CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació


CRAI de l'A a la Z

Temes ordenats alfabèticament

 • A

  • Avaluació per parells

   Vegeu Peer-Review.

 • C

  • CARHUS Plus+

   Sistema d’avaluació de revistes científiques dels àmbits de les Ciències Socials i les Humanitats que es publiquen a nivell local, nacional i internacional. Aquesta classificació es revisa periòdicament cada dos anys.

  • Catàleg

   Conjunt dels registres bibliogràfics dels documents d’un fons, ordenats segons unes normes. Per exemple: Catàleg del CRAI de la URV. 

  • Catàleg col·lectiu

   Catàleg que conté la informació bibliogràfica (descripció completa i localització) de fons que pertanyen a diferents biblioteques que comparteixen un fi comú. Augmenta de manera considerable el volum d'informació posat a disposició dels usuaris. Per exemple: Catalèg Col·lectiu de les Universitats Catalanes (CCUC). 

  • CBUC

   Àrea de Biblioteques, Informació i Documentació del CSUC que  s'encarrega de la gestió de tots els programes i serveis que tenen per objectiu contribuir a la millora dels serveis bibliotecaris, de documentació o informació, sempre a través de la cooperació.

   Les activitats cooperatives es concreten en programes d'actuacions, serveis consorciats i d'altres activitats com ara la formació, el benchmarking

  • CDU

   Vegeu Classificació Decimal Universal.

  • Cerca avançada

   Tipus de cerca que permet combinar diversos camps i fer una cerca més acurada.

  • Classificació decimal universal

   Sistema de classificació universal utilitzat per a la indexació sistemàtica de documents bibliogràfics en bona part del món i en les biblioteques i centres de documentació del nostre país. (CDU)

  • Competències informacionals

   Capacitat de compendre i conjunt d'habilitats que capaciten als individus a reconèixer quant es necessita informació i posseir la capacitat de cercar, avaluar i utilitzar de manera eficaç la informació requerida. .

  • Competències informàtiques

   Conjunt de coneixements, habilitats, disposicions i conductes que capaciten els individus per saber com funcionen les TIC, per a què serveixen i com es poden utilitzar per aconseguir objectius específics.

  • Competències lingüístiques

   Conjunt de coneixements, habilitats, disposicions i conductes que fan referència al domini del codi lingüístic (vocabulari, formació de paraules i frases, pronunciació, ortografia i semàntica).

  • Copyright

   El copyright © té per objecte informar qui és el titular o cessionari en exclusiva del dret d'explotació sobre una obra. Vegeu a més Drets d’autor.

  • CRAI

   El Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) és un entorn comú amb tots els serveis universitaris de suport a l’aprenentatge, la docència i la recerca relacionats amb la informació i les tecnologies de la informació (TIC) per a l´aprenentatge i el coneixement (TAC).

  • Creative Commons

   Organització no governamental i sense ànim de lucre que té com objectiu donar suport als creadors/es per tal que siguin ells/es que defineixin els termes en que les seves obres poden ser usades, els seus drets i condicions d'ús. El terme també es refereix a les llicències desenvolupades per aquesta organització.

  • CSUC

   El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) comparteix o mancomuna serveis acadèmics, científics, bibliotecaris, de transferència de coneixement i de gestió de les entitats consorciades, per tal de, potenciant les sinergies i les economies d’escala, aconseguir millorar-ne l’eficàcia i l’eficiència.

   Està integrat per la Generalitat de Catalunya i deu universitats catalanes (UB, UAB, UPC, UPF, UdL, UdG, URV, UOC, URL i UVic).

 • D

  • Desiderata

   Terme llatí que es refereix als suggeriments d’adquisició de documents fets pels usuaris d’una biblioteca. Els usuaris de la URV poden fer aquests suggeriments a través del servei Pregunt@.

  • Docimoteca

   Col·lecció de tests psicològics del CRAI Campus Sescelades. S'ofereixen els serveis de consulta, préstec i correcció automatitzada de tests, adreçats principalment a estudiants i professors de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia

  • Drets d'autor

   Dret que la llei reconeix a l’autor d’una obra sobre els beneficis que comporta la publicació, execució o reproducció de la mateixa. Els drets d’autor estan relacionats amb el concepte de propietat intel·lectual mitjançant el qual la llei garanteix certs drets morals i econòmics per a l’autor d’una obra en relació a la seva publicació i reproducció. 

  • Dublin core

   La Iniciativa de Metadades de Dublin Core, altrament dita Dublin Core, és una organització dedicada a fomentar l'adopció extensa dels estàndards d'interoperabilitat de les metadades i a promoure el desenvolupament dels vocabularis especialitzats de metadades per a descriure recursos.

 • E

  • e-journals 2.0

   Cercador de revistes electròniques a text complet de la URV.

  • Eigenfactor

   Indicador que mostra la influència o repercussió global de les revistes del Journal Citation Reports. L’eigenfactor valora la difusió real (el seu ús) i la categoria de les revistes que estan recollides en els seus llistats de referències.

  • Eines 2.0

   Aplicacions en línia vinculades a la web 2.0 o "web social" que no requereixen d'instal·lació prèvia de programari. Permeten interaccionar, compartir recursos i informació amb altres usuaris i crear entorns de treball intuïtius per a la millora de la docència i l'aprenentatge.

 • F

  • Factor d'impacte

   Indicador bibliomètric de l’impacte d’una revista científica que consisteix en el quocient del nombre total de cites que han rebut els seus articles dividit pel nombre total d’articles publicats en l’esmentada revista durant un determinat període de temps. Ha estat desenvolupat per l’Institute for Scientific Information i s’obté del Journal Citation Reports.

  • Factoria

   La Factoria és el servei que dóna suport a l’aprenentatge, la docència i la R+D+I. El seu objectiu és donar resposta tant a les necessitats del personal docent i investigador com a les dels estudiants per al desenvolupament de les seves activitats acadèmiques.

Pàgina 1 / 3


Informació