saltar al contingut principal
Cercar
URV

Dubtes més freqüents

 • Informació actualitzada per l'Oficina d'Orientació Universitària (OOU): 16 de setembre de 2013

Quins són els requisits dels estudiants per fer pràctiques externes ?

 • Els estudiants hauran de complir estrictament els requisits previstos al pla d'estudis. En el cas de les pràctiques extracurriculars, serà necessari que l'estudiant tingui superats el 50% del total de crèdits necessaris per assolir el títol en el moment de començar l’estada en pràctiques (art. 4.3 Normativa URV).

  Aquest requisit no s’aplicarà als ensenyaments de màster oficials, els estudiants dels quals es considera que ja el tenen superat.
   
 • L'estudiant ha d'estar matriculat a l'assignatura de pràctiques externes corresponent, en el cas de les pràctiques curriculars.

  En el cas de pràctiques no curriculars, l'estudiant ha de tenir una matrícula vigent a l'ensenyament amb el què estan relacionades les activitats del programa de pràctiques proposat.

Concepte de "estudiant de la URV" i  "matrícula vigent"

Podrà realitzar pràctiques externes qualsevol estudiant que hagi subscrit una matrícula d'un ensenyament de grau o de màster oficial.

Es considerarà matriculat independentment del nombre o tipus de crèdits matriculats.

Es considerarà que l'estudiant té matrícula vigent durant el temps que abasti el curs acadèmic en què l'estudiant s'ha matriculat. Per tant, podrà realitzar pràctiques fins a la finalització del curs, independentment que hagi superat els crèdits necessaris per assolir el títol.

Poden fer pràctiques els estudiants d'intercanvi d'altres universitats?

Sí, els estudiants d’altres universitats nacionals o estrangeres que estiguin cursant estudis a la URV en virtut de programes de mobilitat o de convenis establerts entre aquestes podran realitzar pràctiques externes en les mateixes condicions que la resta d'estudiants de la URV.

(Art. 4.1 de la Normativa de Pràctiques Externes dels Estudiants de la URV, aprovada pel Consell de Govern del 20 de desembre de 2012)

Poden fer pràctiques els estudiants de doctorat?

"Els estudiants de doctorat poden dur a terme pràctiques externes sempre que aquestes estiguin explicitades en el Document d’Activitats del Doctorand avaluat per la Comissió Acadèmica responsable del Programa de Doctorat.

La proposta d’activitats ha de ser autoritzada pel coordinador/a del programa de doctorat. Aquesta autorització ha de reflectir la vinculació i la idoneïtat de les activitats de pràctiques proposades amb el treball d’investigació de l’estudiant."

(Art. 9 de la Normativa de Pràctiques Externes dels Estudiants de la URV, aprovada pel Consell de Govern del 20 de desembre de 2012).

Per tant, els estudiants de doctorat sí poden fer pràctiques externes, però seran excepcionals i hauran de complir amb els requisits establerts a l'art. 9 de la Normativa de Pràctiques de la URV.

Quin període abasta el "curs acadèmic"?

A la URV, el curs acadèmic, pel que fa a les pràctiques externes, abasta de l'1 de setembre al 31 d'agost.

Per tant, els estudiants que tinguin una matrícula vigent en aquell curs, i compleixin la resta de requisits per fer pràctiques externes, en podran fer fins al 31 d'agost.

Casos particulars:

 • Els estudiants que hagin superat durant el curs la totalitat dels crèdits del seu ensenyament podran fer pràctiques igualment fins a l'acabament d'aquell curs acadèmic, és a dir, fins als 31 d'agost (art. 4.3 Normativa URV).
 • Els estudiants que no finalitzin estudis, i en el moment de començar les pràctiques hagin subscrit la matricula del curs següent, podran signar convenis amb data de finalització superior al 31 d'agost, realitzant pràctiques entre dos cursos acadèmics.
 • En el cas anterior, si en el moment de la signatura del conveni l'estudiant encara no ha subscrit la seva matrícula, se signarà el conveni amb data de finalització de les pràctiques de 31 d'agost, però s'inclourà una clàusula de pròrroga automàtica condicionada al compliment del requisit de matriculació.
  Exemple de clàusula:
  "El període de pràctiques quedarà prorrogat, de forma automàtica i en les mateixes condicions, fins al dd de gener de 2009, sempre que l'estudiant subscrigui la matrícula del curs acadèmic següent. Aquesta matrícula haurà de correspondre al mateix ensenyament pel qual realitza aquesta estada en pràctiques".

Quina durada poden tenir les pràctiques?

Les pràctiques curriculars tindran la durada que estableixi el pla d'estudis per aquella assignatura.

"Les pràctiques externes extracurriculars tenen una durada preferentment no superior al cinquanta per cent del curs acadèmic, sense perjudici del que fixin les universitats..." (art. 5.1 b RD 1707/2011).

