saltar al contingut principal
Cercar
URV

BASES CONVOCATÒRIA 1R. PREMI DERTOTRAVEL


1r PREMI DERTOTRAVEL

a la millor trajectòria acadèmica de Turisme del campus de les Terres de l’Ebre de la Rovira i Virgili

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

Art.1 Convocatòria

Es convoca la 1ª edició del PREMI DERTOTRAVEL a la millor trajectòria acadèmica de turisme del campus de les Terres de l’Ebre de la URV.

Art. 2 Missió del premi

La missió del premi és reconèixer públicament l’excel·lència dels estudiants de la diplomatura en Turisme del campus de les Terres de l’Ebre de la URV i facilitar-los, per part de la URV, la realització d’un projecte de desenvolupament personal tot promovent els valors d’iniciativa, competència, lideratge, responsabilitat i compromís.

Art. 3 Destinataris

El premi està adreçat als/a les alumnes que hagin obtingut els crèdits necessaris per a l’assoliment de la titulació de diplomat/da en Turisme durant els cursos 2005-06 i 2006-07 a l’Escola Universitària de Turisme i Oci del Campus de les Terres de l’Ebre.

Art. 4 Dotació dels premis

Els premis seran els següents:

Premi de 2.000 euros pel/per la guanyador/ora i diplomes acreditatius de reconeixement per als/a les finalistes.

Viatges Dertotravel, S.L. serà la responsable de finançar el premi de 2.000 euros i la URV la responsable del lliurament del premi i dels diplomes de reconeixement. La URV com a pagadora del premi, serà la responsable de les obligacions tributàries derivades, incloent-hi, en el seu cas, la retenció corresponent a compte de l’IRPF del guanyador/ora.

Art. 5 Destinació del premi

El premi obtingut haurà de ser destinat preferentment pel/per la guanyador/a a la incorporació durant el curs 2008-09 o 2009-10 a un programa formatiu de postgrau o d’especialització de la URV en l’àmbit del turisme.

Art. 6 Requisits dels candidats

Els/les candidats/es hauran d’haver obtingut un dels 3 millors expedients acadèmics de la promoció 2005-06 i 2006-07, a judici de la URV.

Art. 7 Documentació a aportar pels candidats

La nominació a candidat/a podrà fer-se de dues maneres.

1. A títol nominal. El/La candidat/a emplena el document “Autonominació”, el qual haurà d’incloure la següent informació:

 • Dades personals (nom i cognoms, adreça, telèfon, adreça electrònica, data de naixement).
 • Idiomes (indicant nivell i titulacions).
 • Pràctiques durant la carrera. 
 • Experiència professional (activitat, durada, empresa, idioma de relació)
 • Autoavaluació (valors i competències)
 • Plans de desenvolupament professional a mitjà i llarg termini
 • Projecte d’interès a desenvolupar amb l’ajut del premi i      motivació per dur-lo a terme
 • Data i signatura

2. Proposada per membres de l’Escola Universitària de Turisme i Oci de la URV. El/La proposant/a emplena el document “Proposta de candidat”, el qual haurà d’incloure la següent informació:

 • Nom i cognoms del candidat/a
 • Dades personals del/de la proposant/a (nom i cognoms, adreça, telèfon, adreça electrònica, relació amb el/la candidat/a)
 • Avaluació del/de la candidat/a (valors i competències)
 • Altres observacions i mèrits d’interès
 • Data i signatura

Art. 8 Termini i lloc de presentació de candidatures

El termini de presentació de candidatures finalitza el 18 d’abril de 2008. El lloc de presentació serà la secretaria del campus de les Terres de l’Ebre de la URV, carrer Teodor González, 43, CP 43500 Tortosa. Te. 977 449740.

Art. 9 Procés de selecció i avaluació

Per avaluar les candidatures es crearà un jurat amb la següent composició: 2 representants de l’EUTO – URV (almenys 1 del campus de les Terres de l’Ebre), 2 representants de Viatges Dertotravel, S.L. i 1 exalumne/a que hagi obtingut el premi en anys precedents (aquest primer any serà substituït per un membre representant de l’EUTO –URV). Cadascuna de les parts designarà els seus representants. En tot cas, la decisió final dels/de guanyadors/es recaurà sota la responsabilitat de la URV. Els representants de Viatges Dertotravel, S.L,  tindran veu però no vot.

D’acord amb l’establert en l’article anterior, la selecció dels/de les finalistes, així com del/de la guanyador/a, es farà sota els criteris i valoracions de la URV, i per tant sota la seva exclusiva responsabilitat, quedant expressament exonerada Viatges Dertotravel, S.L.

El jurat podrà interpretar les bases d’aquesta convocatòria i resoldre les qüestions que es presentin durant l’adjudicació dels premis.

El premi es podrà declarar desert.

La decisió del jurat serà inapel·lable.

Art. 10 Publicació dels resultats

El jurat farà pública la seva decisió a la web de l’Escola Universitària de Turisme i Oci de la URV http://www.euto.urv.cat com a mínim una setmana abans de l’acte de lliurament del premi.

Art. 11 Lliurament dels premis

El lliurament dels premis es realitzarà en un acte públic que es durà a terme al campus de les Terres de l’Ebre de la URV.

Article 12

La URV serà l’única responsable de l’obtenció de les autoritzacions necessàries per tal d’utilitzar els expedients acadèmics amb les finalitats establertes en aquest document, exonerant expressament a Viatges Dertotravel, S.L. en aquest sentit.

En cas que el premi tingui com a conseqüència la realització d’alguna activitat que tingui difusió pública fora del seu àmbit, s’haurà d’esmentar expressament.

Article 13

La participació en el premi implica la total acceptació de les bases.

 Secretaria Acadèmica Campus

Teodor González, 43 - 43500 Tortosa

977 449 740 // 977 449 747 

Fax 977 445 828

cte.secretaria(ELIMINAR)@urv.cat