saltar al contingut principal
Cercar
URV

Ajuts DRAC Estiu


Drac Estiu 2019

L'objectiu d'aquest ajut és promoure la mobilitat dels estudiants de grau, diplomatura, llicenciatura, enginyeria o arquitectura que tinguen més de 45 crèdits aprovats i estudiants de màsters oficials universitaris i doctorat, per assistir a algun dels cursos o activitats que podràs trobar a cada universitat, als seus webs respectius.

L'import de l'ajut va destinat a cobrir despeses de desplaçament, allotjament i inscripció; en cap cas s’hi inclouran les despeses de manutenció.

Per tal de tramitar el pagament de l'ajut es seguiran en tot moment els criteris establerts en la normativa del Servei de Recursos Econòmics de la URV. Tots els justificants econòmics han d'estar a nom del beneficiari de l'ajut i han de ser originals.

D’altra banda, l’import corresponent a cobrir les despeses, es fixarà d’acord amb el Quadre d'Ajuts adjunt a la convocatoria.

Els cursos a distància no són susceptibles de rebre ajut de mobilitat.

Els criteris de resolució atenen els següents principis:

 • Prioritzar la mobilitat en direcció a aquelles universitats que participen en aquesta acció.
 • Prioritzar la participació en les activitats organitzades conjuntament per les universitats pertanyents a la Xarxa Vives.
 • Afavorir l'equilibri territorial.
 • No atorgar més d'un ajut per persona i convocatòria.

Per més informació podeu consultar la pàgina web de la Xarxa Vives

Com participar-hi?

 • Les sol·licituds han de presentar-se abans de la data de realització de l’activitat, amb independència que la resolució es realitzi amb posterioritat a l’activitat.
 • En cap cas s’admeten sol·licituds per a activitats ja realitzades.
 • No s’admet més d’una sol·licitud per persona.

La documentació que cal presentar per sol·licitar l’ajut DRAC Estiu és la següent:

 • Document de sol·licitud (annex I)
 • Còpia del DNI
 • Còpia de la matrícula
 • Còpia del compte corrent bancari a nom del sol·licitant.

Convocatòria

Convocatòria Drac Estiu 2019

Resolució Drac Estiu 2019

Resolucions