La Normativa de Pràctiques Externes de la URV ha vingut a interpretar aquest concepte i estableix:

 • Es considera que el cinquanta per cent d'un curs acadèmic equival a 750 hores. Per tant, com a criteri general, les pràctiques externes extracurriculars no podran superar les 750 hores  per curs acadèmic, entès de l’1 de setembre al 31 d’agost.
 • La normativa de cada centre podrà establir una limitació inferior a les 750 hores.
 • "Excepcionalment, a criteri del centre, la durada de l’estada en pràctiques podrà ser ampliada fins a un màxim de 1.000 hores, en funció del rendiment acadèmic de l'estudiant" (art. 5.1 b Normativa Pràctiques URV)

Pujar

Catàleg de llocs de pràctiques i els criteris d’assignació

Els criteris d’assignació dels llocs de pràctiques seran establerts per cada centre. Es recomana que aquests criteris siguin aprovats formalment i es facin públics de forma prèvia a l’assignació de les pràctiques.

En qualsevol cas, els centres podran decidir si accepten que les empreses o institucions on es realitzen les pràctiques seleccionin els estudiants assignats.

També es recomana que els criteris d’assignació dels llocs de pràctiques siguin objectius (expedient acadèmic, lloc de residència, estudiants treballadors, etc.).

En definitiva, els estudiants han de conèixer amb anterioritat els mecanismes d'assignació dels llocs de pràctiques i les possibilitats de trobar un lloc de pràctiques pel seu compte.

Remuneració de les pràctiques i cotitzacions a la Seguretat Social

IMPORTANT: els estudiants que realitzin pràctiques externes REMUNERADES queden assimilats a treballadors per compte d’altri, als efectes de la seva inclusió en el règim general de la Seguretat Social. Això vol dir que l'entitat col·laboradora els ha de dornar d'alta la Seguretat Social i liquidar les cotitzacions.

A partir de l'1 d'agost de 2014 les pràctiques externes curriculars remunerades tenen bonificada al 100% la cotització a la Seguretat Social.

 • Pràctiques curriculars:
 • Habitualment no són remunerades, però no hi ha cap impediment legal perquè les entitats col•laboradores, que així ho desitgin, puguin oferir als alumnes en pràctiques curriculars una remuneració en concepte de beca o ajut a l’estudi. Alguns centres de la URV treballen habitualment en aquesta línia.
 • Pràctiques extracurriculars:
  De forma general la URV va aprovar a la seva normativa que han de ser amb ajut econòmic pels estudiants, excepte en casos en que es facin en una entitat sense ànim de lucre i per un temps no superior a 3 mesos.

Quedarà, doncs, a criteri del centre l'establiment d'una retribució mínima a l'estudiant per part de l'entitat col·laboradora. Aquest pagament el farà directament l'empresa a l'estudiant.

En resum, es donen les següents situacions:

 • Les pràctiques curriculars poden ser remunerades o no remunerades.
 • Les pràctiques extracurriculars han de ser remunerades obligatòriament de forma general.
 • Els estudiants que realitzin pràctiques remunerades han de ser donats d'alta a la Seguretat Social i liquidar les cotitzacions corresponents.
 • Les quotes a la Seguretat Social en el cas de pràctiques remunerades curriculars estan bonificades al 100% a partir del 1/08/2014.
Pujar

Tributa per IRPF la retribució de l'estudiant?

La retribució a l'estudiant per a la realització de pràctiques externes es realitza en concepte de beca o ajut a l'estudi. Malgrat això, l'Agència Tributària entén aquesta remuneració com a rendiments del treball i, per tant, subjecta a retenció segons els criteris que estableix la normativa fiscal.

Com a mínim, l'empresa o entitat que fa el pagament haurà de fer una retenció del 2%. A la pàgina 6 de la següent resolució de la Direcció General de Tributs podreu trobar els arguments jurídics que avalen aquest fet.

Pot un estudiant reconèixer com a pràctiques la seva activitat professional prèvia?

Les normatives acadèmiques de centre establiran aquesta possibilitat, les condicions i els protocol que, en el seu cas, s'estableixi.

 • El reconeixement serà potestat del centre. És a dir, cada centre podrà establir els criteris i requisits per reconèixer com a pràctiques els períodes d’activitat professional derivades de l’ocupació d’un lloc de treball.
 • L’estudiant haurà d’acreditar una durada de la seva activitat professional igual o superior a la durada de les pràctiques en el marc d’una relació laboral.
 • Aquesta activitat haurà de ser susceptible d’acreditació de competències i d’avaluació.

Pot un estudiant realitzar pràctiques a la pròpia empresa o entitat on desenvolupa la seva activitat professional?

Aquesta possibilitat haurà d’estar prevista a la normativa de pràctiques de cada centre. En el seu cas, la normativa haurà d'establir també quin òrgan acadèmic haurà d’autoritzar-les i els criteris de la seva acceptació.

Pot un estudiant realitzar pràctiques externes en unitats o serveis de la URV?

La Comissió delegada de Docència de 13 de juny de 2013 va aprovar el Protocol de Gestió de les Pràctiques Externes a la Pròpia Universitat. Aquest protocol estableix les condicions, el procediment de gestió i els models de documentació que s’han d’utilitzar quan els centres, estructures o serveis de la pròpia Universitat vulguin acollir estudiants en pràctiques, ja siguin de la URV o d’altres centres docents.

