saltar al contingut principal
Cercar
URV

Treballar a la URV


Transformació de places de TEU a TU i de Col·laborador Permanent a Agregat

- Disposició addicional segona. Del cos de professors titulars d'escoles universitàries i de la integració dels seus membres al cos de professors titulars d'universitat.

Als efectes de l'accés d'aquests professors al cos de professors i professores titulars d'universitat, els professors titulars d'escola universitària que, a l'entrada en vigor d'aquesta Llei, tinguin el títol de doctor o l'obtinguin posteriorment, i s'acreditin específicament en el marc del que preveu l'article 57, accediran directament al cos de professors titulars d'universitat, en les seves pròpies places. Per a l'acreditació de professors titulars d'escola universitària s'ha de valorar la recerca, la gestió i, particularment, la docència.

Sol·licitud

- Disposició addicional tercera. Dels actuals professors col·laboradors.

Els qui a l'entrada en vigor d'aquesta Llei estiguin contractats com a professores i professors col·laboradors d'acord amb la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, poden continuar en l'exercici de les seves funcions docents i investigadores. Així mateix, els qui estiguin contractats com a col·laboradors amb caràcter indefinit, tinguin el títol de doctor o l'obtinguin després de l'entrada en vigor d'aquesta Llei i rebin l'avaluació positiva a què es refereix l'apartat a) de l'article 52, accediran directament a la categoria de professora o professor contractat doctor, en les seves pròpies places.

Sol·licitud