saltar al contingut principal
Cercar
URV

Premis del Campus Terres de l’Ebre de la URV als treballs de recerca de batxillerat i treballs de síntesi de cicles formatius de grau superior

CONVOCATÒRIA I BASES DELS PREMIS 2015

Primera. Objecte de la convocatòria
El Campus Terres de l’Ebre de la Universitat Rovira i Virgili convoca, amb la col•laboració econòmica del Consell Social de la URV i l’Ajuntament de Tortosa, els Premis als treballs de recerca de batxillerat i treballs de síntesi de cicles formatius de grau superior (CFGS), corresponents al curs acadèmic 2014-15, elaborats per alumnes de centres de secundària de les comarques de l’Ebre.

Segona. Requisits
Requisits dels sol•licitants:
• Ser alumne de batxillerat o CFGS d'un centre d’ensenyament secundari de les Terres de l’Ebre (Baix Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre i Terra Alta).
• Haver presentat un treball de recerca o de síntesi durant el curs acadèmic 2014-15.
• Tenir intenció de matricular-se en algun ensenyament de la URV per al curs acadèmic 2015-16. Caldrà que l’alumne formalitzi aquesta matrícula posteriorment per rebre el premi.

Requisits del treball:
• Ha de ser un treball original i obtenir el vist-i-plau explícit de la direcció del centre de secundària. Cada centre pot presentar un màxim de cinc treballs.

Tercera. Incompatibilitats

L’estudiant només pot presentar una única sol•licitud a un dels tres premis de secundària següents: Premi als treballs de recerca de batxillerat i treball de síntesi de CFGS, Premi Maria Helena Maseras a un treball de recerca de batxillerat en estudis de dones i gènere, i Premis del Campus Terres de l’Ebre als treballs de recerca de batxillerat i treballs de síntesi de CFGS. Si l’estudiant es presenta a més d’un premi, serà exclòs de totes les convocatòries.

Aquest premi és incompatible amb altres premis de característiques semblants atorgats per la mateixa universitat o per altres. En cas que es resulti guanyador de més d’un premi se n’haurà d’escollir un. Es cas de dubte, el jurat del premi decidirà sobre la possible compatibilitat o incompatibilitat dels premis que presentin característiques semblants amb aquesta convocatòria.


Quarta. Presentació de treballs i terminis
Els treballs es presentaran en suport paper (una còpia), i també en suport informàtic (CD). El format informàtic ha de ser amb un sol arxiu PDF, amb totes les parts del treball degudament ordenades, incloent-hi la portada.

El treball ha d’incloure un abstract d’entre 500 i 700 paraules màxim i es recomana una extensió màxima total d’aproximadament 50 pàgines. Es podran adjuntar, com Annex, altres arxius o suports audiovisuals, si es consideren necessaris per completar el treball.
Cal identificar cada treball amb una etiqueta on només figurarà el títol.

En un sobre tancat, identificat exteriorment amb el títol, s’indicaran les dades de l’autor o autora, del tutor o tutora i del centre, mitjançant l’imprès normalitzat de dades de l’autor que es pot trobar a la web del Campus Terres de l’Ebre (/campus_terres_ebre/index.html). Hi ha de constar el vistiplau i el segell de la direcció del centre.

Els treballs es presentaran al registre auxiliar del campus de les Terres de l’Ebre de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 h o dilluns de 16 a 17.30 h (Secretaria Campus Terres de l’Ebre - Avda. Remolins 13-15, 43500 Tortosa) i han d’anar acompanyats de l’imprès normalitzat de sol•licitud de participació en els premis on ha de constar el vistiplau i el segell de la direcció del centre. L’imprès de sol•licitud es pot trobar a la web del Campus Terres de l’Ebre (/campus_terres_ebre/index.html).

També es poden presentar a qualsevol altre registre auxiliar o al Registre General de la Universitat Rovira i Virgili. La localització i els horaris de registres auxiliars i del Registre General de la Universitat Rovira i Virgili es poden consultar a https://seuelectronica.urv.cat/registre.html.

També es poden presentar en la forma que estableix l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. En aquest últim cas, la persona interessada ho haurà de comunicar també a la Secretaria del Campus Terres de l'Ebre mitjançant tèlex, telegrama, correu electrònic a cte.secretaria@urv.cat o fax al 977 464 025, dins el període de presentació de sol•licituds.