En resum, els trets característics del model de pràctiques a la URV són:

 • Les pràctiques poden ser curriculars o extracurriculars, malgrat que tenen prioritat les pràctiques curriculars sobre les extracurriculars.
 • Els estudiants poden ser de la URV o estudiants d’altres centres docents (altres universitats, centres de formació secundària o altres), tot i que els estudiants de la URV gaudiran de prioritat en l’assignació de les places de pràctiques respecte a la resta d’estudiants, especialment en els perfils d’ensenyaments propis de la URV.
 • Les pràctiques són NO RETRIBUÏDES en tot cas.
 • No s’exclou cap unitat de la URV.
 • Els perfils de pràctiques hauran de ser autoritzats per la Comissió de Docència abans d’oferir-se per primera vegada als estudiants.
 • S’obriran, com a mínim, dues convocatòries al llarg del curs perquè les estructures, centres i serveis de la URV puguin presentar les propostes de perfils de pràctiques acordades amb el centre docent, ja sigui de la URV o extern.
 • Un cop s’hagi assignat l’estudiant, caldrà signar un document d’Acord d’Assignació de l’Estudiant, en el cas d’estudiants de la URV, o bé un conveni de col·laboració, en el cas d’estudiants d’altres centres docents.

Tota la informació la trobareu a la pàgina web específica.

Si teniu qualsevol consulta al respecte, no dubteu en posar-vos en contacte amb el Centre d’Atenció als studiants (CAE):

  

Pot la URV acollir un estudiant en pràctiques d'un altre centre docent?

La URV pot assumir el rol d'empresa acollidora d'un estudiant en pràctiques d'un altre centre docent (cicles formatius, cursos ocupacionals, altres universitats, etc). Per exemple, amb l'arribada del programa Erasmus Pràctiques, estudiants d'universitats estrangeres vindran a fer pràctiques als grups de recerca o altres unitats de la URV.

En aquest cas, també cal seguir el Protocol de Gestió de les Pràctiques Externes a la Pròpia Universitat. Un cop aprovat el perfil de pràctiques i assignat l'estudiant extern, serà necessària la signatura d'un conveni de col·laboració entre el centre docent de procedència de l'estudiant i la URV. Aquest conveni l'haurà de signar el rector i per a la seva tramitació caldrà contactar amb la Secretaria General de la URV:

 Raquel Bea  977 558 040 registre.general@urv.cat

Els permissos per exàmens de l'estudiant en pràctiques són recuperables?

L'art. 5.2 de la normativa de pràctiques externes de la URV estableix que l’estudiant té permís per absentar-se del lloc de pràctiques durant les hores necessàries per realitzar l’activitat en els casos següents:

 1. Per assistència a activitats avaluatives o tutories.
 2. Per assistència a activitats de representació o de participació en els òrgans de la Universitat.
 3. Per visita mèdica.
 4. Aquelles altres situacions personals o acadèmiques que siguin considerades pels tutors.

CRITERI GENERAL DE RECUPERACIÓ: "La recuperació o compensació d’hores de pràctiques per absències degudes a permisos o baixes per malaltia o accident seran pactades pel tutor/a acadèmic i el tutor/a professional atenent a les circumstàncies del cas i l’assoliment dels objectius proposats al projecte formatiu."

REMUNERACIÓ: "En cas de no recuperació de les hores, l’absència de l’estudiant per causa de baixa per malaltia o accident degudament justificat, fins al 5 % de les hores totals de pràctiques, no comporta perdre la quantitat econòmica mensual en concepte de beca o ajut a l’estudi prevista, si n’hi ha, en l’annex de pràctiques".

S'ha d'entendre que aquest 5% de les hores de pràctiques ha de ser comptabilitzat respecte a totes les absències acumulades per enfermetat o accident durant el període de pràctiques.

Pot un estudiant realitzar les pràctiques curriculars a l'estiu?

Sí, l'art. 13 de la Normativa Acadèmica i de Matrícula de la URV estableix aquesta possibilitat i les condicions perquè pugui tenir lloc:

Article 13. Realització de les Pràctiques Externes en període d’estiu

Concepte
Aquest tràmit es refereix als estudiants de grau que, tot i no haver-se matriculat durant el curs 2013-14 de l’assignatura Pràctiques Externes, tinguin previst cursar-la durant el període d’estiu, quan el centre hagi determinat que accepta aquesta organització.

Termini de sol·licitud
• Període ordinari: del 2 al 31 de maig
• Període extraordinari: en el cas que el centre determini obrir aquest període, es fixarà entre el 16 i el 30 de juny.

Unitat de gestió
La secretaria del centre, la qual trasllada la sol·licitud al deganat/direcció del centre.

Criteris de resolució

 • Informe favorable del responsable de l’ensenyament en què està matriculat l’estudiant.
 • El centre ha d’establir el sistema de tutoria i seguiment de l’estudiant, atès que la realització de les pràctiques en aquest període no ha de significar cap disminució de l’exigència acadèmica prevista i ha de comptar igualment amb la participació del tutor o tutora URV.
 • L’estudiant s’ha de matricular de l’assignatura el dia assignat per matricular-se durant el mes de juliol.