saltar al contingut principal
Cercar
URV

Gestió de convenis de pràctiques

L'estada en pràctiques d'un estudiant en empreses o institucions es formalitza mitjançant la subscripció d'un conveni de cooperació educativa. Aquest conveni el subscriu la Universitat i l'entitat col.laboradora, i l'estudiant, amb la seva signatura, accepta els compromisos previstos.

  • El conveni se signa per triplicat, essent una còpia per l'entitat col·laboradora, una altra per la universitat i una altra per a l'estudiant.
  • La signatura ha de ser prèvia a l'inici de l'estada en pràctiques. L’estudiant no podrà començar a desenvolupar les pràctiques fins que estigui completat tot el procediment administratiu de signatura del conveni.
  • La Universitat té previst diversos models de convenis segons la situació. Aquests models se signaran de forma àgil si no requereixen de cap modificació.

AVÍS IMPORTANT: en cas que es proposin esmenes al redactat del models de la Universitat, aquestes hauran de passar pels controls jurídics de la Universitat i comportaran un inevitable retard en la seva tramitació.

           

Models de convenis que es proposen

La normativa de pràctiques de la URV de 2012 inclou un nou model de gestió de les pràctiques externes que es fonamenta bàsicament en la signatura d'un conveni amb cadascuna de les entitats col·laboradores que acullin estudiants en pràctiques, i la posterior signatura d'annexos per a cada estudiant o grup d'estudiants que efectivament realitzin les pràctiques a l'entitat.

DOCUMENT

Conveni de cooperació educativa:

Model únic per a tots els centres de la URV que haurà de signar-se, preceptivament, una única vegada amb cadascuna de les empreses i institucions on els estudiants de la URV realitzin pràctiques. El conveni el signa el rector o persona en qui hagi delegat, segons el procediment que s'indicarà. Per proposar a la URV la signatura d'aquest model de conveni es pot realitzar mitjançant aquest formulari web.

Conveni de cooperació educativa de pràctiques externes d'estudiants URV a departaments de la Generalitat de Catalunya

Convenis per estades a la URV d’estudiants de col·legis o instituts: 

Conveni de cooperació educativa de pràctiques externes d'estudiants URV en institucions sanitàries amb conveni amb la URV: