Glossari

Oferta-demanda

Oferta: Nombre de places que la URV posa a l’abast dels futurs estudiants per cada titulació. És la capacitat que té cada ensenyament per cobrir la demanda d’estudiants de nou accés.

Font: SÍNIA. A partir de la relació de places aprovades pel Consell de Govern de la URV i la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya.

 

Demanda (en graus): Nombre de sol·licituds per accedir a un ensenyament de grau a la URV demanades en primera opció i considerant totes les vies possibles d'accés, expressades en el procés de preinscripció que es fa entre el juny i el setembre de cada any. Font: SÍNIA. A partir de dades subministrades per l’Oficina d’Accés a la Universitat del Consell Interuniversitari de Catalunya.

 

Demanda (en màsters): Nombre de sol·licituds per accedir a una titulació oficial de màster a la URV, expressades en el procés de preinscripció de màsters entre abril i setembre de cada any.Font: SÍNIA. A partir de dades de l’aplicació de gestió acadèmica de la URV.

 

Ràtio demanda en 1a opció / oferta: Relació entre la demanda en 1a opció i l'oferta de places, expressada en tant per cent. Si el valor de l’indicador és superior al 100%, indica que l’estudi té més demanda que oferta, això significa que no tots els estudiants que van sol·licitar aquest estudi en primera preferència han estat admesos (a causa d’un excés de demanda). En cas contrari, una ràtio amb valors inferiors al 100% significa que l’oferta té capacitat suficient per cobrir la demanda i, per tant, tots els alumnes que han volgut accedir-hi en primera opció han estat admesos.

Font: SÍNIA. A partir de dades de l’aplicació de gestió acadèmica de la URV i dades subministrades per l’Oficina d’Accés a la Universitat del Consell Interuniversitari de Catalunya, en el cas d’estudis de grau.

 

Nota de tall: Nota amb què ha entrat l'últim estudiant a cada ensenyament. Les notes de tall dels cursos anteriors serveixen com a orientació per als futurs estudiants. És una aproximació de la nota mínima necessària per accedir a aquest estudi. Font: SÍNIA. A partir de dades subministrades per l’Oficina d’Accés a la Universitat del Consell Interuniversitari de Catalunya.

 

Matrícula

Estudiants nous: Estudiants que han accedit per primer cop a un estudi universitari de la URV.

Font: SÍNIA. A partir de dades de l’aplicació de gestió acadèmica de la URV.

 

Resta d’estudiants: Nombre total d’estudiants matriculats excloent-ne els estudiants nous. La suma d’estudiants nous i resta d’estudiants és el total d’alumnes matriculats.

Font: SÍNIA. A partir de dades de l’aplicació de gestió acadèmica de la URV.

 

Accés

Vies d’accés: Modalitat d’entrada a través de la qual s’han matriculat els estudiants de nou accés. Actualment aquestes vies estan agrupades de la manera següent: PAU, FP2/CFGS, estudis iniciats, segon estudi, més grans de 25 anys, entre 40 i 45 anys, i altres vies (inclou esportistes d’alt nivell, alumnes amb discapacitat, trasllats d’expedient, etc.).

Font: SÍNIA. A partir de dades de l’aplicació de gestió acadèmica de la URV.

 

Procedència

Mostra gràficament la proporció d’estudiants matriculats en la titulació en funció de la nacionalitat. Els alumnes estrangers que tenen doble nacionalitat (espanyola-estrangera) computen com a espanyols.

Font: SÍNIA. A partir de dades de l’aplicació de gestió acadèmica de la URV.

 

Titulats per nota d’expedient

Titulats: Nombre d’estudiants que han superat els crèdits necessaris i, per tant, poden sol·licitar el títol. No es tenen en compte altres requeriments específics com ara l’acreditació del nivell d’idioma en la consideració de titulat.

Font: SÍNIA. A partir de dades de l’aplicació de gestió acadèmica de la URV.

 

Interval de nota d’expedient: Agrupació d’estudiants segons la nota ponderada del seu expedient acadèmic. Les agrupacions de notes es classifiquen de la manera següent: menys de 6, entre 6 i 7, entre 7 i 8 i més de 8.

Font: SÍNIA. A partir de dades de l’aplicació de gestió acadèmica de la URV.

