saltar al contingut principal
Cercar
URV

Pràctiques externes: informació per als ocupadors

IMPORTANT:

Existeixen dos tipus de pràctiques externes, que cal diferenciar clarament: les pràctiques curriculars i les pràctiques extracurriculars.

Per acollir un estudiant en pràctiques cal contactar amb la persona responsable segons el tipus de pràctiques i els estudis que es tracti. Trobarà les dades de contacte al següent DIRECTORI DE CONTACTES/GESTORS DE PRÀCTIQUES.

         

PRÀCTIQUES CURRICULARS

Són aquelles que s’estableixen específicament com a tals (assignatura de pràctiques) al pla d’estudis i, conseqüentment, comporten un reconeixement acadèmic. Aquestes són les seves característiques principals:

 • L'estudiant ha d'estar matriculat de l'assignatura de pràctiques que es tracti.
 • Tenen una durada en hores limitada i determinada al pla d’estudis de l'ensenyament que es tracti.
 • Acostumen a realitzar-se en un curs i quadrimestre concret.
 • Cada facultat o escola estableix, per als seus ensenyaments, aquests paràmetres, així com els criteris de selecció i assignació dels estudiants a cada lloc de pràctiques.
 • Segons l’ensenyament, poden ser remunerades o no remunerades. Hi ha facultats, però, que no permeten la remuneració d'aquest tipus de pràctiques.
 • Per conèixer més sobre el sistema de pràctiques curriculars d'un centre o ensenyament, i/o participar com a entitat col·laboradora, cal contactar amb les persones de referència a cada centre. Podeu veure les dades de contacte al següent DIRECTORI DE CONTACTES/GESTORS DE PRÀCTIQUES.

PRÀCTIQUES EXTRACURRICULARS

Són les que NO estan específicament incloses als plans d’estudis. Aquestes són les seves característiques:

 • L’estudiant les realitza de forma voluntària durant els estudis i persegueixen el mateix objectiu formatiu que les pràctiques curriculars.
 • L'estudiant ha d'estar matriculat en l'ensenyament del qual vulgui realitzar pràctiques, i tenir aprovats el 50% dels crèdits necessaris per assolir el títol. No s'exigeix aquest requisit als estudis de màster.
 • La durada màxima de les pràctiques no pot superar el 50% del temps íntegre que constitueix un curs acadèmic. El límit màxim depèn del centre i ensenyament. Amb caràcter general, no poden superar les 750 hores durant un curs acadèmic (de l'1 de setembre al 31 d'agost).
 • El procediment de selecció o assignació de l'estudiant pot ser diferent segons la facultat/escola o l'ensenyament. Per tant, per conèixer més sobre el sistema de pràctiques extracurriculars d'un centre o ensenyament, o bé sol·licitar l'acolliment d'un estudiant en pràctiques és important contactar amb les persones de referència de cada centre. Podeu veure les dades de contacte al següent DIRECTORI DE CONTACTES/GESTORS DE PRÀCTIQUES.

CARACTERÍSTIQUES COMUNES (CURRICULARS I EXTRACURRICULARS)

 • L'horari ha de ser sempre compatible amb l'horari lectiu de l'estudiant.
 • En tot cas, el contingut de les tasques encomanades a l'estudiant ha d'estar directament relacionat amb l'ensenyament que cursi.
 • L'entitat col•laboradora nomenarà un tutor professional que s'encarregarà del seguiment i suport a l'alumne mentre aquest estigui al centre de treball. Igualment, el centre docent nomenarà un tutor acadèmic.
 • El règim jurídic d'aquesta relació es troba detallat a l’apartat de NORMATIVA.
 • La relació entre l'estudiant i l'entitat col•laboradora és estrictament acadèmica i mai de caràcter laboral. El vincle és un conveni de col•laboració entre l'empresa o institució i la Universitat, en el qual l'entitat col•laboradora es compromet a acollir l'estudiant en pràctiques durant un temps establert.   

IMPORTANT: malgrat el caràcter acadèmic de les pràctiques, existeix l’obligació legal de donar d’alta a la Seguretat Social els estudiants que realitzin pràctiques externes remunerades, ja siguin curriculars o extracurriculars.

Cal dir, però, que les pràctiques remunerades CURRICULARS estan bonificades al 100% a partir de l'1 d'agost del 2014, segons estableix el Reial Decreto-ley 8/2014, de 4 de juliol, a la seva disposició addicional 25ª. A més aquest butlletí desenvolupa el procediment gestió davant la Seg. Social. 

Tota la informació sobre l’alta i cotització a la Seguretat Social dels estudiants que realitzin pràctiques remunerades, la podeu trobar a la secció d'ASSEGURANCES.

En el cas que les pràctiques no siguin remunerades, la cobertura sanitària està garantida per l'assegurança escolar o l'assegurança Allianz UniversPlus.

AUTORITZACIÓ DE RESIDÈNCIA D’ESTRANGERS PER PARTICIPAR EN UN PROGRAMA DE PRÀCTIQUES 

Visiteu aquesta pàgina web.