saltar al contingut principal
Cercar
URV

FINANÇAMENT MOBILITAT AURORA ESTUDIS 2022-2023


Imports

L'assignació dels ajuts resta condicionada a la disponibilitat de fons.

Els imports dels ajuts per a realitzar una mobilitat AURORA Studies són els següents:

  Grup 1  Grup 2  Grup 3 
Països Regnet Unit i Islàndia  Països Baixos, Àustria, Alemanya i Itàlia República Txeca

Ajuda Base

 560€/mes  510€/mes 460€/mes

Complement Social

 300€/mes  250€/mes 200€/mes
Ajut de viatge  275€  275€ 275€

L'import de l'Ajuda base ve determinat pel nivell de vida del país d'acollida i oscil·la entre 560 i 460 € al mes. A aquest import se li pot sumar el Complement Social que també ve determinat pel nivell de vida del país d'acollida, oscil·la entre 300 i 200 € al mes, i que s'adjudicaria d'ofici als estudiants que compleixin una o més de les següents condicions: - que hagin estat becaris de règim general el curs anterior a la mobilitat, - que certifiquin algun tipus de discapacitat en el moment de presentar la sol·licitud, - que no hagin fet abans cap altra mobilitat des de la URV. I també es suma al total de beca adjudicada l'import de l'Ajut de viatge, que es tracta d'un concepte fix de 275 €. L'import total adjudicat dependrà de la durada real de l'estada que es calcularà per dies, tenint en compte els mesos amb una durada estàndard de 30 dies. Es finançaran 2 dies de viatge addicionals per a cada estada que es computaran com a durada de l'activitat i per tant es finançaran segon l'import per dia adjudicat

Els/les estudiants beneficiaris/àries rebran l'ajut provinent del programa AURORA Students Studies ST en dos pagaments, l'import total dels quals serà la suma dels imports per dia segons la durada declarada pel beneficiari i l'ajut de viatge.Per a activitats amb reconeixement acadèmic es pagaran els imports íntegres dels dos ajuts. En cas contrari, l'import total de la beca estarà subjecte a IRPF/IRNR. El tipus d'IRPF vigent actualment pels estudiants és el tipus fix del 2%. Pels no residents actualment hi ha vigent l'IRNR del 19% pels residents a països de la UE i 24% per la resta de països. En cas de vinculació laboral amb la URV s'aplicarà el que correspongui. En tot cas, si les lleis de retenció canviessin, s'aplicaria l'IRPF corresponent segons normativa vigent.

Forma de pagament

Primer pagament: abans d'iniciar l'estada, s'efectuarà un pagament del 70% del total adjudicat, si es compleixen les condicions mencionades en el següent apartat.

Segon pagament: amb la quantitat restant (el 30%, si no hi ha cap canvi de dates ni condicions de reconeixement), s'abonarà quan l'estudiant hagi finalitzat l'estada i aporti la documentació de final d'estada al Centre Internacional.

'variable_pujar'

Condicions per rebre el pagament

Un cop s'hagi publicat la proposta de resolució de la sol·licitud tramesa per l'estudiant, el Centre Internacional contactarà amb cada beneficiari per tal que ompli el formulari "Comunicació dades bancàries i de contacte" disponible al Portal Mobilitat 2021-22.

Primer pagament: Un cop completat i revisat, el Centre Internacional tramitarà el primer pagament que serà ingressat a com a màxim 1 mes abans de l'inici de l'estada planejada.

Segon pagament: Quan l'estudiant hagi completat els tràmits obligatoris de mobilitat (consulta la convocatòria), el Centre Internacional tramitarà el segon pagament. L'estudiant ha de demostrar que ha tramitat el reconeixement acadèmic de l'activitat per rebre l'import íntegre de la beca.

'variable_pujar'