saltar al contingut principal
Cercar
URV

Més informació sobre el Consell d'Estudiants

Què és el Consell d'Estudiants?

El Consell d'Estudiants de la Universitat Rovira i Virgili (CEURV) és el màxim òrgan de representació, consulta, deliberació i coordinació de l'estudiantat de la Universitat Rovira i Virgili. Vetlla perquè es respectin i compleixin els seus drets i deures, potencia la seva participació en tots els àmbits de la vida universitària, acadèmics i d'extensió universitària, crea la seva organització i promou que l'estudiantat rebi una formació acadèmica i humana de qualitat.

Qui el forma?

 • Els estudiants representants al Claustre.
 • Els estudiants representants a les juntes de centre.
 • Les delegades i els delegats de curs dels ensenyaments de grau i màster.
 • Un representant de les associacions i els grups d'estudiants de la URV.

Quines competències i objectius té?

 • Representar els estudiants davant dels òrgans de govern de la Universitat i els òrgans externs amb presència d'estudiants.
 • Vetllar pels drets i els deures de l'estudiantat.
 • Assessorar els estudiants, vetllar pels seus interessos i coordinar-ne els representants.
 • Servir de mitjà d'expressió de les aspiracions, peticions i propostes de l'estudiantat, i promoure, coordinar i defensar les seves inquietuds i interessos.
 • Donar suport a les iniciatives dels estudiants i difondre-les.
 • Ser informat sobre tots aquells afers i qüestions que impliquin directament els estudiants i informar-los-en.
 • Constituir un marc adient per elaborar, debatre i fixar les posicions dels estudiants de la Universitat.
 • Participar en la comissió que decideix la distribució dels ajuts per a les activitats culturals que convoqui el vicerectorat competent en els afers d'estudiants.
 • Participar en els òrgans de govern de la Universitat.
 • Fomentar i donar suport a la participació de l'estudiantat en el si de la URV.

Quins són els òrgans del Consell d'Estudiants?

El Ple

És l'òrgan de màxima representació del CEURV. Les seves funcions són:

 • Proposar iniciatives i aspiracions, i manifestar l'opinió sobre problemes que afectin la comunitat universitària.
 • Engegar accions per fomentar la participació de l'estudiantat en els òrgans de govern de la Universitat.
 • Supervisar i coordinar la representació que les persones membres del Consell d'Estu­diants fan davant dels òrgans interns de la URV, així com en els organis­mes externs.
 • Prendre els acords que correspongui en l'àmbit de les seves competènci­es.
 • Proposar el Reglament del CEURV, així com les modificaci­ons, perquè sigui sotmès a l'aprovació del Consell de Govern de la URV.
 • Crear, modificar i dissoldre comissions de treball dins l'àmbit de compe­tències del Consell d'Estudiants, definir-ne les competències específiques i nomenar una persona responsable de la comissió que en coordini els tre­balls i informi el Ple de les decisions adoptades i les accions executades.
 • Escollir entre els membres els dos copresidents o copresidentes.
 • Ratificar, si escau, els acords de la Copresidència.
 • Designar les persones membres del CEURV que el represen­taran als òrgans de representació estudiantil suprauniversitaris.
 • Aprovar el pressupost anual i el tancament de l'exercici anterior.

La Comissió Permanent

És l'òrgan consultiu, deliberatiu i de suport a les tasques inherents a la Co­presidència, que ajuda a l'execució de les activitats proposades pel Consell d'Estudiants i promou la participació, l'activitat i el bon funcionament del Consell. Està formada per:

 • Els copresidents.
 • El secretari o secretària
 • El tresorer o tresorera
 • Totes les persones coordinadores dels consells d'estudiants de centre o escola.
 • Un membre del Ple encarregat dels afers exteriors (CEUCAT, CEUNE, etc.).
 • Altres membres designats pel Consell i/o la Copresidència, com el cap de comunicació o els caps de grups de treball.

La Copresidència

És l'òrgan de representació permanent del Consell d'Estudiants que n'assumeix la tasca directiva i de decisió política. A més, manté la interlocució amb l'equip de direcció i els vicerectorats competents en els afers d'estudiants. Funcions:

 • Representen el Consell d'Estudiants davant els òrgans de la Universitat i altres òrgans externs.
 • Vetllen perquè es compleixi el Reglament del Consell d'Estudiants.
 • Convoquen i presideixen les sessions del Ple i moderen els debats.
 • Coordinen el funcionament del CEURV i promouen les relaci­ons amb les comissions o delegacions d'estudiants.
 • Canalitzen al Consell de Govern, a les comissions delegades, al Claustre i al Consell Social les propostes i acords del Ple, les comissions, les dele­gacions d'estudiants dels centres de la URV, les associacions i els grups d'estudiants.
 • Vetllen per fer arribar al Ple la informació que es derivi del Consell de Govern, de les comissions delegades, de l'equip de direcció i del Consell Social.
 • Promouen anualment un pla de treball que ha d'aprovar el Ple.
 • Elaboren els pressupostos perquè els aprovi el Ple i els gestionen.
 • Garanteixen l'execució dels acords presos pel Ple del Consell d'Estudiants.
 • Administren la plataforma de treball intern del Consell d'Estudiants a tra­vés del campus virtual de la URV.

Actualment, aquest càrrec l'ocupen els següents estudiants:

Podeu contactar amb la copresidència a través del correu electrònic: presidencia.ce@urv.cat

En quins òrgans de la Universitat estan representats els estudiants?

 • Consell de Govern
 • Claustre universitari
 • Consell Social
 • Consell de Departament
 • Junta de Centre
 • Consell d’institut universitari de recerca

En quines comissions estan representats els estudiants?

Comissions estatutàries

 • Comissió Econòmica
 • Comissió d'Investigació
 • Comissió d'Avaluació del Col·lectiu Docent i Investigador
 • Comissió d'Avaluació del PAS
 • Junta Electoral
 • Comissió per a la Qualitat Institucional
 • Comissió de Política Lingüística
 • Comissió de Política Ambiental

Comissions de claustre

 • Seguiment de la Gestió dels Òrgans de Govern
 • URV Solidària
 • Igualtat
 • Internacionalització

Comissions delegades del consell de govern

 • Comissió de Política Acadèmica i Docència
 • Comissió de Política Científica i de Transferència
 • Comissió de Recursos Humans
 • Comissió d'Estudiants i Comunitat Universitària

ÒRGANS CONSULTIUS

 • Comissió d'Usuaris del Servei de Biblioteca i Documentació (CRAI)
 • Comissió Acadèmica de Màsters Universitaris
 • Comissió de Comunicació i Informàtica
 • Comissió d'Ètica

En quins òrgans suprauniversitaris participa el Consell d'Estudiants de la URV?