saltar al contingut principal
Cercar
URV

Assegurances de les pràctiques

La informació sobre els tipus d'assegurances la trobareu a l'apartat d'assegurances que trobaràs a la Intranet d'estudiants de la web de la URV. Trobaràs informació sobre:

- L'assegurança escolar.
- L'assegurança d'accidents obligatòria addicional Allianz Univerplus.
- L'assegurança d'accidents per a estudiants amb mobilitat.

La cobertura social de les pràctiques externes es distingeix segons aquestes siguin remunerades o no remunerades:

Pràctiques remunerades

A partir de l'entrada en vigor del Reial decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel qual es regulen els termes i les condicions d’inclusió en el règim general de la seguretat Social de les persones que participin en programes de formació, "queden assimilats a treballadors per compte d’altri, als efectes de la seva inclusió en el règim general de la Seguretat Social, els estudiants que realitzin pràctiques que no tinguin caràcter exclusivament lectiu sinó que incloguin la realització de pràctiques formatives en empreses, institucions o entitats i comportin una contraprestació econòmica per als afectats, sigui quin sigui el concepte o la forma en què es percebi, sempre que la realització d’aquests programes no doni lloc a una relació laboral que determini l’alta en el règim respectiu de la Seguretat Social".

En conseqüència, els estudiants hauran de ser donats d’alta i baixa a la Seguretat Social i caldrà liquidar les cotitzacions davant la Tresoreria de la Seguretat Social, segons les normes previstes per als contractes per a la formació (però sense l'obligació de cotitzar per desocupació, FOGASA ni FP). Aquestes obligacions corresponen a l’entitat que financi el programa de pràctiques, la qual actuarà com a empresari a tots els efectes.

La cotització consistirà en una quota única mensual de 41,01 € en total, que resulten de la suma de 34,89 € a càrrec de l’empresa, i 6,12 a càrrec de l’estudiant (imports any 2015).

Malgrat això, les pràctiques remunerades CURRICULARS estan bonificades al 100% a partir de l'1 d'agost del 2014, segons estableix el Reial Decreto-ley 8/2014, de 4 de juliol, a la seva disposició addicional 25ª.

Trobareu més informació a la pàgina web de la Seguretat Social (final de la plana).Pujar

Pràctiques no remunerades

Les pràctiques que no siguin remunerades queden cobertes per l'assegurança escolar i/o per l'assegurança Allianz Univerplus

Assegurança escolar

Cobreix a tots els alumnes matriculats menors de 28 anys. La seva subscripció és obligatòria en aquests casos. Cobreix l'assistència sanitària per accident o enfermetat de forma gairebé il·limitada, però les indemnitzacions per invalidesa o defunció són molt reduïdes.

A més de a la Intranet de la URV, trobareu més informació sobre l'assegurança escolar a la web de l'Institut Nacional de la Seguretat Social i al fulletó informatiu de l'INSS sobre l'assegurança escolar.

Assegurança d'accidents obligatòria addicional de Zurich

  • La subscriuen de forma automàtica (si no expressen el contrari) tots els estudiants en el moment de formalitzar la matrícula.
  • La subscriuran de forma obligatòria tots els estudiants més grans de 28 anys en el moment de la matrícula (art. 47.1 de la Normativa Acadèmica i de Matrícula 2013).
  • El preu de l'assegurança és de 4,61 €/any.

Més informació la trobareu a l'apartat d'assegurances de la Intranet d'estudiants de la pàgina web de la URV

Com actuar davant d'un accident durant les pràctiques

Assegurança escolar

Al següent DOCUMENT trobareu les indicacions a seguir en cas d'accident durant les pràctiques amb cobertura de l'assegurança escolar.

Assegurança de Zurich

En cas de malatia o accident, ho heu de comunicar a la companyia segons les instruccions que trobareu a l'apartat d'assegurances que trobareu a la Intranet d'estudiants de la pàgina web de la URV.

Seguretat Social

Els estudiants que estiguin donats d'alta a la Seguretat Social cotitzen per contingències professionals (accidents de treball i malalties professionals). Per tant, davant d'un accident mentre l'estudiant està realitza les pràctiques, l'empresa o entitat li ha de tramitar el part d'assistència perquè l'estudiant pugui ser atès a la mútua d'accidents de l'empresa, igual que la resta de treballadors.

     Pujar

Assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de la URV

La responsabilitat civil i patrimonial de la URV pels danys a tercers que pugui causar l'estudiant en el desenvolupament de les pràctiques queda coberta per la pòlissa col·lectiva subscrita per la Universitat.

Veure redactat de la clàusula

Si alguna empresa o entitat exigeix la garantia d'aquesta cobertura, us podeu posar en contacte amb:

David Garcia  977 558 245  david.garcia@urv.cat

Pràctiques a l’estranger

Les pràctiques que es realitzin a l'estranger han de tenir un tracte especial i s'han de garantir la cobertura de contingències diferents a les pràctiques que es desenvolupin al territori nacional: repatriació, assistència en viatge, assessoria jurícica, etc.

La URV té subscrita una pòlissa d'assegurança d'accidents per a estudiants amb mobilitat, a la qual s'han de adherir, obligatòriament i de forma gratuïta, tots els estudiants que realitzin mobilitat internacional emparats per la Universitat.

Trobareu més informació sobre la pòlissa a l'apartat d'assegurances que trobaràs a la Intranet d'estudiants de la pàgina web de la URV.