saltar al contingut principal
Cercar
URV

Diagnòstic de l'activitat turística a Viñales (Cuba) i tendències del seu desenvolupament sostenible (2010)


El municipi de Viñales constitueix un dels territoris interiors de Cuba més reconeguts i valorats turísticament en aquesta última dècada, sobretot per les característiques excepcionals dels seus recurs naturals i culturals, molts d’ells protegits. Les seves característiques naturals i culturals encaixen de ple amb les necessitats i preferències de la demanda turística anual. Això és fruit de l’excepcionalitat dels seus paisatges, on es combinen alçades de roques metamòrfiques d’edat juràssica amb muntanyes càrstiques del Cretàcic, conegudes localment com “mogotes” i valls. En aquestes s’hi desenvolupa una agricultura tradicional, especialment plantacions de tabac, que juntament amb les cases tradicionals dels camperols “bohíos” i l’arquitectura local, contrasten amb el paisatge natural i ha permès que es desenvolupi una cultura amb una rica història i una gran diversitat de costums i tradicions populars, cosa que va fer declarar la regió com a Monument Natural Nacional (1979), Paisatge Cultural de la Humanitat per la UNESCO (1999) i Parc Nacional (2001).

Durant les últimes dècades del segle XX, les autoritats cubanes, dins de les seves estratègies de desenvolupament econòmic basades en el turisme i amb l’objectiu de diversificar la seva oferta i atraure més i diversos mercats turístics, van situar aquest territori com a un pol turístic a nivell nacional. Aquesta àrea és una zona rural, amb un model de desenvolupament turístic a petita escala que es troba a l’etapa inicial, des d’on es vol orientar i reconstruir la dinàmica de desenvolupament turístic cap a paràmetres de sostenibilitat en benefici de la població local i del medi ambient; això encara és possible i necessari.

Aquest fet és l’objectiu final del projecte, per això, un dels primers passos és realitzar un estudi i anàlisi de l’evolució i de la situació real del turisme per una posterior correcta ordenació dels recursos i de les activitats, i d’aquesta manera assegurar la conservació del patrimoni i el disseny d’estratègies sostenibles de desenvolupament turístic.

Els principals objectius assolits amb aquest projecte han estat:

-         Conèixer la situació actual de l’activitat turística del Municipi de Viñales mitjançant un anàlisi retrospectiu principalment comprès des de mitjans de la dècada dels 90 fins el 2009. En alguns dels aspectes analitzats, la informació que s’ha obtingut ha estat a partir del 2002, any que es va crear el Parc Nacional de Viñales.

-         Disposar d’una major informació sobre el desenvolupament del turisme al Valle de Viñales, ampliant els coneixements sobre la problemàtica ambiental i el turisme que del que ja es disposava. S’han ampliat els vincles amb diferents institucions que realitzen diferents investigacions a l’àrea, especialment el Parc Nacional de Viñales i la Direcció Provincial de Patrimoni que s’encarrega de l’àrea declarada Paisatge Cultural de la Humanitat.

-         Dissenyar una metodologia amb base a un total de: 17 indicadors que analitzen el model territorial turístic, 7 que mesuren i valoren la pressió sobre el territori, 8 que valoren la qualitat i 7 indicadors que analitzen la resposta política-social. Aquests 40 indicadors ens han permès estudiar l’evolució i tendències de desenvolupament turístic del municipi de Viñales. Els indicadors han sigut sintetitzats en una fitxa descriptiva.

-         S’ha creat mitjançat un SIG, bases de dades cartogràfiques i temàtiques del municipi de Viñales. Això ha permès l’elaboració de 30 mapes en els que es visualitzen les característiques, situació i desenvolupament de l’activitat turística i dels diferents segments, així com els canvis d’usos del sòl i el grau de conversió i modificació del paisatge del municipi de Viñales.

-         I per últim s’ha pogut detectar mitjançant l’anàlisi dels diferents indicadors aquelles característiques i tendències que presenta el desenvolupament turístic al municipi de Viñales, així com dels diferents segments en què es pot dividir l’activitat turística, que es recullen en l’apartat de la descripció dels resultats i recomanacions de les diferents fitxes elaborades.