English | Català

Localització

Campus Sescelades
Marcel·li Domingo, s/n
43007 Tarragona
Espanya
Historia de la creació del centre

En sessió ordinària del claustre de 29 d’octubre de 1998 s’aprova el Pla estratègic de Qualitat de la URV, que promou, entre d’altres actuacions, la definició dels objectius de millora de la qualitat, dels objectius estratègics de docència i recerca i dels objectius estratègics de centres i departaments. Dins dels objectius estratègics de recerca, es contempla la creació d’Instituts i Centres de Recerca.

En el marc de procés de desplegament del pla estratègic de la recerca i del d’estructuració de la recerca, i d’acord amb la valoració favorable de la Comissió d’Ordenació Acadèmica i de la Recerca del 18 d’abril de 2007, el Consell de Govern de la Universitat Rovira i Virgili en sessió ordinària de data 2 de maig de 2007 va aprovar iniciar el procés de creació del Centre Recerca d’Enginyeria de Materials i Micro/nanoSistemes (EMaS) i va encarregar l’elaboració i aprovació del pla estratègic del centre. A partir d’aquell moment i per acomplir amb l’encàrrec rebut, els membres de l’EMaS es reuneixen i creen el Comitè de Coordinació per l’elaboració del pla estratègic i estableixen el calendari per l’esmentada elaboració.

El Consell de Govern de la Universitat Rovira i Virgili en sessió ordinària de data 10 de juliol de 2008 va aprovar el Pla estratègic i el Reglament del Centre de Recerca en Enginyeria de Materials i Micro/nano Sistemes (EMaS).

El centre de recerca EMaS es crea definitivament amb la signatura de l’acord entre el Universitat Rovira i Virgili i el centre de recerca per impulsar el desenvolupament del seu pla estratègic el 22 de Setembre de 2008.