Glossari

Font de les dades: Sistema Institucional d’informació i Anàlisi de la URV (SÍNIA)

 

·      Alumnes de pràctiques externes: Nombre d’estudiants matriculats en l’assignatura de Pràctiques Externes. Es tracta d’alumnes que han fet pràctiques en empreses o institucions en el marc d’un conveni de pràctiques universitat-empresa o alumnes que han reconegut les pràctiques.

·         Alumnes en mobilitat: Nombre d’estudiants matriculats que durant el curs acadèmic de referència han fet una estada a través d’un programa de mobilitat en un altre organisme (universitat, centre de recerca, empresa, etc..).

·         Demanda (màsters): Nombre de sol·licituds per accedir a una titulació oficial de màster a la URV, expressades en el procés de preinscripció de màsters entre abril i setembre de cada any.

·        Demanda en 1a opció (graus): Nombre d'estudiants que fan la sol·licitud de preinscripció universitària a un ensenyament de grau a la URV. Es considera l’ensenyament de grau que l'estudiant ha sol·licitat en primera preferència a les diferents convocatòries que s’hagin obert de preinscripció en el curs corresponent.

·         Durada mitjana dels estudis (en anys): És el nombre mitjà d'anys que tarda l'alumnat a graduar-se.

·         Estudiants de nou accés (màsters): Estudiants que han accedit per primer cop a un estudi universitari de la URV.

·         Estudiants de nou accés en 1a opció (graus): Estudiants que han accedit per primer cop a un estudi universitari de la URV i que l’han sol·licitat en primera preferència

·         Grau de satisfacció amb els estudis (graus): Mitjana de satisfacció dels estudiants amb les assignatures del pla d'estudis. En escala de 0 a 10.

Font: Enquesta assignatura de grau o màster. Pregunta “Valora del 0 al 10 la satisfacció amb el desenvolupament de l'assignatura”.

·         Grau de satisfacció amb els estudis (màster): Mitjana de satisfacció dels estudiants amb les assignatures del pla d'estudis. En escala de 0 a 10.

Font: Enquesta assignatura de màster. Pregunta “Valora del 0 al 10 la satisfacció amb el desenvolupament de l'assignatura”.

·         Matrícula per grup d’edat (màsters): Agrupació d’estudiants matriculats segons la seva edat.

·          Mitjana d’edat: . Mitjana de les edats dels alumnes que cursen la titulació.

·       Mitjana de crèdits matriculats per curs: És la mitjana de crèdits matriculats per estudiant durant un curs acadèmic. En plans d’estudis de grau de quatre anys de durada teòrica i 240 crèdits, el valor de referència són 60 crèdits per curs (240 crèdits del pla d’estudis / 4 anys de durada teòrics).

·         Nota d’accés (graus):  És la nota que permet accedir a estudis universitaris de grau

·         Nota de tall (graus): Nota amb què ha entrat l'últim/a estudiant a cada ensenyament a la convocatòria de juny. Serveix per orientar els futurs estudiants sobre la nota requerida en cursos acadèmics anteriors per l'ingrés a uns estudis determinats.

·         Oferta: Nombre de places que la URV posa a l’abast dels futurs estudiants per cada titulació. És la capacitat que té cada ensenyament per cobrir la demanda d’estudiants de nou accés.

·         Percentatge d’alumnes matriculats en funció del sexe:  Distribució percentual dels alumnes matriculats segons sexe: Home/Dona.

·         Percentatge d’estudiants de Tarragona (graus): Nombre d’estudiants matriculats que tenen la residència familiar a la província de Tarragona.

·         Percentatge d’estudiants estrangers: Nombre d’estudiants matriculats que tenen nacionalitat no espanyola.

·         Procedència (màsters): Mostra gràficament la proporció d’estudiants matriculats en la titulació en funció de la nacionalitat. Els alumnes estrangers que tenen doble nacionalitat (espanyola-estrangera) computen com a espanyols.

·         Ràtio demanda / oferta (màsters): Relació entre la demanda (preinscripcions) i la oferta de places (oferta) d'una titulació en un curs concret. Aquesta ràtio sempre s'expressarà a nivell de titulació.

·      Ràtio demanda en 1a opció / oferta (graus): Relació entre la demanda en 1a opció i l'oferta de places, expressada en tant per u. Es considera l’ensenyament de grau que l'estudiant ha sol·licitat en primera preferència a les diferents convocatòries que s’hagin obert de preinscripció en el curs corresponent.

·         Resta d’estudiants (màsters): Nombre total d’estudiants matriculats excloent-ne els estudiants de nou accés. La suma d’estudiants de nou accés i resta d’estudiants és el total d’alumnes matriculats

·         Resta d’estudiants de nou accés (graus): Estudiants que han accedit per primer cop a un estudi universitari de la URV i que no l’han sol·licitat en primera preferència.

·         Resta d’estudiants matriculats (graus): Nombre total d’estudiants matriculats excloent-ne els estudiants de nou accés. La suma d’estudiants de nou accés i la resta d’estudiants de nou accés és el total d’alumnes matriculats.

·         Taxa d’abandonament a 1r curs (graus): Proporció d'estudiants de nou ingrés en la titulació sobre els estudiants de la mateixa cohort que no s'hi matriculen al cap d'un any. Inclou estudiants que no han superat el règim de permanència a primer curs.

·         Taxa d’abandonament: Relació percentual entre el nombre total d'estudiants d'una cohort de nou ingrés que haurien d'haver obtingut el títol el curs acadèmic anterior i fa dos cursos que no s’hi han matriculat.

·      Taxa d’eficiència: Grau d'èxit dels estudiants en acabar els estudis havent consumit únicament els crèdits previstos al pla d’estudis. És el resultat de dividir els crèdits previstos en el pla d'estudis (menys convalidats o reconeguts) entre els crèdits ordinaris matriculats.

·         Taxa de graduació: Proporció d'estudiants que acaben la titulació en el temps previst en el seu pla d'estudis o bé un curs acadèmic més tard, en relació amb la seva cohort d'entrada.

·         Taxa de rendiment a 1r curs (graus): Proporció de crèdits ordinaris aprovats respecte als crèdits ordinaris matriculats dels alumnes que han accedit al 1r curs d’una titulació. Expressada en tant per cent.

·         Taxa de rendiment: Proporció de crèdits ordinaris aprovats respecte als crèdits ordinaris matriculats, expressada en tant per cent.

·         Vies d’accés (graus): Modalitat d’entrada a través de la qual s’han matriculat els estudiants de nou accés. Actualment aquestes vies estan agrupades de la manera següent: PAU, FP2/CFGS, estudis iniciats, segon estudi, més grans de 25 anys, entre 40 i 45 anys, i altres vies (inclou esportistes d’alt nivell, alumnes amb discapacitat, trasllats d’expedient, etc.).