saltar al contingut principal
Cercar
URV

Possibilitats d'ocupació dels estudiants no comunitaris (I): contractació laboral


Introducció

En termes generals, els estudiants estrangers que estiguin en possessió d'una autorització d'estudis no tenen autorització per exercir una activitat retribuïda per compte pròpia ni aliena.

Malgrat això, existeixen dues possibilitats de contractació:

 • Activitats remunerades a temps parcial o temps complet.
 • La contractació com personal laboral al servei de les administracions públiques.

Els estudiants estrangers de la URV que estiguin en possessió de l'una autorització d'estudis podran ser autoritzats a realitzar activitats remunerades a temps parcial o temps complet, en institucions públiques o entitats privades, quan l'ocupador com a subjecte legitimat presenti la sol·licitud d'autorització de treball i es compleixin una sèrie de requisits.

La pràctica d'activitats habitualment denominades de cangur o au pair (consisteixen en ajudar a una família en les feines de la casa i la cura dels nens, a canvi de l'allotjament i la manutenció amb la finalitat de, entre d'altres, millorar l'idioma) es troben fora d'aquest règim i es regulen d'acord amb el disposat en els acords internacionals sobre col·locació au pair (veure art. 33.5 Llei Orgànica 4/2000 d'11 de gener). 

Requisits per a la contractació

 1. Les activitats que realitzi l'estudiant haurien de ser compatibles amb la realització dels seus estudis.
 2. Els ingressos obtinguts no podran tenir el caràcter de recurs necessari per a la seva manutenció.
 3. Els contractes haurien de formalitzar-se per escrit i s'ajustaran a la modalitat de contracte de treball a temps parcial. En el supòsit d'ésser a jornada completa, la seva durada no podrà superar els tres mesos ni coincidir amb els períodes lectius.
 4. L'autorització que es concedeixi no tindrà limitacions geogràfiques, tret que l'activitat lucrativa coincideixi amb períodes lectius; en aquest cas, es limitarà a l'àmbit territorial de residència del seu titular.
 5. La vigència de l'autorització coincidirà amb la durada del contracte de treball i no podrà ser superior a un any o a la de la durada del visat o autorització d'estudis, la pèrdua de vigència dels quals serà causa d'extinció de l'autorització.
 6. Les autoritzacions per a treballar es renovaran si subsisteixen les circumstàncies que van motivar la concessió anterior, sempre que s'hagi obtingut la renovació de l'estada per investigació o estudis.
 7. Els estudiants estrangers no podran treballar fins que no se li hagi concedit l'autorització. Aquest document és renovable i ha de sol·licitar-se amb un mes d'antelació a la data de la seva extinció.

Tràmits per a realitzar la contractació

Per a realitzar la contractació l'estudiant estranger i l'ocupador haurien de presentar una sèrie de sol·licituds i documents.

Ocupador:

 • Sol·licitud d'oferta d'ocupació per a treballadors estrangers (model EX06) emplenada o contracte de treball al qual figurin els elements essencials i les condicions bàsiques de la prestació laboral. Si el contracte és a temps parcial haurà d'expressar el nombre i distribució d'hores al dia, a la setmana, al mes o a l'any, durant les quals el treballador va a prestar els seus serveis.
 • El NIF i nombre d'inscripció a la Seguretat Social, o document acreditatiu de trobar-se exempt.
 • Memòria justificativa de les activitats de l'empresa i del lloc de treball que es tracti.
 • També es podran sol·licitar els documents que es considerin necessaris per a provar la capacitat o solvència de l'empresari per fer front a les obligacions que sorgeixin del contracte.

Estudiant:

 • Sol·licitud d'Autorització per a treballar (model EX05) emplenada.
 • Còpia del seu passaport, document de viatge o cèdula d'inscripció en vigor. En el cas que estiguin caducats, haurà d'aportar-se còpia dels mateixos i de la sol·licitud de renovació.
 • Autorització d'estudis en vigor o sol·licitud de renovació de la mateixa.
 • Certificació expedida pel centre o facultat on es cursin els estudis, referida al període i horari lectiu dels mateixos i de les pràctiques que, si escau, es realitzin.
 • Aquells documents que justifiquin que concorren, si s'escau, alguna de les preferències establertes o que posseïx la titulació o capacitació exigida per a l'exercici de la seva professió.

Impresos i lloc de tramitació

Els models de les sol·licituds es poden trobar al següent enllaç.

La documentació s'haurà de presentar en:

 • Oficina de Extranjería de Tarragona
 • Av. Estalisnau Figueras, 59, 43002 TARRAGONA
 • Teléfono: 977 999 149
 • Fax: 977 999 172

Règim especial dels estudis sanitaris

Finalment, cal tenir en compte que existeix un règim especial per als estudis d'especialització en l'àmbit sanitari.

Aquest règim especial afecta als estrangers que tinguin un títol espanyol de llicenciat o graduat en medicina, farmàcia, infermeria o altres títols universitaris que habilitin per participar en les convocatòries anuals de proves selectives per a l'accés a places de formació sanitària especialitzada.

Segons la regulació específica, podran realitzar les activitats lucratives laborals derivades o exigides per aquests estudis d'especialització, sense que sigui necessari que disposin de la corresponent autorització de treball, sense perjudici de la necessitat de comunicació d'aquesta circumstància a l'autoritat competent.

L'oficina consular del seu lloc de residència podrà expedir el visat d'estudis després de la verificació que es troba realitzant els estudis d'especialització esmentats en el paràgraf anterior.

Pujar

Normativa