Evolució del percentatge de dones entre el professorat Professorat segons branca de coneixement i gènere. Any 2021 Professorat segons categoria i gènere. Any 2021 Índex del sostre de vidre de les professores (*) Ràtio
Dones CU / Homes (CU+CC)
Principals ràtios i indicadors de gènere i ciència entre el professorat de la URV. Any 2021 Ràtio
Dones TU / Dones (CU+CC)
Evolució de la presència de dones entre el Personal Investigador
(PI) 
PDI Visió Global Evolució de la presència de dones entre el Personal Investigador en Formació (PIPF)  PAS Estudiants Indicadors de Gènere i Ciència  Direcció de tesis doctorals.
Curs 2021-22
Reconeixements doctor/a honoris causa
Històric 1992-2022
10 dones
(21%)
38 homes
(79%)
Evolució del percentatge de dones entre el PAS PAS segons categoria i gènere. Any 2021 PAS segons règim jurídic. Any 2021 Evolució del percentatge de dones entre els estudiants Percentatge d'estudiants per branca de coneixement i gènere. Curs 2021-22 Evolució del percentatge de dones titulades Percentatge de titulats/des per branca de coneixement. Curs 2021-22 Evolució de la taxa d'abandonament a 1er curs per gènere Evolució de la taxa de rendiment acadèmic de grau per gènere 4,88 0,45 1,78 (*) Índex sostre de vidre = [Dones de les categories {CEU, TEU, TU, AGREG, COL, LEC}] / [Dones de les categories {CU, CC}]. Percentatge de dones en els diferents col·lectius. Curs 2021-22
Comparativa sistema universitari públic nacional i estatal
Col·lectiu Estudiants PDI PAS
URV 59% 51% 68%
SUPC 56% 43% 65%
SUPE 55% 43% 60%
SUPC: Sistema Universitàri Públic Català.
SUPE: Sistema Universitàri Públic Espanyol.