Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Grup de Recerca en Infermeria Avançada

Departament d´InfermeriaGrup de Recerca en Infermeria Avançada

El Grup de recerca en Infermeria avançada de la URV (CARING) s’emmarca en el Pla de Recerca i Innovació (2014/2016), especialment en el punt que fa referencia a: impulsar el sistema universitari, els centres i les infraestructures que avui dia necessiten la recerca i el desenvolupament avançats i d’alta qualitat.

Aquest grup de recerca neix amb la finalitat de formar investigadors i especialistes de qualitat en les Ciències de la Infermeria. Generar investigadors i investigació que permeti ampliar el coneixement de les dimensions socials, culturals, psicològiques i polítiques del fenomen del cuidar en el procés de salut i malaltia al pacient, la família i la comunitat i en les diferents dinàmiques del sistema sanitari.

La societat actual té una necessitat creixent de donar resposta a les necessitats de cures que els problemes de salut relacionats amb la cronicitat, la dependència, els problemes de salut mental, les desigualtats de gènere en salut i les situacions crítiques generen en les persones que els pateixen i en els seus cuidadors (familiars i entorns). En aquest sentit, els professionals d’infermeria han d’anar avançant en el desenvolupament de la seva professió ampliant i , molt especialment, perfeccionant les seves competències professionals. Es fa necessari proporcionar cures basades en l’evidència científica, ja que és la via per intentar unificar criteris de qualitat, conjugant efectivitat, eficiència i eficàcia.

Aquesta necessitat de proporcionar cures avançades sota criteris de qualitat no només és necessària i imprescindible per a l’atenció de les persones sinó que també és rellevant en el context social d’ajustar els costos del cuidar al control dels resultats. En aquest procés, la investigació esdevé una eina imprescindible, ja que només a través de la retroalimentació empírica es pot anar millorant i aprofundint en les diferents fases del tenir cura.


Informació