saltar al contingut principal
Cercar
URV

GESTIÓ DE CONVENIS INTERNACIONALS ERASMUS+


Procediment per activar un nou conveni Erasmus+

1. Conveni Erasmus+ promogut per un membre del PDI de la URV:

 • El promotor del conveni s'ha de posar prèviament en contacte amb la universitat sòcia per negociar l’oferta de mobilitat que s’ha d’incloure al conveni.
 • Un cop tancat el procés de negociació del conveni amb la universitat sòcia, el promotor ha d’enviar per correu electrònic a l’I-Center (mou(ELIMINAR)@urv.cat) el Full de negociació de convenis degudament omplert i signat digitalment tant pel promotor com pel coordinador de mobilitat del centre.
 • NO cal enviar el Full de negociació de convenis en format paper.
 • Sobre la base del Full de negociació de convenis, l’I-Center redacta el conveni i tramita la signatura de la vicerectora d'Internacionalització.
 • Un cop signat per la URV, l'I-Center tramita la signatura de la universitat sòcia i activa l'oferta de mobilitat a la base de dades.

2. Proposta de conveni Erasmus+ rebuda a l’I-Center des d’una universitat estrangera:

 • L'I-Center es posa en contacte amb els coordinadors de mobilitat corresponents en els àmbits d’estudis inclosos al conveni per demanar la seva confirmació.
 • Si hi ha una resposta positiva, l'I-Center sol·licita al coordinador de mobilitat el Full de negociació de convenis degudament omplert i signat digitalment per redactar el conveni i tramitar-ne la signatura.

* El Full de negociació de convenis és un formulari d'ús intern de la URV que ha d'incloure la informació següent:

 • el nom del promotor i/o el coordinador de mobilitat de la URV
 • les dades de contacte de la universitat sòcia (en el cas de les propostes rebudes a l'I-Center des d'una universitat estrangera, l'I-Center completa aquest apartat)
 • les dades de l’oferta de mobilitat desglossades per mobilitat d’estudiants i professors
 • els requeriments per als estudiants de mobilitat entrant (in)
 • els requeriments per als estudiants de mobilitat sortint (out)

Informació general sobre els convenis Erasmus+