar i diagnosticar els processos ambientals, així com la planificació i gestió del medi ambient i els seus recursos.
 • Realitzar estudis i avaluacions d’impacte ambiental i territorial.
 • Localitzar accions o projectes, i avaluar la seva incidència en les estructures i sistemes territorials.
 • Planificació i gestió urbanística, econòmica, sectorial, territorial, i ambiental.
 • L’ensenyament de la Geografia en tots els nivells de la docència.
 • La difusió de coneixements geogràfics mitjançant la utilització de medis de comunicació social.

Informació