Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > El Departament > Organigrama

Departament d´InfermeriaEl Departament

Organigrama del Departament

Òrgans de Govern

Equip Directiu

Directora
Secretària

Pujar

Equip Administratiu

Administrativa
Administrativa
Tècnica auxiliar de suport al laboratori de docència

Pujar

Representants al Consell del Departament

Doctors

Sagrario Acebedo Urdiales

Maria Jesús Aguarón García

Núria Albacar Roibóo

Josep Barceló Prats

Leticia Bazo Hernández

Marta Berenguer Poblet

Maria Encarnación Bonfill Asensi

Montserrat Boqué Cavallé

Anna M. Borruel Llovera

M. Dolors Burjalés Martí

Lina Cristina Casadó Marín

Sagrario Chacón Garcés

Martín Correa-Urquiza Vidal Freyre

Inmaculada de Molina Fernández

Carme Ferré Grau

Isabel Font Jimenez

Montserrat García Martínez

José Luis Grasa Muro

María Jiménez Herrera

M. del Mar Lleixà Fortuño

Maria Antonia Martorell Poveda

Pilar Montesó Curto

Ana Osanz Mur

M. Luisa Panisello Chavarria

Dr. Rafael Ramírez Montesinos

Roser Ricomà Montanè

Alba Roca Biosca

Lourdes Rubio Rico

M. Teresa Salvadó Usach

TEU

Elena González García

M. Luisa Mateu Gil

M. Carmen Nieto de la Fuente

M. Paz Querol Vidal

Sara Romaguera Genís

Flor Sáez Vay

Carme Tió Molist

Professorat emèrit

Dolors Cid Buera

Virtudes Rodero Sánchez

PDI a temps parcial no doctor

Mireia Adell Lleixà

M. Rosa Aparicio Casals

Estrella Martínez Segura

M. Desamparados Montoya Alcolea

Carme Ortega Segura

Estudiants ensenyament grau

Laia Aullón Ferran

Mireia Lleixà Valls

Anastasiya Mendela

Estudiants Màster

Amalia Montoro Grau

PAS

Maria Antònia Blanco Segura

M. Teresa Suárez Viñés

Pujar

Comissions del Departament

Format per professors, alumnes i PAS. És l'òrgan col·legiat encarregat de donar a conèixer i aprovar els plans de docència de grau i postgrau i recerca dels seus membres. El Consell de Departament crearà i aprovarà les comissions que consideri oportunes.

Són funcions dels departaments i competències dels consells de departaments:

  • Organitzar, desenvolupar i avaluar les activitats docents relatives a les matèries pròpies de l'àrea o àrees de coneixement de la seva competència, d'acord amb els requeriments del centre o centres en els quals es desenvolupin i dels plans d'estudi.
  • Organitzar, desenvolupar i avaluar programes de doctorat. Poden organitzar també cursos d'especialització, perfeccionament i actualització de coneixements científics, tècnics i artístics en l'àrea o àrees de coneixement de la seva competència.
  • Decidir, un cop escoltats els centres, el professorat que exercirà en les matèries de la seva competència
  • Debatre i aprovar les línies generals de la política docent del departament.
  • Aprovar el pla anual de docència.
  • Organitzar i coordinar la docència corresponent a una mateixa assignatura o matèria, quan sigui impartida per més d'un grup.
  • Vetllar perquè els programes de les assignatures s'ajustin a les directrius dels plans d'estudi, evitar continguts repetitius i graduar els continguts entre les diferents matèries i cursos.
  • Totes les altres que els Estatuts i les normes els hi atribueixin.

Pujar


Informació