EVOLUCIÓ DE L'OFERTA I LA DEMANDA EVOLUCIÓ DELS ESTUDIANTS DE NOU INGRÉS PERFIL DELS ESTUDIANTS DE DOCTORAT EVOLUCIÓ DELS ESTUDIANTS SEGONS LA UNIVERSITAT DE PROCEDÈNCIA (2) TESIS DEFENSADES SEGONS DEDICACIÓ  PERFIL DELS DIRECTORS I DIRECTORES DE TESI EVOLUCIÓ DEL TOTAL D'ESTUDIANTS
Curs Acadèmic Estudiants Estudiants (Dones) Estudiants (Homes) % Estudiants amb contracte PIPF (1) % Estudiants amb contracte PIPF (Dones) (1) % Estudiants amb contracte PIPF (Homes) (1) % Estudiants a temps complet % Estudiants a temps parcial % Estudiants estrangers
2015-16 39 8 31 51% 38% 55% 82% 18% 56%
2016-17 47 11 36 34% 45% 31% 79% 21% 53%
2017-18 56 11 45 36% 45% 33% 70% 30% 63%
2018-19 55 10 45 38% 40% 38% 75% 25% 58%
2019-20 58 14 44 31% 36% 30% 74% 26% 57%
2020-21 60 15 45 30% 27% 31% 73% 27% 55%
TESIS DEFENSADES SEGONS GÈNERE RESULTATS DEL PROGRAMA DE DOCTORAT
Curs Acadèmic Tesis defensades % Mencions internacionals Resultats científics de les tesis (3) Durada mitjana a temps complet (en anys) Durada mitjana a temps parcial (en anys) % Abandonament % Estades de recerca (3)
2015-16 4 25% 15 2,5 0,0 4% 5%
2016-17 5 60% 7 3,3 2,4 3% 9%
2017-18 8 50% 13 3,3 3,0 0% 7%
2018-19 9 67% 0 4,2 3,4 2% 9%
2019-20 7 100% 5 3,2 0,0 0% 7%
2020-21 7 71% 8 4,1 0,0 0% 2%
URV Resta de Catalunya Resta d'Espanya Internacionals NOTA (2): Percentatges calculats respecte al nombre d'estudiants de nou accés matriculats al programa. NOTA (3): El nombre de resultats científics de les tesis defensades i el percentatge d'estades de recerca s'han calculat amb informació no consolidada que consta al Document d'Activitats del Doctorand (DAD). NOTA (4): Nombre de directors/es amb contracte vinculat a la URV.
NOTA (5): Nombre de sexennis obtinguts pels directors de tesis defensades en el programa en els darrers anys en relació amb els potencials sol·licitants.
No s'inclouen els sexennis dels directors externs a la URV ni els directors amb CV assimilats a sexennis com RyC, ICREA, etc. 
Programa de Doctorat en Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat
Curs Acadèmic Directors/es del programa de la URV (4) Directores del programa de la URV (Dones) (4) Directors del programa de la URV (Homes) (4) Directors/es de tesis defensades % Sexennis vius dels directors/es de tesis defensades (5)
2015-16 28 4 24 7 86%
2016-17 29 4 25 6 100%
2017-18 33 4 29 10 86%
2018-19 36 6 30 12 100%
2019-20 39 8 31 10 86%
2020-21 49 7 42 4 100%
NOTA (1): Els contractes de PIPF inclouen les següents tipologies: FPU, FPI, FI, contractes propis del programa Martí i Franquès de la URV (Estàndar i CoFund), beques de la Fundació Carolina, i COI. Data de càrrega de les dades:  11/05/2022