En el cas que la documentació s’enviï per correu certificat, cal presentar-la a l’oficina de correus corresponent d’acord amb el que disposa l’article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, en un sobre obert, per tal que la sol•licitud, l’escrit o la comunicació adreçada a la universitat sigui datada i segellada abans de ser certificada. Si la sol•licitud no està datada i segellada per l’oficina de correus corresponent, s’entendrà com a data vàlida de presentació aquella en què tingui entrada al registre de la universitat.

El campus Terres de l’Ebre de la URV podrà demanar als estudiants qualsevol altra documentació que consideri convenient per tramitar aquest premi. Els estudiants hauran d’aportar en un termini màxim de 10 dies hàbils la documentació requerida; en cas de no fer-ho, el Jurat entendrà que desisteixen en la seva sol•licitud i arxivarà l’expedient sense més tràmit.

Podeu trobar les bases de la convocatòria i la sol•licitud a la pàgina web /campus_terres_ebre/index.html

Cinquena. Termini
Aquesta convocatòria estarà oberta fins a les 13.30 h del migdia del 29 de maig de 2015.

Sisena. Premis
S'estableixen tres categories per àmbit temàtic. Els àmbits temàtics són:

- Científico- tècnic
- Ciències socials
- Humanitats

Cadascuna d’aquestes categories tindrà un primer premi, un segon premi i un tercer premi. Els premis consistiran en:

Primer premi
• un ordinador portàtil
• un val/xec de 300 € per al centre de secundària on s’ha dut a terme el treball, per a l’adquisició de material didàctic i/o bibliogràfic.
• un ajut per l’import dels crèdits matriculats en el primer curs d’alguna de les titulacions oficials ofertes per la URV, per al curs acadèmic 2015-16 fins a un màxim de 1.500 €, en el cas que qui guanyi no tingui matrícula gratuïta.

Segon premi: un ajut de 300 € per finançar part dels crèdits matriculats en el primer curs d’alguna de les titulacions oficials ofertes per la URV per al curs acadèmic 2015-16, en el cas que qui guanyi no tingui matrícula gratuïta.

Tercer premi: un ajut de 150 € per finançar part dels crèdits matriculats en el primer curs d’alguna de les titulacions oficials ofertes per la URV per al curs acadèmic 2015-16, en el cas que qui guanyi no tingui matrícula gratuïta.

En tots els premis, en cas que el treball premiat tingui més d’un autor, l’ajut per finançar els crèdits matriculats, es distribuirà proporcionalment entre els autors que es matriculin a alguna de les titulacions oficials ofertes per la URV per al curs 2015-16. Si algun d’aquests autors gaudeix de matrícula gratuïta, l’import del premi es distribuirà proporcionalment entre la resta d’autors que no disposin de matrícula gratuïta i es matriculin a alguna de les titulacions oficials ofertes per la URV per al curs 2015-16.

Setena. Difusió dels premiats i lliurament de premis
Els guardonats es faran públics en un acte, que tindrà lloc abans del 17 de juliol al Campus Terres de l’Ebre (Avda. Remolins 13-15 de Tortosa). La data de l’acte serà comunicada en temps i forma als autors i instituts participants i es publicarà també a la web /campus_terres_ebre/index.html.

Tots els participants (estudiants, tutors i centres) rebran un diploma acreditatiu.

Després que els guardonats hagin formalitzat la matrícula a la URV per al curs acadèmic 2015-16, es lliuraran els ordinadors portàtils als estudiants. Un cop s’hagi comprovat que els guardonats no disposen de gratuïtat en la matrícula per al curs 2015-16, es lliuraran els imports dels premis.

En cas que es produeixi un canvi d’universitat per qualsevol motiu, o un abandonament dels estudis durant el primer curs acadèmic, la totalitat del premi rebut s’haurà de retornar a la URV.

Vuitena. Criteris de valoració
El jurat valorarà prioritàriament els criteris següents:
• El rigor i tractament científic en el desenvolupament del treball (fins a 40 punts)
• L'originalitat en el plantejament del tema i la metodologia emprada (fins a 40 punts),
• La coherència, el rigor i el treball de les conclusions presentades (fins a 40 punts)
• L'estructuració adequada del treball escrit, la presentació dels materials i l’ús adequat de recursos gràfics (fins a 30 punts)
• L'ús adequat de la llengua i la capacitat de síntesi (fins a 30 punts)
• Altres valors que consideri el jurat (fins a 20 punts)
Puntuació màxima: 200 punts.
La puntuació mínima que cal obtenir per ser guardonat amb aquests premis és de 100 punts.

