saltar al contingut principal
Cercar
URV

GESTIÓ CONVENIS FAQ


Preguntes sobre convenis Erasmus+

Preguntes sobre convenis MOU

Preguntes sobre acords bilaterals SICUE

Convenis Erasmus+

 1. Quins passos ha de seguir un membre del PDI per obrir un nou conveni Erasmus+? 
 2. Qui signa els convenis Erasmus+ a la URV?
 3. Quines són les funcions del promotor del conveni en la tramitació de la signatura d'un conveni Erasmus+?
 4. Quines són les funcions del coordinador de mobilitat en la tramitació de la signatura d'un conveni Erasmus+?
 5. Quines són les funcions de l'I-Center en la tramitació de la signatura d'un conveni Erasmus+?
 6. És possible incloure en un mateix conveni Erasmus+ ensenyaments pertanyents a coordinadors de mobilitat / centres diferents?
 7. Què és el Full de negociació de convenis?
 8. Com es pot saber el nom de l'àrea d'estudis / el codi ISCED que s'ha d'incloure al Full de negociació de convenis?
 9. Què són els codis ISCED i per què són necessaris?
 10. Cal disposar d'un conveni Erasmus+ per poder fer una estada de mobilitat Erasmus STA (docència)? 
 11. Cal disposar d'un conveni Erasmus+ per poder fer una estada de mobilitat Erasmus STT (formació)?  

1. Quins passos ha de seguir un membre PDI per obrir un nou conveni Erasmus+? 

 1. Negociar i pactar l'oferta de mobilitat amb l'altra universitat.
 2. Omplir el Full de negociació de convenis.
 3. Enviar a l'I-Center (mou(ELIMINAR)@urv.cat) el Full de negociació de convenis signat pel promotor i el coordinador de mobilitat.

Per a més detalls: Procediment per activar un nou conveni Erasmus+

2. Qui signa els convenis Erasmus+ a la URV?

Els convenis Erasmus+ els signa la vicerectora d'Internacionalització de la URV.

3. Quines són les funcions del promotor del conveni en la tramitació de la signatura d'un conveni Erasmus+?

Les funcions del promotor d'un conveni Erasmus+ són les següents:

 • Establir contacte amb la universitat amb què es vol iniciar la col·laboració en el marc del programa Erasmus+.
 • Negociar l'oferta de mobilitat amb l'altra universitat.
 • Omplir el Full de negociació de convenis i signar-lo digitalment.
 • Tramitar la signatura del Full de negociació de convenis per part del coordinador de mobilitat corresponent.
 • Enviar a l'I-Center (mou(ELIMINAR)@urv.cat) el Full de negociació de convenis.

4. Quines són les funcions del coordinador de mobilitat en la tramitació de la signatura d'un conveni Erasmus+?

Les funcions del coordinador de mobilitat són les següents:

 • En el cas d'un conveni Erasmus+ promogut per un membre PDI de la URV:
 • En el cas d'una proposta de conveni Erasmus+ rebuda a l'I-Center d'una altra universitat:

5. Quines són les funcions de l'I-Center en la tramitació de la signatura d'un conveni Erasmus+?

Les funcions de l'I-Center són les següents:

 • En el cas d'un conveni Erasmus+ promogut per un membre PDI de la URV:
  • donar d'alta a la base de dades l'oferta de mobilitat inclosa al Full de negociació de conveni
  • redactar el conveni Erasmus+ sobre la base del Full de negociació de conveni
  • tramitar la signatura del conveni per part de la vicerectora d'Internacionalització
  • enviar una còpia escanejada del conveni signat per part de la URV a la universitat sòcia perquè pugui tramitar la signatura del seu representant institucional
  • un cop rebuda la còpia escanejada del conveni signat per ambdues parts, activar el conveni a la base de dades i donar d'alta el conveni a la base de dades de convenis institucionals de la URV (GREC)
 • En el cas d'una proposta de conveni Erasmus+ rebuda a l'I-Center d'una altra universitat: 
  • enviar la proposta als coordinadors de mobilitat corresponents demanant el Full de negociació de conveni en el cas d'una valoració positiva
  • un cop rebut el Full de negociació de conveni, seguir els mateixos passos que en el punt anterior

6. És possible incloure en un mateix conveni Erasmus+ ensenyaments pertanyents a coordinadors de mobilitat /centres diferents?