 

Indicadors

Percentatge d’estudiants de Tarragona: Nombre d’estudiants matriculats que tenen la residència familiar a la província de Tarragona.

Font: SÍNIA. A partir de dades de l’aplicació de gestió acadèmica de la URV.

 

Percentatge d’estudiants estrangers: Nombre d’estudiants matriculats que tenen nacionalitat no espanyola.

Font: SÍNIA. A partir de dades de l’aplicació de gestió acadèmica de la URV.

 

Estudiants de mobilitat: Nombre d’estudiants matriculats que durant el curs acadèmic de referència han fet una estada a través d’un programa de mobilitat en un altre organisme (universitat, centre de recerca, empresa, etc..).

Font: SÍNIA. A partir de dades de l’aplicació de gestió de la mobilitat de la URV.

 

Estudiants de pràctiques externes: Nombre d’estudiants matriculats en l’assignatura de Pràctiques Externes. Es tracta d’alumnes que han fet pràctiques en empreses o institucions en el marc d’un conveni de pràctiques universitat-empresa.

Font: SÍNIA. A partir de dades de l’aplicació de gestió acadèmica de la URV.

 

Mitjana crèdits matriculats per curs: És la mitjana de crèdits matriculats per estudiant durant un curs acadèmic. En plans d’estudis de grau de quatre anys de durada teòrica i 240 crèdits, el valor de referència són 60 crèdits per curs (240 crèdits del pla d’estudis / 4 anys de durada teòrics).

Font: SÍNIA. A partir de dades de l’aplicació de gestió acadèmica de la URV.

Taxa d’abandonament: Segons el Reial decret 1393/2007, relació percentual entre el nombre total d'estudiants d'una cohort de nou ingrés que haurien d'haver obtingut el títol el curs acadèmic anterior i fa dos cursos que no s’hi han matriculat.

Font: SÍNIA. A partir de dades de l’aplicació de gestió acadèmica de la URV.

 

Taxa d’abandonament a 1r curs: Proporció d'estudiants de nou ingrés en la titulació sobre els estudiants de la mateixa cohort que no s'hi matriculen al cap d'un any. Inclou estudiants que no han superat el règim de permanència a primer curs.

Font: SÍNIA. A partir de dades de l’aplicació de gestió acadèmica de la URV.

 

Taxa de rendiment: Proporció de crèdits ordinaris aprovats respecte als crèdits ordinaris matriculats, expressada en tant per cent.

Font: SÍNIA. A partir de dades de l’aplicació de gestió acadèmica de la URV.

 

Taxa de rendiment a 1r curs: Proporció de crèdits ordinaris aprovats respecte als crèdits ordinaris matriculats dels alumnes que han accedit al 1r curs d’una titulació. Expressada en tant per cent.

Font: SÍNIA. A partir de dades de l’aplicació de gestió acadèmica de la URV.

 

Taxa de graduació: Proporció d'estudiants que acaben la titulació en el temps previst en el seu pla d'estudis o bé un curs acadèmic més tard, en relació amb la seva cohort d'entrada.

Font: SÍNIA. A partir de dades de l’aplicació de gestió acadèmica de la URV.

 

Taxa d’eficiència: Grau d'èxit dels estudiants en acabar els estudis havent consumit únicament els crèdits previstos al pla d’estudis. És el resultat de dividir els crèdits previstos en el pla d'estudis (menys convalidats o reconeguts) entre els crèdits ordinaris matriculats.

Font: SÍNIA. A partir de dades de l’aplicació de gestió acadèmica de la URV.

 

Percentatge d'estudiants satisfets amb la titulació (graus): Percentatge dels estudiants que estan en disposició d’acabar la titulació durant el curs que s’enquesta i estan satisfets amb la titulació respecte al total d'enquestats.

Font: Resultat del procés d'enquestes de satisfacció als estudiants titulats. Gabinet de Programació i Qualitat de la URV.

 

Grau de satisfacció amb els estudis (màsters):Mitjana de satisfacció dels estudiants amb les assignatures del pla d'estudis. En escala de 0 a 10.

Font: Resultat del procés d'enquestes de satisfacció als estudiants titulats. Gabinet de Programació i Qualitat de la URV.