saltar al contingut principal
Cercar
URV

Política científica i gènere


Perspectiva de gènere en els programes de recerca

El programa Horizon 2020 promou la igualtat de gènere i la dimensió de gènere en el contingut de la recerca i la innovació a partir de dues línies d’acció:  

  • Corregir els desequilibris en la participació de científiques en totes les etapes de la carrera investigadora i en els diversos àmbits de la recerca;
  • Considerar el gènere com una dimensió de la recerca tenint en compte les diferències biològiques, socials i econòmiques entre homes i dones al llarg de tot el procés investigador.

Els programes de treball de l’Horizon 2020 han d’informar sobre com s’aborden els desequilibris entre homes i dones i com s’integrarà la dimensió de gènere. Aquests 2 aspectes també es reflecteixen en els projectes, a través de les clàusules d’acord de concessió del finançament (Grant Agreement).

Promoció de la igualtat de gènere a les institucions de recerca

L’Area Europea de Recerca (ERA) requereix un canvi de les pràctiques institucionals en les institucions i organitzacions dedicades a la recerca. Pel que fa a la introducció de la perspectiva de gènere, aquests canvis poden venir:

  • Des de la institució: un canvi estructural en les institucions científiques. S'han implementat polítiques de gènere a les universitats, especialment a través dels plans d'igualtat, però no són prou efectives a l'hora de remoure barreres per a la igualtat d'oportunitats.
  • Des de la legislació europea i les transposicions a la legislació espanyola. Destaca la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación (LCTI) 2011 i la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020.  

Genderwatch

La UE disposa d’un sistema de vigilància (genderwatch) que preveu la recollida i difusió d’estadístiques, el foment de la participació de les dones en els grups d’avaluació i les assemblees consultives i l’elaboració d’estudis que determinen l’impacte de gènere en els programes d’investigació.

Trianualment la Comissió Europea publica She Figures. Statistics and Indicators on Gender Equality in Science, l’informe que recull les dades sobre la situació de les dones a la ciència en tots els estats membres de la UE i en la seva àrea d’influència (Croàcia, Islàndia, Israel, Noruega, Suïssa i Turquia).

La Comissió Europea va crear el 2006 l’European Institute for Gender Equality (EIGE) per a la disseminació d’informació, intercanvi de bones pràctiques i desenvolupament d’eines metodològiques per integrar la dimensió de gènere en totes les àrees polítiques.