saltar al contingut principal
Cercar
URV

Observatori de l'Ocupació


L'Observatori de l'Ocupació és l'òrgan permanent de la URV que s'encarrega d'estudiar la inserció, les trajectòries i la situació laboral de les persones titulades, amb la finalitat de disposar d'una informació actualitzada, fiable i útil per a la presa de decisions internes estratègiques de la URV, i per ajudar als estudiants a l'hora de prendre decisions abans, durant i després del seu pas per la universitat.

Addicionalment, l'Observatori també pretén ser un pont de connexió entre la Universitat i el món empresarial, amb la finalitat de millorar l'encaix entre oferta i demanda laboral i de dotar al teixit empresarial d'un millor coneixement sobre les tendències presents i futures en matèria formativa i de desenvolupament de capital humà tant en l'àmbit local com nacional e internacional.

Missió

Facilitar la inserció laboral i el desenvolupament professional dels titulats de la URV mitjançant l'anàlisi de les tendències presents i futures del mercat de treball.

Objectius

L'Observatori de l'Ocupació de la Universitat Rovira i Virgili neix, doncs, amb un triple objectiu:

  • Actuar com a òrgan permanent de recollida i anàlisi de la informació rellevant en matèria d'inserció laboral i de les necessitats formatives de les empreses.
  • Promoure estudis sobre els processos d'inserció professional dels estudiants, amb l'objectiu de generar informació referent a l'encaix "quantitatiu" en forma d'ocupació, i "qualitatiu" en forma de competències.
  • Actuar com un centre de recursos i d'assessorament en matèria d'ocupació, al servei tant de la comunitat universitària com de la societat.

Funcions

  • Generació informació en matèria d'inserció laboral i necessitats formatives de les empreses mitjançant l'elaboració i realització d'enquestes.
  • Anàlisi de dades sobre la inserció laboral dels titulats de la URV.
  • Disseny i seguiment d'indicadors de trajectòries laborals.
  • Realització estudis i informes sobre la inserció laboral dels titulats de la URV i les necessitats formatives de les empreses.
  • Formulació de recomanacions i propostes d'acció per millorar la inserció dels titulats.