Novena. Jurats dels premis
Aquesta convocatòria serà resolta per un jurat format per:
• El director del Campus Terres de l’Ebre (o persona en qui delegui), que actuarà de president
• Un representant del Consell Social designat pel president del Consell Social.
• Un representant de l’Ajuntament de Tortosa designat per l’alcalde
• El director dels Serveis Territorials d’Ensenyament a les Terres de l’Ebre o persona en qui delegui.
• Professors o professores de l’ensenyament secundari designats pel director del Campus TE en funció de la temàtica i número de treballs presentats a la convocatòria.
• Professors o professores del Campus TE de la URV designats pel director del Campus TE en funció de la temàtica i número de treballs presentats a la convocatòria.
• Un tècnic del Campus Terres de l’Ebre designat pel seu director, que actuarà sense veu ni vot com a secretari del jurat.

El secretari del Jurat obrirà els sobres presentats amb les dades dels autors, tutors i centres a fi de constatar que es compleixen els requisits establerts en les bases de la convocatòria. Un cop comprovat que es compleixen els requisits, n’informarà al Jurat i custodiarà totes les dades a fi de garantir l’anonimat dels treballs presentats fins després del veredicte del Jurat.

En cas de considerar-ho convenient, el Jurat pot demanar l'assessorament tècnic i professional que consideri necessari per completar l'avaluació dels treballs.

Desena. Resolució de la convocatòria
El procediment de concessió d'aquest premi és el de concurrència competitiva i la resolució del Jurat es farà pública en un acte que tindrà lloc abans del 17 de juliol (vegeu clàusula Setena).

El jurat no admetrà aquells treballs que no compleixin els requisits publicats en aquestes bases, i redactarà una memòria justificativa de les causes de no-admissió. El secretari del Jurat ho comunicarà als interessats i els retornarà les còpies lliurades.

Els premis es podran declarar deserts.

El jurat pot proposar una llista de reserva prioritzada. Si el guardonat renuncia al premi, no formalitza la matrícula a la URV o no lliura el document d’acceptació previst a la base dotzena, el jurat pot atorgar el premi al candidat que correspongui segons l’ordre de la llista de reserva.

Aquells aspectes que no estiguin regulats en les bases els resoldrà el Jurat del Premi.

Onzena. Responsabilitat del material i retorn dels treballs
El campus de les Terres de l’Ebre no es responsabilitza de la pèrdua, trencament o qualsevol altre deteriorament del material presentat.

Els treballs no premiats podran ser retirats pels seus autors, immediatament després de l’acte en que es faran públics els guardonats, i en tot cas fins al 31 de juliol de 2015. Un cop exhaurit aquest termini s'entendrà que els seus autors hi renuncien.

Dotzena. Obligacions dels guardonats pels Premis
En el moment d’acceptar i obtenir la condició de guardonat, l’estudiant signarà un document d’acceptació del premi, mitjançant el qual:

• cedirà a la Universitat Rovira i Virgili, sense límit de temps, el dret a publicar el treball i/o la seva difusió pública per Internet.
En qualsevol cas, en la difusió s’indicarà el nom de l’autor i el del centre de secundària al qual pertany.
Els patrocinadors dels premis també podran participar, previ acord amb la URV, del dret d’explotació dels treballs.
• es comprometrà a matricular-se en un centre de la URV per al curs acadèmic 2015-16, requisit imprescindible per obtenir el premi.
• es comprometrà a fer menció explícita del premi rebut en qualsevol activitat de difusió (publicacions, mitjans de comunicació, congressos, etc.) en què aparegui el treball guardonat.

Tretzena. Acceptació de les bases i normativa d’aplicació
La participació en aquesta convocatòria comporta la plena acceptació d’aquestes bases.

Sense perjudici de les responsabilitats en què pugui incórrer l’estudiant, la deformació de fets, l’ocultació de dades o la falsedat en la documentació aportada o consignada en la sol•licitud comportaran la revocació d’aquest premi.

Si de la revisió, ja sigui d’ofici o a conseqüència de reclamació, de la concessió del premi es detectés un error, ocultació o falsejament de dades que en comportin la revocació, la persona beneficiària haurà de reintegrar el premi indegudament percebut.

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, s’hi apliquen els preceptes continguts al capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tortosa, abril de 2015