saltar al contingut principal
Cercar
URV

GESTIÓ DE CONVENIS INTERNACIONALS MOU


Procediment per activar un nou conveni MOU

 1. Conveni MOU promogut per un membre PDI de la URV
 2. Proposta de conveni MOU rebuda a l'I-Center des d'una universitat estrangera

1. Conveni MOU promogut per un membre PDI de la URV:

 • El promotor del conveni ha de posar-se prèviament en contacte amb la universitat sòcia per negociar el contingut del conveni.
 • Aconsellem fer servir els models de convenis vigents a la URV per garantir un procés de revisió més àgil; els models de convenis estan disponibles a la intranet: Tràmits  > Convenis institucionals > Models de convenis.
 • Un cop el promotor disposi de la proposta definitiva i consensuada amb l'altra institució, ha d’enviar per correu electrònic a l’I-Center (mou(ELIMINAR)@urv.cat) la següent documentació per poder iniciar el procés de revisió per part de la URV:
  • els esborranys del conveni en format Word en català i en l'idioma requerit per l'altra part; les dues versions han de ser còpies literals
  • recomanem descarregar els models dels convenis en el moment que s'iniciï la tramitació, perquè d'aquesta manera es garanteix que es fan servir els models vigents i actualitzats
  • el Full de control emplenat i signat digitalment pel promotor i el director del departament o el degà del centre; el Full de control està disponible a la intranet: Tràmits  > Convenis Institucionals > Full de control (en el cas que es tramitin al mateix moment un conveni marc i un conveni específic de mobilitat amb la mateixa institució, s'ha d'enviar un Full de control per cada modalitat de conveni, és a dir, un Full de control pel conveni marc i un altre Full de control pel conveni específic de mobilitat)
  • és molt important que el promotor obtingui l'acceptació de l'altra universitat abans d'iniciar el procés de revisió per part de la URV, per no duplicar la feina i els processos
 • NO cal enviar els esborranys i el Full de control en format paper
 • Un cop rebuda tota la documentació, l’I-Center inicia el procés de revisió i s'encarrega de recollir la resta de les signatures del Full de control.
 • Durant el procés de revisió, l'I-Center fa el paper d'intermediari entre les unitats administratives de la URV responsables de la revisió i el promotor del conveni; per tant, qualsevol dubte sorgit durant la revisió es trasllada al promotor, el qual l'ha d'aclarir amb el seu contacte de la universitat sòcia.
 • Un cop tancat el procés de revisió i aconseguida la signatura d'ambdues universitats, l'I-Center actualitza l'estat del conveni a la base de dades i activa l'oferta de mobilitat en el cas dels convenis específics de mobilitat.

2. Proposta de conveni MOU rebuda a l’I-Center des d’una universitat estrangera:

 • Conveni marc:
  • L'equip d'Estratègia Internacional valora la proposta i decideix si és d'interès per a la URV signar el conveni.
  • En el cas d’una resposta positiva, l'I-Center actua com a promotor del conveni i n'inicia el procés de revisió i signatura. 
 • Conveni específic de mobilitat i convenis ANUIES-CRUE
  • L'I-Center es posa en contacte amb els coordinadors de mobilitat corresponents en els àmbits d’estudis inclosos al conveni per demanar-los la confirmació.
  • En el cas d’una resposta positiva, l'I-Center actua com a promotor del conveni i n'inicia el procés de revisió i signatura.

Terminis previstos per aconseguir la signatura dels convenis MOU:

 • model de conveni URV (és a dir, el model de conveni disponible a la intranet, sense cap canvi): en aquests casos, la previsió és d’1 mes i mig comptat des del moment que l’I-Center rep tota la documentació necessària per iniciar la revisió

 • model de conveni URV amb canvis incorporats: en aquests casos, la previsió és de 2 mesos comptats des del moment que l’I-Center rep tota la documentació necessària per iniciar la revisió, sempre que Secretaria General no el retorni per algun motiu

 • model de conveni proposat per la institució sòcia (model NO URV): en aquests casos, la previsió és de 3 mesos comptats des del moment que l’I-Center rep tota la documentació necessària per iniciar la revisió, sempre que Secretaria General no el retorni per algun motiu

És un formulari d'ús intern de la URV que ha d'acompanyar el convei durant tot el procés de revisió fins a la signatura del rector de la URV. Requereix les signatures següents :

 • promotor del conveni
 • director del departament o degà del centre
 • vicerectora d'Internacionalització
 • Gabinet Jurídic
 • Servei Lingüístic
 • secretari general o vicesecretària

Informació general sobre els convenis MOU