saltar al contingut principal
Cercar
URV

Full Oficial de la Universitat, 42

PFOU

1.  DISPOSICIONS GENERALS I ACORDS DELS ÒRGANS DE GOVERN

1.3 Consell de Govern

1.3.1 Docència
    Consell de Govern de 21 de desembre de 2005
• Convocatòria de projectes d'innovació docent
• Programació i proposta de preus dels cursos de la Universitat d'Estiu 2006
• Repartiment del PREI 2006

    Consell de Govern de 16 de febrer de 2006
• Programes de doctorat pel curs 2006-2007
• Criteris per revisar i reformar les normatives acadèmiques de la URV

1.3.2 Recerca
    Consell de Govern de 21 de desembre de 2005
• Línies d'actuació 2005-2006 d'estructures de recerca amb vincles amb centres externs
• Aprovació d'iniciar el procés de creació del Centre de Recerca en Avaluació i Mesura de la Conducta

1.3.3 Tercera missió
    Consell de Govern de 21 de desembre de 2005
• Desenvolupament del pla d'acció dels consells d'usuaris

    Consell de Govern de 16 de febrer de 2006
• Participació de la URV en l'spin-off Apfeel

1.3.4 Organització i Recursos
    Consell de Govern de 21 de desembre de 2005
Proposta del pressupost de la URV per a l'any 2006
• Acord sobre la sgnatura electrònica
• Propostes de preus d'inscripció a congressos i seminaris
• Propostes de preus de prestació de serveis i entrega de béns
• Reglament de promoció del PAS
• Reglament d'horaris, permisos i llicències i vacances del PAS
• Modificació de la figura de becaris URV

    Consell de Govern de 16 de febrer de 2006
• Modificació del Pressupost 2006
• Modificació del Reglament electoral
• Distribució d'escons al Claustre Universitari
• Col·legis electorals per les eleccions de representants del Claustre Universitari
• Recursos que la URV posa a disposició dels candidats a rector
• Reglament de la Comissió de Coordinació del Campus de les Terres de l'Ebre
• Modificació del Reglament de l'Escola Universitària d'Infermeria
• Reglament del Departament d'Infermeria
• Modificació del Reglament del Departament de Filologies Romàniques
• Reglament del Servei de Biblioteca i Documentació
• Cessió a la URV per part de la Generalitat de Catalunya d'un dret sobre una finca
• Autorització al rector a adoptar un acord d'adquisició
• Dimensionament del PAS dels departaments
• Activació de places del PAS
• Oferta parcial d'ocupació pública
• Convocatòria de places del PAS
• Designació d'estudiants membres de la Junta Electoral

1.3.5 Comunitat Universitària
    Consell de Govern de 16 de febrer de 2006
• Normativa d'associacions d'estudiants
• Promoció de l'associacionisme d'estudiants

3. CONVENIS
3.1 Convenis marc de col·laboració
    Consell de Govern de 21 de desembre de 2005
• Acord pel qual es ratifiquen diversos convenis

    Consell de Govern de 16 de febrer de 2006
• Acord pel qual es ratifiquen diversos convenis

3.2 Convenis específics
    Consell de Govern de 21 de desembre de 2005
• Acord pel qual es ratifiquen diversos convenis

    Consell de Govern de 16 de febrer de 2006

• Acord pel qual es ratifiquen diversos convenis

4. ALTRES DISPOSICIONS
    Consell de Govern de 21 de desembre de 2005
• Acords de les Comissions delegades

    Consell de Govern de 16 de febrer de 2006

• Acords de les Comissions delegades

Tornar a la pàgina principal.