No: cada conveni Erasmus+ ha d'incloure els ensenyaments que pertanyen a un únic coordinador de mobilitat o a un únic centre en el cas dels centres que tenen un únic coordinador de mobilitat per a tots els ensenyaments. En el cas contrari, no és possible gestionar de manera adequada l'oferta de mobilitat.

7. Què és el Full de negociació de convenis?

El Full de negociació de convenis és un formulari d'ús intern de la URV que serveix com a eina de comunicació entre els promotors dels convenis Eramus+ i/o els coordinadors de mobilitat, d'una banda, i l'I-Center, de l'altra. Sobre la base de la informació recollida al formulari, des de l'I-Center es poden redactar els convenis Erasmus+. El Full de negociació de convenis ha d'incloure la informació següent:

 • el nom del promotor i/o el coordinador de mobilitat de la URV
 • les dades de contacte de la universitat sòcia (en el cas de les propostes rebudes a l'I-Center des d'una universitat estrangera, l'I-Center completa aquest apartat)
 • les dades de l’oferta de mobilitat desglossades per mobilitat d’estudiants i professors
 • els requeriments per als estudiants de mobilitat entrant (in)
 • els requeriments per als estudiants de mobilitat sortint (out)

8. Com es pot saber el nom de l'àrea d'estudis /el codi ISCED que s'ha d'incloure al Full de negociació de convenis?

El mateix formulari del Full de negociació de convenis inclou la llista dels codis ISCED amb els noms de les àrees d'estudis.

9. Què són els codis ISCED i per què són necessaris?

L'ISCED (International Standard Classification of Education) és la classificació estandarditzada dels nivells educatius establerta per la UNESCO. Fou introduïda el 1976 i la més recent és la del 2013. La versió en espanyol s'anomena CINE. Aquests nivells estan dissenyats per servir com a marc per classificar les activitats educatives i les qualificacions resultants en categories acordades internacionalment. Els conceptes i definicions de l'ISCED/CINE són molt bàsics; per tant, pretenen ser internacionalment vàlids i poder integrar tota la gamma de sistemes d'educació.

10. Cal disposar d'un conveni Erasmus+ per poder fer una estada de mobilitat Erasmus STA (docència)? 

Sí, és imprescindible disposar d'un conveni bilateral Erasmus+ entre ambdues institucions perquè els sol·licitants de l'ajut Erasmus+ STA puguin beneficiar-se de l'ajut atorgat.

11. Cal disposar d'un conveni Erasmus+ per poder fer una estada de mobilitat Erasmus STT (formació)?  

No, a partir del curs acadèmic 2012-13 la Comissió Europea permet estades de mobilitat Erasmus STT sense disposar de cap conveni bilateral entre la universitat d'origen i la institució de destinació.

Convenis MOU

 1. Quins passos ha de seguir un membre del PDI per obrir un nou conveni MOU? 
 2. Quins passos cal seguir per renovar un conveni MOU caducat?
 3. Quins passos cal seguir per ampliar un conveni específic de mobilitat MOU que ja està signat?
 4. Qui signa els convenis MOU a la URV?
 5. Quines són les funcions del promotor del conveni durant el procés de revisió i signatura d'un conveni MOU?
 6. Quines són les funcions de l'I-Center durant el procés de revisió i signatura d'un conveni MOU?
 7. Cal signar un conveni marc per poder signar un conveni específic de mobilitat?
 8. En el cas dels convenis específics de mobilitat MOU, és imprescindible completar l'annex de l'oferta de mobilitat?
 9. En el cas dels convenis específics de mobilitat MOU, és possible incloure en un mateix conveni ensenyaments pertanyent a coordinadors de mobilitat / centres diferents?
 10. Els convenis marc permeten la mobilitat d'estudiants, PDI i PAS? 
 11. Es pot tramitar la signatura del rector de la URV d'un conveni que ja estat signat per l'altra institució sense haver superat el procés de revisió a la URV?
 12. En quins idiomes s'han de signar els convenis MOU?
 13. Què és el Full de control?
 14. Qui s'encarrega de les signatures del Full de control?
 15. Els convenis de mobilitat ANUIES-CRUE permeten l'intercanvi dels membres PDI i PAS?

