saltar al contingut principal
Cercar
URV

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE LA VIA D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT

Documentació que l'estudiant ha d'aportar en funció de la seva via d'accés al grau

Via 0: Estudiants provinents de les PAU (que comencin per primera vegada estudis universitaris)

 • Original i fotocòpia del títol de batxillerat o del resguard corresponent.
 • Targeta original d'aprovació de les PAU.
 • Si heu fet la fase específica de les PAU, targeta original amb les qualificacions.

Els estudiants procedents de sistemes educatius d'estats membres de la UE i d'altres estats que hagin subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat:

 • Credencial de les PAU emesa per la UNED.
 • Si heu fet la fase específica de les PAU, targeta original amb les qualificacions.
 Via 4: Estudiants provinents d'un CFGS, d'FP2 de segon grau, modul professional 3 (que comencin per primera vegada estudis universitaris).
 • Certificat original en què consti la nota mitja, emès per l'institut públic corresponent.
 • Original i fotocòpia del títol de CFGS, d'FP de 2n grau, o del resguard corresponent.
 • Si heu fet la fase específica de les PAU, targeta original amb les qualificacions.
 Via 7 i 8: Estudiants que, havent estat matriculats en centres universitàris, obtinguin plaça mitjançant preinscripció.
 Estudiants amb títol univeritàri sense finalitzar:
 •  Justificant d'haver abonat els drets de trasllat d'expedient en el centre de procedència.
 • Original i fotocòpia del títol de Batxillerat, CFGS o FP 2n grau o del resguard corresponent.
 • Si heu fet la fase específica de les PAU, targeta original amb les qualificacions.
 Estuants que accediu per aquesta vía amb un títol universitari finalitzat:
 •  Original i fotocòpia de la targeta d'aprovació de les PAU (exemplar de l'estudiant) o certificat oficial de la qualificació final del CFGS.
 • Original i fotocòpia del títol universitàri o resguard corresponent.
 • Si heu fet la fase específica de les PAU, targeta original amb les qualificacions.
 Via 2: Estudiants amb titulacions universitàries.
 •  Original i fotocòpia del títol o resguard corresponent.
 Via 9: Més grans de 25 anys.
 •  Targeta original justificativa d'haver superat les proves.
Via 10: Més grans de 40 anys.
 •  Original del Full oficial de la URV justificatiu d'haver superat l'accés.
Via 11: Més grans de 45anys.
 •  Targeta original d'haver superat les proves escrites.
 • Original del Full oficial de la URV on s'acredita la superació de l'entrevista personal.