saltar al contingut principal
Cercar
URV

Programa MOU

Programa de mobilitat internacional MOU

Què és el programa MOU estudis?

El programa MOU consisteix en la realització d’un període d’estudis  en una institució d’educació superior  estrangera amb què la URV tingui conveni fora de l'EEES.

  • L’estudiant obté reconeixement acadèmic. Abans de marxar realitzareu un acord amb el vostre coordinador acadèmic que determini el vostre programa d’estudis a l’estranger i la seva correspondència a la URV.
  • La durada de la mobilitat es entre 3 i 12 mesos, segons estableixi el conveni.
  • Durant l’estada de mobilitat, l’estudiant esta exempt de pagar taxes acadèmiques a la universitat d’acollida.
  • L’estudiant rep un ajut de viatge que és compatible amb els ajuts nacionals.
  • Les places a què poden optar els estudiants resulten dels convenis que té la URV i es recullen en la convocatòria.

Què és el programa MOU pràctiques?

Les estades d'aquest programa de pràctiques laborals han de realitzar-se en una empresa pertanyent a un país no participant del programa Erasmus.

S'entèn empresa en el sentit tradicional, però també poden ser institucions d’ensenyament, centres d’investigació, autònoms, empreses familiars i associacions dedicades regularment a una activitat econòmica.

En el programa MOU Pràctiques no existeix una oferta tancada de destinacions i places, sinó que heu de buscar pel vostre compte una empresa elegible. Més informació sobre ofertes de pràctiques.

El coordinador/a de mobilitat ha de donar el vistiplau tant a l’empresa com al contingut de les pràctiques, que han de estar relacionades amb la vostra titulació.

Pel que fa al finançament, tingueu en compte que si heu de demanar beques addicionals a l'ajut bàsic, ho haureu de fer durant el curs anterior a la realització de l'estada. Més informació sobre el finançament MOU

Com participar en el programa MOU de mobilitat

Si vols realitzar una mobilitat en un país fora dels països participants del programa Erasmus+ durant el curs acadèmic 2014-2015 ja pots realitzar la sol·licitud per participar en la mobilitat MOU.

En aquests moments ja està publicada la convocatòra de mobilitat Erasmus + i MOU Estudis i Pràctiques per al proper curs acadèmic. Aquesta convocatòria romandrà oberta del 16 de desembre de 2013 fins al 17 de gener de 2014.

Tràmits programa MOU

Entre el mes de febrer i març es resol la convocatòria i podreu saber si heu estat acceptats per realitzar una estada de mobilitat i en quina destinació. A partir d’ara, heu de seguir els tràmits següents:

GUIA PROGRAMA MOU

Abans de marxar

Acceptació de la mobilitat: un cop publicada la resolució de la convocatòria, és a dir, el llistat definitiu de places assignades, heu d’acceptar la plaça de mobilitat que se us ha assignat. Aquest tràmit l'heu de realitzar l’acceptació de la plaça de mobilitat assignada mitjançant l’aplicació on-line disponible al següent enllaç:

/international//movilidad/aplicacion/index.php

I s'ha d’adjuntar els següents documents a la mateixa aplicació:

  • Còpia del NIF/NIE vigent (arxiu pdf)
  • Còpia de la primera pàgina del compte corrent a nom del beneficiari on aparegui: el nom del beneficiari, el número de compte corrent i l’adreça de l’oficina bancària (arxiu pdf)

1. Els estudiants han de formalitzar l'acceptació de la mobilitat tenint en compte els terminis de la convocatòria. El fet de no formalitzar l’acceptació de la mobilitat dins del termini establert, implica la renúncia de l'estudiant a la mobilitat així com als corresponents ajuts econòmics.

2. Els estudiants que es relacionen a la llista d’espera no han aconseguit cap plaça de mobilitat de les que havien sol•licitat. No obstant, poden contactar amb el/la seu/seva coordinador/a de  mobilitat per tal que se’ls hi assigni una altra plaça (cas que n’hi hagi de vacants), després de la publicació de la resolució provisional.


3. El Centre Internacional comunicarà les candidatures a les universitats de destí dels estudiants que hagin acceptat la mobilitat. La gestió de l'admissió a la universitat de destí és responsabilitat de l'estudiant així com la tramesa de la documentació que aquesta exigeixi.


4. L'adjudicació definitiva de la mobilitat es produirà quan la universitat de destí comuniqui a la URV l’admissió definitiva de l’estudiant, mentrestant, cap adjudicació de plaça pot considerar-se definitiva.


5. L’estudiant ha de tenir en compte els requeriments específics de cada universitat de destí i que poden comportar la no admissió a la universitat de destí.

Renúncia: si decidiu no realitzar l’estada de mobilitat, heu de presentar el Full de Renúncia al Centre Internacional al més aviat possible i sempre abans de l’inici previst de la mobilitat. Així es pot adjudicar la vostra plaça a una persona que estigui en llista d’espera. Tingueu en compte que si no ho comuniqueu abans de l’inici previst, tindreu una penalització en la propera convocatòria de mobilitat.

Admissió a la universitat de destinació: el Centre Internacional s’encarrega de comunicar a les universitats de destinació quins estudiants ha seleccionat per fer l’estada, però algunes universitats demanen als estudiants que hi han de fer una estada que facin algun tràmit addicional, o que s’hi registrin d’una manera específica. Recordeu que aquesta gestió és responsabilitat de l'estudiant, així com la tramesa de la documentació que us puguin exigir.

Learning Agreement/Acuerdo académico (estudis): abans de marxar, heu de pactar amb el vostre coordinador acadèmic quines assignatures cursareu a la universitat de destinació i quina serà la seva correspondència a la URV. Aquest acord també ha d’obtenir el vistiplau del coordinador acadèmic de la universitat de destinació.

Trainning Agreement (pràctiques): heu d'enviar al Centre Internacional una còpia de l’acord de formació (Training Agreement) signat per l’estudiant, el/la coordinador/a de mobilitat i el/la representant de l’empresa. Podeu presentar l'acord de formació en el termini màxim de dos mesos abans de l’inici previst de les pràctiques. Si no ho feu en aquest termini, s’entén que renuncieu a la mobilitat.

Visat i tràmits legals: els països on es realitzen les estades del programa MOU no pertanyen a la Unió Europea, per la qual cosa heu de conèixer quins són els tràmits que heu de realitzar per poder-hi fer una estada.

Durant la mobilitat

En un màxim de 15 dies des de la vostra incorporació a la universitat de destinació heu d’enviar al Centre Internacional a l'adreça mobility(ELIMINAR)@urv.cat:

Certificat d’arribada, signat per la universitat de destinació.

Full de dades de contacte, perquè la URV pugui localitzar-vos durant la vostra estada.

Després de la mobilitat

En un màxim de 15 dies des de la finalització de la vostra estada heu de fer arribar al Centre Internacional en suport físic:

Certificat d’estada signat per la universitat sòcia.

Enquesta d’avaluació de mobilitat

La vostra universitat de destí, per la seva banda, farà arribar a la URV el Transcript of records o Acta de calificaciones, un document on consten les vostres qualificacions i que serveix per fer el reconeixement de les assignatures que heu cursat durant l’estada.