1. Quins passos ha de seguir un membre del PDI per obrir un nou conveni MOU? 

 1. Descarregar els models dels convenis MOU disponibles a la intranet de la URV.
 2. Negociar i pactar el contingut del conveni amb l'altra universitat.
 3. Enviar a l'I-Center (mou(ELIMINAR)@urv.cat) la documentació necessària per iniciar el procés de revisió i signatura: els esborranys del conveni en format Word en tots els idiomes en què se signen, junt amb el Full de control signat digitalment pel promotor i pel director del departament o el degà del centre.

Per a més detalls: Procediment per activar un nou conveni MOU

2. Quins passos cal seguir per renovar un conveni MOU caducat?

 1. Es comunica a l'I-Center (mou(ELIMINAR)@urv.cat) la intenció de renovar el conveni.
 2. I-Center facilita el model de l'addenda de renovació.
 3. El promotor redacta l'addenda i segueix els passos 2 i 3 del punt anterior.

3. Quins passos cal seguir per ampliar un conveni específic de mobilitat MOU que ja està signat?

 1. Es comunica a l'I-Center (mou(ELIMINAR)@urv.cat) la intenció d'ampliar el conveni específic de mobilitat MOU.
 2. L'I-Center facilita el model de l'addenda d'ampliació.
 3. El promotor redacta l'addenda i segueix els passos 2 i 3 dels punts anteriors.

4. Qui signa els convenis MOU a la URV?

Els convenis MOU els signa el rector de la URV.

5. Quines són les funcions del promotor del conveni durant el procés de revisió i signatura d'un conveni MOU?

Les funcions del promotor d'un conveni MOU són les següents:

 • Establir contacte amb la universitat amb què vol iniciar la col·laboració.
 • Descarregar els models dels convenis MOU disponibles a la intranet de la URV.
 • Negociar i pactar el contingut del conveni amb l'altra universitat.
 • Enviar a l'I-Center (mou(ELIMINAR)@urv.cat) la documentació necessària per iniciar el procés de revisió i signatura del conveni:
  • els esborranys del conveni en català i l'idioma requerit per l'altra part, en format Word
  • el Full de control signat digitalment pel promotor i pel director del departament o el degà del centre
 • Traslladar al contacte de l'altra universitat els comentaris i/o modificacions sorgides durant el procés de revisió per part de la URV, que li arriben al promotor a través de l'I-Center.
 • Traslladar a l'I-Center (mou(ELIMINAR)@urv.cat) les respostes de l'altra universitat als comentaris i/o modificacions sorgides durant el procés de revisió per part de la URV.
 • Facilitar a l'I-Center (mou(ELIMINAR)@urv.cat) la data de signatura que ha de figurar al conveni.
 • Facilitar a l'I-Center (mou(ELIMINAR)@urv.cat) les dades de contacte de l'altra universitat per enviar el conveni original un cop signat pel rector de la URV.

6. Quines són les funcions de l'I-Center durant el procés de revisió i signatura d'un conveni MOU?

Les funcions de l'I-Center són les següents:

 • En el cas d'un conveni MOU promogut per un membre del PDI de la URV:

  • donar d'alta a la base de dades el conveni en estat de tramitació
  • un cop rebuda tota la documentació per part del promotor, iniciar el procés de revisió i signatura del conveni:
   • enviar els esborranys del conveni i el Full de control a la vicerectora d'Internacionalització
   • un cop rebut el vistiplau de la vicerectora d'Internacionalització, enviar els esborranys del conveni i el Full de control al Gabinet Jurídic
   • un cop rebut el vistiplau del Gabinet Jurídic, enviar els esborranys del conveni i el Full de control al Servei Lingüístic
   • un cop rebut el vistiplau del Servei Lingüístic, enviar els esborranys del conveni i el Full de control al Registre General per obtenir el vistiplau del secretari general i tramitar la signatura del rector i el posterior enviament del conveni original a l'altra universitat
  • traslladar al promotor els comentaris i/o modificacions sorgides durant el procés de revisió per part de la URV
  • traslladar a les unitats de la URV encarregades de la revisió les respostes de l'altra universitat als comentaris i/o modificacions proposades i que arriben a l'I-Center a través del promotor
  • traslladar al Registre General la data de signatura que ha de figurar al conveni, facilitada pel promotor del conveni
  • traslladar al Registre General les dades de contacte de l'altra universitat per enviar el conveni original un cop signat pel rector de la URV, facilitades pel promotor del conveni
  • un cop rebuda la confirmació del Registre General respecte a la signatura del conveni per ambdues parts, activar el conveni a la base de dades
 • En el cas d'una proposta de conveni marc rebuda a l'I-Center des d'una altra universitat: 
  • enviar la proposta del conveni a l'equip d'Estratègia Internacional per valorar si és d'interès per a la URV signar el conveni
  • en el cas d'una valoració positiva, l'I-Center actua com a promotor del conveni i inicia el procés de revisió i signatura del conveni
 • En el cas d'una proposta de conveni específic de mobilitat MOU rebuda a l'I-Center des d'una altra universitat: 
  • enviar la proposta del conveni als coordinadors de mobilitat corresponents
  • en el cas d'una valoració positiva, l'I-Center actua com a promotor del conveni i inicia el procés de revisió i signatura 

