saltar al contingut principal
Cercar
URV

SOL·LICITUD PER PARTICIPAR ALS PREMIS DE TREBALLS DE RECERCA D’ECONOMIA I
EMPRESA, I PROJECTES EMPRESARIALS DE CFGS D’ADMINISTRACIÓ I FINANCES, DELS
IES DE LES TERRES DE L’EBRE
DADES PERSONALS:
Nom:
Primer cognom:
Segon cognom:
DNI (o núm. Passaport):
Adreça a efectes de notificació:
C.P:
Població: Telèfon fix:
Telèfon mòbil:
Adreça electrònica:
Exposo:
Que sóc estudiant/a de l’IES.........................................................................................................................................
Participo a la segona edició del premi de:
(posar una creu on correspongui)
Recerca d’Economia i Empresa de batxillerat
Projecte Empresarial d’Administració i Finances de CFGS
Amb el títol del treball:..............................................................................................................................................
Cosa que acredito amb la documentació annexa
Sol·licito
Concursar en aquesta edició del Premi.
________________________ , de de 200
(signatura)
vist-i plau
Director/a IES
Nom:-------------------------
Càrrec a qui s’adreça:
JURAT DELS PREMIS DE TREBALLS DE RECERCA DE BATXILLERAT I PROJECTES EMPRESARIALS DE CICLES FORMATIUS.
CAMPUS TERRES DE L’EBRE