go to main contents
Search
URV

PROGRAMA DE BEQUES D’INVESTIGACIÓ MARTÍ FRANQUÈS

PROGRAMA DE BEQUES URV–FCT DE PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓ (BPIF URV–FCT)

Preàmbul

La Universitat Rovira i Virgili (en endavant URV) i la Fundació Caixa Tarragona de la Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa, Fundació privada (en endavant FCT), atesa l’existència d’objectius científics comuns i en el marc de la col·laboració entre ambdues institucions, volen estimular la interacció científica i l’establiment de sinèrgies entre grups de recerca que treballin sobre temàtiques similars, tot fomentant, d’una part, l’ús conjunt de les infraestructures científiques disponibles per part d’aquests grups de recerca, contribuint, d’una altra, a incrementar la rellevància i profunditat dels respectius programes de recerca a través de la col·laboració i intervenint, finalment, de manera activa en el desenvolupament de programes específics per a la formació del personal investigador.

Amb aquesta finalitat, ambdues institucions van signar el passat 1 d’agost de 2011 un conveni específic de col·laboració, l’objecte del qual és establir els termes en què la URV i la FCT col·laboraran per crear un programa conjunt de beques URV de Personal Investigador en Formació orientades a la creació i difusió de coneixement en els àmbits prioritaris concretats en els subcampus del Campus d’Excel·lència Internacional Catalunya Sud, els quals es corresponen amb les activitats econòmiques predominants en el territori i amb el seu patrimoni cultural.

D’acord amb la clàusula 4 d’aquest conveni, la URV i Fundació Caixa Tarragona van establir per al curs 2012-2013 quatre ajuts BPIF URV-FCT per al desenvolupament de tesis doctorals distribuïts per àmbits de la manera següent:

§1 en Química i Energia,

§1 en Turisme i Oci,

§1 en Nutrició i Salut i

§1 en Patrimoni i Cultura

La convocatòria anual es desenvolupa en dues fases:

·    La primera fase consisteix en la presentació a la Comissió de seguiment de les expressions d’interès per part d’un investigador/a de la URV del projecte científic que es desenvoluparà en la tesi doctoral per participar en aquesta convocatòria.

També poden participar en aquesta fase els investigadors/res dels Instituts de Recerca i els dels Centres Tecnològics vinculats a la URV. En aquest cas, la sol·licitud serà presentada conjuntament amb un investigador/a de la URV.

·    La segona fase consisteix en la publicació de la convocatòria adreçada als candidats/es que inclourà un annex amb els projectes científics als quals seran assignats els ajuts.

Les expressions d’interès

Les expressions d’interès seran presentades pels investigadors principals dels grups de recerca de la URV que, de manera individual o treballant conjuntament amb investigadors/res dels Instituts de Recerca o dels Centres Tecnològics vinculats a la URV, vulguin ser receptors dels becaris/àries.

Les expressions d’interès, que s’emplenaran a través dels mitjans telemàtics facilitats per la URV en el servidor d’informació, inclouran les dades que s’especifiquen:

1.Nom del grup d’R+D de la URV.

2.Nom i cognoms de l’investigador/a responsable del grup d’R+D de la URV.

3.Nom i cognoms del director/a de tesi doctoral de la URV, si és diferent de l’anterior.

4.Nom del grup d’R+D de l’Institut de Recerca o Centre Tecnològic (si escau).

5.Nom i cognoms de l’investigador responsable del grup d’R+D de l’Institut de Recerca o Centre Tecnològic (si escau).

6.Nom i cognoms del director/a de tesi doctoral de l’Institut de Recerca o Centre Tecnològic, si és diferent de l’anterior (si escau.

7.Projecte científic que es desenvoluparà en la tesi doctoral.

8.Currículum Vitae de l’investigador/s que actuaran com a director/s de la tesi doctoral.

9.Resum de l’historial investigador dels darrers 5 anys dels grup/s d’R+D de la URV i de l’Institut de Recerca o Centre Tecnològic (si escau) que sol·liciten l’ajut:

a)Línies d’investigació

b)Finançament per via competitiva i no competitiva

c)Producció científica

El termini per a la presentació de les expressions d’interès finalitza el dia 11 de maig de 2012.

Les expressions d’interès es poden presentar, degudament signades, als llocs següents:

  • Registre del Servei de Gestió de la Recerca (Carrer Marcel·lí Domingo, 2-6 – 43007 Tarragona) o qualsevol altre Registre de la URV.
  • També es pot presentar d’acord amb la forma que estableix l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. En aquest últim cas, la persona interessada ho haurà de comunicar a la URV (Servei de Gestió de la Recerca) mitjançant tèlex, telegrama o fax, dins del període de presentació de sol·licituds.

Per a més informació, contacteu amb:

§URV: Servei de Gestió de la Recerca. Contacte: Àngels Jové (telèfon: 977 559 522; e-mail: sgr@urv.cat).

Tarragona, 23 d’abril de 2012

La Comissió de seguiment