7. Cal signar un conveni marc per poder signar un conveni específic de mobilitat MOU?

No, per part de la URV no cal tramitar la signatura d'un conveni marc abans o durant la tramitació d'un conveni específic de mobilitat MOU. No obstant això, hi ha universitats que demanen signar un conveni marc abans o al mateix moment que es tramita la signatura d'un conveni específic de mobilitat MOU.

8. En el cas dels convenis específics de mobilitat MOU, és imprescindible completar l'annex de l'oferta de mobilitat?

Sí, no es pot iniciar la revisió d'un conveni específic de mobilitat MOU si l'annex del conveni no està degudament completat. Sense disposar d'aquesta informació, no es pot garantir la gestió adequada de l'oferta de mobilitat.

9. En el cas dels convenis específics de mobilitat MOU, és possible incloure en un mateix conveni ensenyaments pertanyent a coordinadors de mobilitat / centres diferents?

Sí, a diferència dels convenis de mobilitat Erasmus+, en un conveni específic de mobilitat MOU es poden incloure ensenyaments pertanyent a coordinadors de mobilitat diferents i a centres diferents.

10. Els convenis marc permeten la mobilitat d'estudiants, PDI i PAS?

No, els convenis marc no cobreixen cap tipus de mobilitat. Perquè la mobilitat quedi coberta, cal tramitar la signatura d'un conveni específic de mobilitat.

11. Es pot tramitar la signatura del rector de la URV d'un conveni que ja estat signat per l'altra institució sense haver superat el procés de revisió a la URV?

No: el procediment de gestió de convenis institucionals vigent a la URV estableix que abans que qualsevol de les parts signi els convenis és imprescindible que les propostes de convenis superin el procés de revisió per part d'ambdues institucions.

Per tant, encara que ens arribi el conveni original signat per l'altra part, és necessari iniciar el procés de revisió per part de les unitats encarregades i, a tal fi, el promotor del conveni ha de seguir el procediment establert i facilitar a l'I-Center els esborranys del conveni en format Word i el Full de control degudament signat.

12. En quins idiomes s'han de signar els convenis MOU?

Segons la normativa de la URV, els convenis MOU s'han de signar en català i en l'idioma o els idiomes requerits per l'altra part. En el cas que l'altra part reclami la signatura en un idioma de reduïda circulació internacional, se li proposa la signatura del conveni en anglès com a idioma comú.

13. Què és el Full de control?

El Full de control és un formulari d'ús intern de la URV que ha d'acompanyar el conveni durant tot el procés de revisió fins que arribi al moment de la signatura per part del rector de la URV. Requereix les signatures següents:

 • promotor del conveni
 • director del departament o degà del centre
 • vicerectora d'Internacionalització
 • Gabinet Jurídic
 • Servei Lingüístic
 • secretari general o vicesecretària

14. Qui s'encarrega de les signatures del Full de control?

El promotor del conveni ha d'iniciar l'itinerari de signatures i ha de tramitar la signatura del director del departament o el degà del centre.
 

L'I-Center inicia el procés de revisió i signatura i tramita la signatura de les unitats encarregades de la revisió.

15. Els convenis de mobilitat ANUIES-CRUE permeten l'intercanvi dels membres PDI i PAS?

No, els convenis de mobilitat ANUIES-CRUE permeten únicament l'intercanvi d'estudiants.

