saltar al contingut principal
Cercar
URV

Ambaixador/a UNICAT URV 2021-2022


El Consell Interuniversitari de Catalunya i la Delegació del Govern davant la UE promou el projecte Ambaixadors/ores UNICAT amb l'objectiu de crear una xarxa d'ambaixadors/ores a diverses universitats catalanes per a reforçar la figura de l'Ambaixador/a EU Careers Ambassador en la seva funció de promoure i difondre les pràctiques i oportunitats professionals que la Unió Europea ofereix.

Projecte Ambaixadors UNICAT curs 2021-2022

Descripció breu

La tasca principal dels Ambaixadors/ores UNICAT és fer d'agents multiplicadors del coneixements de l'Ambaixador EU Careers arreu del territori català.

L'ambaixador UNICAT exerceix d'antena multiplicadora de l'acció de l'ambaixador EPSO i fa de contacte amb la universitat a la qual representa. La seva missió, doncs, és fer la màxima difusió de totes les oportunitats laborals i de pràctiques existents i donar suport als esdeveniments que s'organitzin dins de l'àmbit de la Unió Europea. L'ambaixador UNICAT reforça també la figura de l'ambaixador EPSO amb l'objectiu de teixir una xarxa que acosti les institucions europees als universitaris i universitàries i els ajudi a dibuixar un horitzó professional dins de la Unió Europea (UE).

Selecció del l’ambaixador UNICAT URV

Qui pot ser ambaixador/a UNICAT de la URV?

Tots els estudiants de la URV que tinguin una matrícula activa en qualsevol ensenyament oficial durant el curs 2021/22 i preferiblement també amb continuïtat pel curs 2022/23.

Requisits:

 • Ser ciutadà de la Unió Europea.
 • Ser estudiant de qualsevol dels estudis oficial que imparteix la URV en el moment d'incorporar-se com a Ambaixador/a.
 • Estar matriculat durant el curs 2021/22.
 • Estar disponible per participar en un curs de formació d'un màxim de dos dies a Brussel·les. La data encara està pendent de confirmar.
 • Tenir disponibilitat per poder participar en les sessions de formació i en la resta d'activitats.
 • Tenir un bon nivell, parlat i escrit, d'anglès.
 • Tenir les següents competències:
  • Habilitats en l'ús de xarxes socials.
  • Habilitats de comunicació.
  • Voluntat de compartir i aprendre.
  • Capacitat per adaptar-se.
  • Habilitats d'organització.
  • Enfocament cap a la innovació i la creativitat.
  • Resiliència. 

Durada del càrrec:

L'Ambaixador/a UNICAT URV haurà de desenvolupar les seves accions durant el/els curs/os 2021/22 i, si escau, 2022/23.

Presentació de sol·licituds:

El període de presentació de les sol·licituds s'inicia el 22 de setembre de 2021 i finalitza el dia 3 d’octubre de 2021, inclòs.

Únicament s'admetran aquelles sol·licituds que s'hagin rebut dins del termini establert i que hagin respectat la integritat del procediment de presentació.

Els estudiants interessats han d'emplenar la sol·licitud disponible a través del següent enllaç: FORMULARI DE SOL·LICITUD AMBAIXADOR/A URV 2021

Documentació:

La documentació a presentar dins la sol·licitud és la següent:

a)    Còpia de les acreditacions oficials de coneixements lingüístics de la llengua anglesa.
b)    Currículum Vitae.
c)    Breu escrit sobre els motius que t'impulsen a presentar la teva condidatura

Selecció de candidats

Aquesta convocatòria serà resolta per una comissió de selecció formada per:

 • La Directora del Centre Internacional 
 • La Coordinadora de mobilitat del Centre Internacional

Els criteris de priorització dels candidats seran els següents:

 • Nota mitjana de l'expedient acadèmic de la URV, excepte els estudiants de màster o doctorat amb titulació d'accés no URV que es tindrà en compte la nota mitjana de la seva titulació d'accés. [15/100 punts] 
 • Nivell acreditat de llengua anglesa. [25/100 punts] 
 • Currículum Vitae. [30/100 punts] 
 • Motivació (màx. 500 paraules): on s’expliqui l'interès per ser l'Ambaixador UNICAT URV. [30/100 punts] 

Es valorarà la possibilitat de realitzar una entrevista personal amb l'estudiant per completar l'avaluació.

Es comunicarà la selecció a través d’aquesta pàgina web el dia 15 d’octubre de 2021.

Funcions i beneficis

Funcions a desenvolupar per l'Ambaixador/a UNICAT 

 • Assisteix a la primera reunió de treball amb l'EU Careers Ambassador, per tal de definir i dur a terme el pla de treball en xarxa i establir les vies de comunicació.
 • Dona suport i es coordina amb l'EU Careers Ambassador, i actua com a punt de contacte de la seva universitat per estudiants interessats en treballar a la UE.
 • Col·labora en esdeveniments i conferències universitàries sobre sortides professionals que s'organitzen durant el curs.
 • Dona resposta a sol·licituds d'informació sobre les carreres professionals a la UE.
 • Busca grups destinataris i estableix contactes amb els mitjans de comunicació universitaris.
 • Crea llistes de correu i dona la màxima difusió sobre oportunitats laborals i pràctiques externes. Manté una presència activa a Internet i a les xarxes socials. 

Beneficis per a la persona que actuï com a Ambaixador/a UNICAT 

La col·laboració en el projecte Ambaixadors/ores UNICAT és de caràcter voluntari. Participar en un projecte d'aquest tipus permetrà:

 • Participar en una formació d'un o dos dies a Brussel·les, amb una visita inclosa a les Institucions Europees amb seu a aquesta ciutat i a la Delegació del Govern davant la UE.
 • Tenir un càrrec de responsabilitat que afegirà experiència al seu currículum.
 • Aprendre més sobre les oportunitats laborals a la Unió Europea.
 • Adquirir noves capacitats, molt valorades per a futures contractacions per a titulats/ades universitaris/àries.
 • Adquirir competències en màrqueting, publicitat, recursos humans i comunicació.
 • Tenir la possibilitat d'establir connexions amb estudiants de tot Europa.
 • Ser reconegut/da com a Ambaixador/a UNICAT de la Universitat Rovira i Virgili per la Generalitat de Catalunya, amb l'expedició d'un document acreditatiu al final de la col·laboració. 

La URV es farà càrrec de les despeses de viatge i allotjament que es derivin d'aquestes tasques.

El pagament de l'import corresponent es farà d'acord amb les despeses (tots els justificants econòmics han de ser originals i han d'estar a nom del beneficiari de l'ajut) reals justificades.

Justificació de les accions

Un cop finalitzada cada activitat o acció derivada de la tasca d'ambaixador, l'estudiant ha de presentar la següent documentació original acreditativa de l'acció:

 • Certificat de realització de l'activitat: Emès per la institució de destí on hi ha de constar la data d'inici i de fi de la visita.
 • Justificants econòmics:
  • Factura/tickets del transport internacional i les targetes d'embarcament.
  • Tickets del transport intern (p.e. metro, tren, taxi etc.).
  • Factura de l'allotjament

Tots els justificants econòmics han de ser originals i han d'estar a nom del beneficiari de l'ajut.

Assegurança en concepte de mobilitat

La Universitat Rovira i Virgili posa a disposició de l'estudiant beneficiari d'aquest beca, una assegurança de mobilitat cada cop que sigui necessari un desplaçament internacional.