Convenis SICUE 

 1. Quins passos ha de seguir un membre del PDI per obrir un nou acord bilateral SICUE?

 2. Qui signa els acords bilaterals SICUE a la URV?

 3. Quines són les funcions del promotor del conveni en la tramitació de la signatura d'un acord bilateral SICUE?
 4. Quines són les funcions del coordinador de mobilitat en la tramitació de la signatura d'un acord bilateral SICUE?

 5. Quines són les funcions de l'I-Center en la tramitació de la signatura d'un acord bilateral SICUE?

 6. És possible incloure en un mateix acord bilateral SICUE ensenyaments pertanyents a coordinadors de mobilitat /centres diferents?
 7. Els acords bilaterals SICUE cobreixen la mobilitat dels membres del PDI i el PAS? 

1. Quins passos ha de seguir un membre del PDI per obrir un nou acord bilateral SICUE?

 1. Negociar i pactar l'oferta de mobilitat amb l'altra universitat.
 2. Comunicar a l'I-Center (mou(ELIMINAR)@urv.cat) la intenció d'obrir un nou acord bilateral SICUE i informar sobre l'oferta de mobilitat que hi vol incloure.

Per a més detalls: Procediment per activar un nou acord bilateral SICUE

2. Qui signa els acords bilaterals SICUE a la URV?

Els acords bilaterals SICUE els signa la vicerectora d'Internacionalització de la URV.

3. Quines són les funcions del promotor del conveni en la tramitació de la signatura d'un acord bilateral SICUE?

Les funcions del promotor d'un acord bilateral SICUE són les següents:

 1. Establir contacte amb la universitat amb què vol iniciar la col·laboració en el marc del programa SICUE.
 2. Negociar l'oferta de mobilitat amb l'altra universitat.
 3. Comunicar a l'I-Center (mou(ELIMINAR)@urv.cat) la intenció d'obrir un nou acord bilateral SICUE i informar sobre l'oferta de mobilitat que hi vol incloure.

4. Quines són les funcions del coordinador de mobilitat en la tramitació de la signatura d'un acord bilateral SICUE?

Les funcions del coordinador de mobilitat són les següents:

 • En el cas d'un acord bilateral SICUE promogut per un membre del PDI de la URV:
  • valorar l'oferta de mobilitat proposada al conveni
  • en el cas d'una valoració positiva, comunicar a l'I-Center (mou(ELIMINAR)@urv.cat) la seva confirmació
 • En el cas d'una proposta d'acord bilateral SICUE rebuda a l'I-Center d'una altra universitat:
  • valorar l'oferta de mobilitat proposada al conveni
  • comunicar a l'I-Center (mou(ELIMINAR)@urv.cat) la seva decisió

5. Quines són les funcions de l'I-Center en la tramitació de la signatura d'un acord bilateral SICUE?

Les funcions de l'I-Center són les següents:

 • En el cas d'un acord bilateral SICUE promogut per un membre del PDI de la URV:
  • donar d'alta a la base de dades l'oferta de mobilitat indicada pel promotor de l'acord
  • redactar l'acord bilateral SICUE
  • tramitar la signatura de l'acord bilateral per part de la vicerectora d'Internacionalització
  • enviar els exemplars originals de l'acord signat per part de la URV a la universitat sòcia perquè es pugui tramitar la signatura del seu representant institucional
  • un cop rebut l'acord original signat per ambdues parts, activar el conveni a la base de dades i donar d'alta el conveni a la base de dades de convenis institucionals de la URV (GREC)
 • En el cas d'una proposta d'un acord bilateral SICUE rebuda a l'I-Center d'una altra universitat: 
  • enviar la proposta als coordinadors de mobilitat corresponents i demanar-los la valoració
  • un cop rebuda la confirmació dels coordinadors de mobilitat corresponents, seguir els mateixos passos que en el punt anterior

6. És possible incloure en un mateix acord bilateral SICUE ensenyaments pertanyents a coordinadors de mobilitat /centres diferents?

Sí: a diferència dels convenis de mobilitat Erasmus+, en un conveni acord bilateral SICUE es poden incloure ensenyaments pertanyents a coordinadors de mobilitat diferents i a centres diferents.

7. Els acords bilateral SICUE cobreixen la mobilitat dels membres del PDI i el PAS? 

No: el programa de mobilitat nacional SICUE només permet la mobilitat d'estudiants.